Измјене и нестабилност појединих прихода једнице локалне самоуправе, те неадекватан систем расподјеле средстава између виших и нижих нивоа власти захтијевају да се законски јасно дефинише систем финансирања једнице локалне самоуправе. Зато се СОГРС залаже за фискалну децентрализацију и законско јасно регулисање финансирања локалне самоуправе (доношење Закона о финансирању јединице локалне самоуправе). Органима јединица локалне самоуправе неопходно је, сразмјерно пословима које обављају, обезбиједити и финансијске и материјалне ресурсе, којима ће они самостално управљати и располагати. Јединице локалне самоуправе тренутно имају скромне властите приходе, а у укупним приходима доминирају заједнички приходи и приходи под контролом вишег нивоа власти. Локални органи власти треба да активно учествују у одлучивању о заједничким приходима и њиховој расподјели са вишим нивоима власти. То подразумијева да се битно смањи финансијска зависност локалних јединица од хијерархијски виших нивоа, повећа финансијска извјесност и обезбиједи стабилно финансирање локалних јединица у складу са актуелним и перспективним надлежностима.

Повећање учешћа јединица локалне самоуправе у расподјели јавних прихода претпоставља одређене измјене у систему финансирања локалне самоуправе. Прва од њих јесте реформа система и критеријума за расподјелу ПДВ (унапређивање Закона о буџетском систему у циљу фискалне децентрализације). Неопходно је да се уради ревизија критеријума за расподјелу прихода од ПДВ-а и да се ради на утврђивању нових параметара за расподјелу прихода од индиректних пореза у складу са тренутним стањем у локалној самоуправи Републике Српске.

Развој новог модела расподјеле ПДВ-а треба да буде усклађен са моделом функционалне децентрализације (укључује и вертикалну и хоризонталну расподјелу). Нови концепт расподјеле средстава треба да „уравнотежењем прихода“ омогући развој и јединица локалне самоуправе које се спорије развијају, уводећи рјешења која ће их стимулисати за брже постизање вишег нивоа развијености. Друга измјена односи се на повећање висине грантова за неразвијене општине. Због различитости јединица локалне самоуправе (различити фискални капацитети, као резултат различитих нивоа привредне развијености и резултат низа других фактора) и непостојања усклађеног система расподјеле (вертикалног „фискалног изједначавања“) тренутно није обезбијеђен довољан обим средстава за вршење основних функција свих јединица локалне самоуправе и осигурање њиховог развоја до одређеног нивоа. Повећање висине грантова за категорије неразвијених и изразито неразвијених општина обезбиједиће такву алокацију средстава која ће омогућити финансирање свих основних функција из надлежности јединица локалне самоуправе, али и њихов развој.

Реформе у области финансирања локалне самоуправе подразумијевају и јачање овлашћења локалних власти за прикупљање јавних прихода. Актуелни систем наплате прихода јединица локалне самоуправе постављен је тако да оне не могу преузети више одговорности и утицати на повећање ефикасности. Општине и градови не располажу потпуним подацима о износу утврђених обавеза за све приходе који се утврђују од других надлежних органа, што значајно отежава наплату изворних прихода. Зато СОГРС заговара и подржава унапређивање начина убирања властитих прихода јединица локалне самоуправе јер би то обезбиједило повећан обим прихода, првенствено повећањем нивоа властитих прихода. Такође, локални органи власти треба да самостално и одговорно управљају властитим приходима и имовином. Зато СОГРС заступа неопходне измјене и допуне Закона о порезу на непокретности и преношење на јединице локалне самоуправе надлежности администрирања, односно прикупљања пореза на непокретност, као изворног прихода општина и градова, а у складу са добрим искуствима у примјени таквог рјешења у земљама у окружењу.

Неопходно је унаприједити капацитете јединица локалне самоуправе за одговорно управљање јавним финансијама. Способан и одговоран финансијски менаџмент у јединицама локалне самоуправе треба да обезбиједи ефикасно коришћење средстава и тиме омогући успјешан и квалитетан рад јединица локалне самоуправе у складу са надлежностима и одржив развој јединица локалне самоуправе у складу са потребама грађана. Рад организационих јединица које обављају финансијске послове зависи од знања и искуства запослених, а ефикасност у коришћењу и квалитет у управљању средствима, зависи и од познавања ове области од највишег руководства.

СОГРС ће пружати подршку унапређивању функција финансијског менаџмента и система вишегодишњег финансијског планирања. С обзиром на значај и висину инвестиционих улагања СОГРС ће подржати законско регулисање обавезе израде програма јавних инвестиција од јединица локалне самоуправе, јер овом питању треба да се прилази плански. Вишегодишње финансијско планирање је претпоставка развоја и основ за реализацију приоритетних капиталних пројеката и досљедног спровођења вишегодишњих стратегија развоја. СОГРС подржав и јачање развоја и афирмације интерних капацитета за контролу, евалуацију и ревизију. У циљу развоја функције интерне ревизије у јединици локалне самоуправе неопходно је да се усвоје подзаконски акти из области интерне ревизије, да би се обезбиједиле претпоставке за даљи развој и јачање функције интерне ревизије у јединици локалне самоуправе.

СОГРС подржава јединицу локалне самоуправе у евидентирању, вредновању и управљању јавном имовином. Неопходно је ажурирање и евентуалне допуне пописа имовине и одговарајућа анализа власништва, коришћења и стања јавне имовине у цјелини. Јединице локалне самоуправе морају анализирати имовину у њиховом власништву, те спровести поступке уписа права власништва. Јединице локалне самоуправе морају знати која имовина је под њиховом контролом и гдје је лоцирана, која је величина имовине, правни статус и вриједност имовине. Потребно је урадити финансијску анализу, те за сваку врсту имовине пажљиво формулисати предмет анализе уз помоћ стручњака за област непокретности. Креирање прецизне базе података и попис имовине су предуслов ефикасног система управљања имовином на локалном нивоу.