Приоритет СОГРС је унапређивање правног оквира за рад и функционисање локалне самоуправе, што се реализовано кроз заговарање и непосредно учешће представника СОГРС у изради системских правних прописа. Ту се првенствено мисли на унапређивање постојећих или доношење квалитетних нових закона о локалној самоуправи и статусу функционера јединице локалне самоуправе, сарадњи јединица локалне самоуправе, те осталих системских закона који ће одговарати потребама свих јединица локалне самоуправе и узети у обзир друштвене и политичке промјене које ће се у међувремену десити, као и промјене у вези са обавезама БиХ и Републике Српске у процесу придруживања ЕУ.

Дијалогом и преговорима са вишим нивоима власти СОГРС заступа интересе и ставове јединица локалне самоуправе у дефинисању даље децентрализације надлежности, нарочито оних које би организовањем на локалном, умјесто ентитетском нивоу употпуниле или учиниле ефикаснијим неке од постојећих надлежности, односно послова локалне самоуправе, као што су неке надлежности пореске управе (прикупљање прихода од пореза на непокретности на локалном нивоу), имовинско-правни послови и послови катастра итд.

Да би све јединице локалне самоуправе ефикасно извршавале своје и повјерене послове, неопходно је успоставити рационалније и ефикасније организован систем локалне самоуправе. У том смислу СОГРС  заговара, промовише и подржава увођење вишетипске локалне самоуправе. То посебно подразумијева доношење прописа који ће представљати правни основ за организовање и правну диференцијацију јединица локалне самоуправе са одговарајућим, различитим обимом надлежности и могућностима функционалног повезивања јединица локалне самоуправе, који би уједно представљао подржавајући фактор за њихов развој.

С обзиром на то да су мјесне заједнице један од начина непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу, СОГРС  посебну пажњу посвећује даљем унапређивању положаја и фунционисања мјесних заједница, чиме се повећава учешће грађана у власти на локалном нивоу. У том смислу СОГРС ће подржава и доношење и успостављање правног оквира који обезбијеђује већу ефикасност рада мјесних заједница и њихов утицај на локалне парламенте.

СОГРС настоји да пружи допринос развоју модерне и ефикасне јавне администрације и реформи у области организације и оптимизације локалне управе, која ће бити способна да у потпуности усвоји вриједности које промовише Европска повеља о локалној самоуправи, те преузме обавезе и задатке који јој буду постављени у процесу придруживања ЕУ. У том циљу СОГРС заступа, промовише и подржава општу регулаторну реформу, унапређивање квалитета рада локалних управа и примјену јасних, ефикасних и економичних процедура за пружање услуга грађанима. Са тим циљем подржаваће се још веће приближавање локалне самоуправе грађанима, кроз подршку успостављању и унапређивању електронске управе, услуга и сервиса, те организовању центара за услуге грађанима и њихових канцеларија, географски што ближе грађанима и њиховим интересима.

У циљу унапређивања и модернизације локалне самоуправе СОГРС пружа подршку увођењу и развоју функције управљања људским ресурсима у локалним самоуправама. СОГРС активно заступа, подржава и промовише провођење, развој и унапређивање новог правног оквира којим ће бити уређен радни и материјални положај запослених у локалној самоуправи. СОГРС континуирано ради на умрежавању и размјени знања и искустава, на изградњи капацитета локалне самоуправе и њених службеника за развој функције управљања људским ресурсима.

СОГРС подржавава активно учешће у даљем развоју и одржавању система за стручно усавршавање, развој капацитета изабраних званичника и службеника јединице локалне самоуправе, у складу са реализацијом Стратегије за обуку запослених у јединицама локалне самоуправе, те потребама и захтјевима јединице локалне самоуправе. У том смислу СОГРС развија и прилагођава своју организацију и стручне капацитете потребама за што ефикаснијим обављањем ове функције.
 
У свим сегментима рада и функционисања локалне самоуправе веома је значајно питање борбе против корупције. СОГРС подстиче све облике антикоруптивног дјеловања јединице локалне самоуправе, почев од успостављања законског оквира, до увођења антикоруптивне праксе у све сегменте функционисања локалне самоуправе, пружања стручне помоћи општинама, промовисања добрих примјера из праксе и слично. У том правцу СОГРС ће израдити и понудити чланицама на усвајање Етички кодекс понашања представника локалне самоуправе и пружати стручну помоћ чланицама и промовисати добре примјере из праксе. СОГРС  подржава и промовише спречавање свих облика дискриминације, и у том смислу учествује у активностима свих институција, организација и јединица локалне самоуправе које се баве законским оквиром и увођењем у праксу оваквог дјеловања.