СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета у пословима урбанизма и просторног уређења, посебно у погледу смањивања административних процедура и транспарентности у раду, увођење Е-регистра за издавање грађевинских и других докумената и слично. Такође, у циљу унапређивања локалних капацитета, за СОГРС је посебно важно успостављање јединственог информационог системанапростору Републике Српске у сврху планирања, коришћења земљишта и заштите простора.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у усклађивању законске регулативе којом се регулишу послови просторног планирања са прописима у другим областима и (заштита природе, воде, саобраћаја, уравнотежени развој, заштита животне средине итд.) са регулативом ЕУ у тој области, организовањем разних скупова и размјене добрих пракси.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета у области комуналне дјелатности (уређење и коришћење грађевинског земљишта, производња и испорука воде и топлоте, пречишћавање и одвођење отпадних вода, одвожење и депоновање комуналног отпада, управљање пословним просторима и гаражама и друго) и промовисаће сарадњу јединица локалне самоуправе и размјену искустава и добре праксе из области комуналних дјелатности.

Такође, СОГРС ће пружити подршку и у области унапређивања, праћења и планирања активности у области саобраћаја, посебно безбједности саобраћаја, увођење мјера енергетске ефикасности у јавној расвјети с циљем смањења нерационалних трошкова јавне расвјете и слично.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе на унапређивању правног оквира за ефикасније управљање и функционисање јавних предузећа, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, са посебним освртом на развој методологија за цијене и тарифе и критеријуме за квалитет комуналних услуга.