Пуно поштовање начела родне равноправности од носилаца јавних функција у јединицама локалне самоправе је од суштинске важности, јер се управо на том нивоу рјешавају практични изазови са којима се грађани сусрећу у свакодневном животу. СОГРС посебно истиче значај поштовања и примјене Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, коју је усвојио Савјет општина и региона Европе.
Активности и јавне политике локалних власти и ограничени ресурси којима располажу треба да се планирају и спроводе тако да уважавају различите потребе појединих група становништва, уз обезбјеђивање једнаког нивоа доступности и квалитета за све. Такође, неопходно је да у пружању јавних услуга и заштити права грађана постоји разумијевање и уважавање различитих почетних позиција у друштву за жене и мушкарце; и једнима и другима мора бити омогућено равноправно учешће у процесима политичког одлучивања на локалном нивоу. СОГРС се залаже и за сузбијање било какве друге индивидуалне, институционалне или системске дискриминације на локалном нивоу власти. СОГРС посебно подржава превенцију и сузбијање дискриминације по вјерском и националном основу, по основу полне оријентације, дискриминације лица са инвалидитетом, старијих лица и дјеце или било ког другог вида дискриминације грађана или посебних заједница и група.
У остваривању сопствених планова и политике, СОГРС ће у сваком сегменту свог дјеловања посебну пажњу посвећивати питањима родне равноправности, настојећи да тако подигне свијест свог чланства о неопходности да принципи родне равноправности у свакодневном животу јединица локалне самоуправе допринесу суштинској равноправности свих грађана.
 
1.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ КРОЗ ВИЗУРУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ СПОЛОВА
 
Институционални механизми за родну равноправност кроз визуру локалних самоуправа: Унапређење рада комисије за равноправност полова
( у одјељку Документи)
 
 
1.2 ПРОМОВИСАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ СПОЛОВА КРОЗ ВИЗУРУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
 
Промовисање равноправности сполова кроз визуру локалних самоуправа 
( у одјељку Документи)
 
 
 
1.3 УВОЂЕЊЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У СВАКОДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ДОСТУПНОСТ И УПОТРЕБА ПОДАТАКА РАЗВРСТАНИХ ПО ПОЛУ
 
Увођење принципа родне равноправности у свакодневне активности локалне самоуправе: Доступност и употреба података разврстаних по полу 
( у одјељку Документи)
 
 
2. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
 
Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини 
( у одјељку Документи)
 
 
3. ГЕНДЕР АКЦИОНИ ПЛАНОВИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

(у одјељку Документи)

4. Контакт особе у општинама и градовима за родну равноправност
(у одјељку Документи)
 
 
 
Прилог са конференције: „Препоруке за унапријеђење примјене алата за радну равноправност на локалном нивоу“ 

16 ДАНА АКТИВИЗМА


 
 
5. ДОБРЕ ПРАКСЕ
 
Најбоље праксе за родно одговорно буџетирање на локалном нивоу у југоисточној Европи (енгл.)
( у одјељку Документи)
Публикација је израђена у склопу НАЛАС-овог пројекта „Промовисање онлине учења и регионалног развоја базе знања о родно одговорном буџетирању“