Сједница Предсједништва је одржана 18.06.2020.године у граду Градишка, са следећим дневним редом:
1. Извод из записника са 68.сједнице Предсједништва; 2. Иницијатива Министарства просвјете и културе у вези предшколског васпитања и образовања; 3. Иницијатива Министарства привреде и предузетништва у вези Слободних производних простора у Републици Српској;                4. Економски утицај пандемије COVID-19 на буџете јединица локалне самоуправе; 5. Извјештај о раду СОГРС за период 01.01.-31.05.2020.године; 6. Приједлог Амблема СОГРС; 7. Нацрт Статута СОГРС; 8. Иницијатива у вези примјене одредаба Колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе; 9. Иницијатива за измјену Закона о порезу на непокретност; 10. Иницијатива општине Петрово; 11. Разно.
 Поред чланова Предсједништва, сједници су присуствовали: Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе, Никола Кнежевић, помоћник министра и Бранкица Тркуља, шеф кабинета; Наташа Цвијановић, помоћник министра за предшколско и основно школско образовање; Мирослав Дрљача, начелник општине Нови Град; Божана Шљивар, начелник Одјелења за финансије града Бања Лука и Жељка Јунгић, директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ општине Челинац.
Због спријечености Љубише Ћосића, предсједника Савеза, да присуствује сједници Предсједништва, сједницом је предсједавао Ацо Пантић, генерални секретар.
На почетку сједнице Предсједништва, усвојен је Извод из записника са 68.сједнице Предсједништва.
Предсједништво је подржало иницијативу Министарства просвјете и културе о потреби да се предшколско васпитање и образовање учини приступачним што већем броју дјеце и препоручило је јединицама локалне самоуправе да, у  сарадњи са Министарством просвјете и културе, размотре могућност адаптације и реконструкције основних школа, како би се исте прилагодиле у простор који би по стандардима и нормативима испуњавао услове за организовање програма предшколског васпитања и образовања.
Иницијатива Министарства привреде и предузетништва у вези Слободних производних
простора у Републици Српској није разматрана, због одсуства предлагача иницијативе.
Предсједништво је усвојило документ „Анализа кретања пореских и непореских прихода јединица локалне самоуправе Републике Српске и јавних комуналних предузећа – утицај COVID-19“, у којој су анализирани подаци о губитцима пореских прихода из 36 локалних заједница, као и губитци  прихода из 17 јавних комуналних предузећа. Такође, констатовано је да је Стручна служба Савеза припремила превод двије веома корисне економске анализа: Документ Свјетске банке „Финансије-Локалне самоуправе под финансијским притиском-рјешења у свијетлу COVID-19 и послије“ и Економска анализа „Економски и социјални утицај COVID-19“, који су прослијеђене свим локалним заједницама. Божана Шљивар, начелник Одјелења за финансије града Бања Лука, информисала је Предсједништво о анализи „Потенцијални утицај пандемије COVID-19 на финансијско стање локалних заједница у БиХ – развијање алтернативних финансијских сценарија за град Бања Луку“.
 На основу расправе и дискусија, Предсједништво усвојило следеће закључке: да су јединице локалне самоуправе претрпјеле значајне буџетске губитке пореских и непореских прихода, који су настали као последица негативних утицаја пандемије COVID-19 на локалне финансије; упућен је позив Влади Републике Српске да помогне јединицама локалне самоуправе у превазилажењу неповољне финансијске ситуације и да се у одређеној мјери покрију буџетски губитци општина и градова по основу пада прихода од индиректних пореза; да су и јавна комунална предузећа у надлежности јединица локалне самоуправе претрпјела значајне финансијске губитке који су настали као последица негативних утицаја пандемије COVID-19 и да треба омогућити проходност јавним комуналним предузећима ка Компензационом фонду и Гарантном фонду Републике Српске; покренута је и иницијатива да се граница кредитног задужења јединица локалне самоуправе повећа са 18% на 25% у односу на буџете општина и градова.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за период 01.01.- 31.05.2020.годину, са напоменом да је у извјештајном периоду реализовано око 80 различитих догађаја (јавне расправе, радионице, тренинзи, велики број on line састанака и друго). Такође, Предсједништво је усагласило приједлог графичког рјешења новог Амблема СОГРС.
  Предсједништво је утврдило Нацрт Статута СОГРС, о којем ће се организовати јавна расправа до 29.06.2020.године и исти ће се доставити свим јединицама локалне самоуправе и поставити на сајт Савеза.
           Предсједавајући је информисао Предсједништво да је министар управе и локалне самоуправе, Лејла Решић, одржала састанак са делегацијом Савеза (Љубиша Ћосић, Младен Ђуровић и Ацо Пантић), у вези примјене Колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, о чему ће коначни став донијети  Министарство управе и локалне самоуправе.
          Предсједништво је информисано о иницијативи општине Нови Град, за измјену Закона о порезу на непокреност, којом се предлаже да наплата, контрола наплате и принудна наплата пореза на непокретност пређе у надлежност јединица локалне самоуправе, у вези чега је констатовало да о наведеној иницијативи треба обавити ширу расправу са јединицама локалне самоуправе, Министарством финансија, Пореском управом и Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове.
Подржана је иницијатива општине Петрово, да се неразвијене општине ослободе трошкова у вези рјешавања имовинско-правних односа и укњижбе права власништва и права посједа у корист Републике Српске, приликом поступка разврставања локалних путева у регионалне, и иста ће се упутити Министарству саобраћаја и веза.
Предсједништво је утврдило приједлог Дневног реда 17.Скупштине Савеза 1. Извод из Записника са 16.Скупштине Савеза; 2. Извјештај о раду СОГРС за 2019.годину; 3. Извјештај о материјално-финансијском стању СОГРС за 2019.годину; и 4. Приједлог Статута СОГРС, са напоменом да ће се сједница Скупштине одржати електронским путем, ако епидемијска ситуација буде неповољна.