Здравствена и социјална заштита
СОГРС ће пружити подршку својим чланицама у примјени прописаних стандарда и посебно у размјени информација, добре праксе и иновативних мјера у области социјалне заштите. С тим у вези посебна пажња ће се посветити методологији за преиспитивања права корисника социјалне заштите (смјештај у установи и права на новчану заштиту, учешће сродника у издржавању корисника социјалне заштите, право на дневно збрињавање и сл.). Такође, за СОГРС је посебно важно и побољшање статуса социјално угрожених категорија становништва, побољшање квалитета породичног функционисања са акцентом на посебно рањиве приоритетне групе грађана, јачање капацитета пружалаца услуга социјалне заштите, кроз развој програма у оквиру разних модела дневног збрињавања. Коначно, СОГРС ће се залагати за увезивање свих чинилаца социјалне заштите у Републици Српској и мултисекторски приступ овим питањима, посебно у области јавно-приватног партнерства, као и развој информационих технологија у систему социјалне заштите.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у унапређивању мјера социјалне заштите ради остваривања мјера и активности за остваривање заштитне функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалне потребе.

СОГРС ће пружити подршку својим чланицама у примјени прописаних стандарда и у размјени информација, добре праксе и иновативних мјера у области социјалне заштите.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у унапређивању и праћењу рада здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите; породичне медицине; и у обезбјеђењу услова за мултисекторску сарадњу, сходно важећим приписима.


Образовање

СОГРС ће заступати интересе локалних власти у области унапређивања предшколског васпитања и основног образовања. СОГРС ће посебну пажњу посветити подршци локалним властима у унапређивању и оптимализацији мреже основних школа, као и предшколских установа, те већи утицај локалних власти на политику уписа и дефинисање образовних профила средњих школа с циљем већег утицаја јединица локалне самоуправе на уписну политику школа и дефинисање образовних профила, у складу са потребама рада на територији јединице локалне самоуправе.

СОГРС ће пружити подршку јединицама локалне самоуправе у области предшколског васпитања и образовања, његе и заштите дјеце предшколског узраста, ради обезбјеђивања једнаких услова и прилика у остваривања права дјеце на васпитање и образовање, зависно од програма, потреба и интереса дјеце предшколског узраста. Посебна пажња биће усмјерена подршци институцијама које воде бригу о дјеци са потешкоћама у развоју, дјеци без родитељског старања и дјеци жртвама насиља.

Култура и спорт

СОГРС ће подржавати развој институционалног и регулаторног оквира у области културе на локалном нивоу. СОГРС ће подржавати стратешки приступ уређивању локалне културне политике и развоју алата за њено ефикасно вођење.

СОГРС ће се залагати за израду културне стратегије засноване на доказима, чији би циљ био подизање квалитета управљања културом, спровођење локалне културне виталности и културних активности на јасан и одржив начин, као и покретање економских потенцијала.

СОГРС ће подржавати развој и заштиту културног насљеђа, да би културно насљеђе учинио привлачним и приступачним за све категорије и узрасте. СОГРС ће расположивим средствима настојати да пружи подршку локалним властима у размјени знања и информација о најбољим моделима рада установа културе.

СОГРС ће промовисати међународну, посебно прекограничну сарадњу јединица локалне самоуправе у области културе, али и потенцијалног локалног економског развоја.

СОГРС ће настојати да пружи подршку својим чланицама да надлежностима у области локалног спорта приступе на стратешки начин и да дефинишу кључне правце његовог развоја на основу јасних и поузданих мјерила и потреба. СОГРС ће посебну пажњу посветити загоравању пред својим чланицама ради њихове снажне подршке развоју школског спорта и ширењу доступности спорта кроз развој капацитета за рекреативни спорт и инвестирање у спортску инфраструктуру која одговора лицима са посебним потребама.