Преузмите у пдф формату
На основу члана 10. и 12. Закона о удружењима и фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и члана 22. става 1. тачке 1. Статута Савеза општина и градова Републике Српске, Скупштина Савеза општина и градова Републике Српске, на сједници Скупштине Савеза одржаној                                                                                                       2020. године доноси
 
 
С Т А Т У Т
САВЕЗА ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
 
 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
 
Савез општина и градова Републике Српске је самостално, нестраначко, непрофитно, удружење од јавног интереса, у које се добровољно удружују општине и градови у Републици Српској ради развоја и унапређења локалне самоуправе и њене заштите, међусобне сарадње, размјене искустава и заједничког дјеловања за остваривање заједничких интереса утврђених овим статутом, у складу са Уставом и законом и другим актима.
Савез општина и градова Републике Српске има статус удружења од јавног интереса, који, у оквиру своје дјелатности, може да врши јавна овлашћења која му се повјере законом.
 
Члан 2.
 
Назив удружења је: "Савез општина и грaдова Републике Српске" (у даљем тексту: Савез).
Скраћени назив Савеза је: "СОГРС".
Сједиште Савеза је у Бијељини, у улици Потпоручника Смајића број 18/III.
 
Члан 3.
 
Савез има својство прaвног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, закона и овог Статута.
Савез стиче својство правног лица даном уписа у регистар код надлежног суда.
 
Члан 4.
 
Службени језици у Савезу су: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа.
Службена писма су ћирилица и латиница.
 
Члан 5.

Савез има печат.
Печат Савеза је округао, пречника 35мм и у средини садржи амблем Савеза око кога је исписан текст: Савез Општина и градова Републике Српске Бијељина, ћириличним и латиничним писмом.
Савез може имати један или више штамбиља ради евиденција или потврда службене документације.
 
Члан 6.
 
Савез има амблем.
Основну композицију амблема чини мост представљен симболично са двије доминантне боје заставе Републике Српске (црвена и плава) које се у полукружном узмаху усмјеравају једна на другу, симболизујући повезивање чланова Савеза. Испод је великим ћириличним словима исписан скраћени назив Савеза у двије боје (плава и црна), а у основи амблема је у црној боји исписан пуни назив Савеза.
Амблем се користи у случајевима када се представља и истиче значај Савеза, а може се користити и у печату и штамбиљу Савеза.
Употреба амблема уређује се посебном одлуком Предсједништва Савеза.
 
 1. ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ САВЕЗА
Члан 7.
 
Савез подстиче и координира међусобну сарадњу, размјену искустава и заједничко дјеловање својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у складу са Уставом, законом и овим статутом.
Основни циљеви Савеза су:
 • развој, заштита и унапређење локалне самоуправе у складу са законом и принципима Европске повеље о локалној самоуправи;
 • повезивање и сарадња општина и градова ради остваривања њихових заједничких интереса и побољшања њихових капацитета за оставривање надлежности и пружање услуга грађанима;
 • изградња и заступање заједнички утврђених ставова својих чланова посебно у поступку доношења закона и других прописа од значаја за заштиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе;
 • успостављање и развијање сарадње општина и градова са иностраним општинама и градовима као и националним и међународним организацијама и асоцијацијама локалних влaсти.
 
Члан 8.
 
Дјеловање и организација рада Савеза заснива се на следећим начелима:
 • чланство је добровољно,
 • Савез дјелује на територији цијеле Републике Српске,
 • организација Савеза, садржина и облици његовог дјеловања заснивају се на потребама и интересима чланова,
 
 • односи чланова у Савезу су односи добровољног и слободног удруживања и равноправне сарадње,
 • сваки члан самостално и равноправно у складу са својим интересима и потребама одлучује о примјењивању зaкључака и ставова Савеза,
 • чланови Савеза изражавају солидарност и међусобно уважавање различитости, потреба и интереса чланства,
 • Савез има нестраначки карактер и самостално и независно дјелује у интересу чланова Савеза и јавности уопште, у складу са законом,
 • чланови Савеза имају једнако права гласа у органима Савеза у које су бирани,
 • рад Савеза је јаван, у складу са законом и одлукама органа Савеза.
 
Члан 9.
 
У реализацији различитих облика дјеловања Савеза, учествују представници чланова Савеза.
Скуповима које организује Савез могу присуствовати представници заинтересованих органа и организација и представници организација за информисање јавности.
Материјали из рада Савеза доступни су свим заинтересованим органима, организацијама, радним људима и грађанима.
 
Члан 10.
 
Дјелатност Савеза одвија се у свим областима живота и рада од значаја за локалне заједнице, а нарочито:
 • организација размјене искустава и других облика међусобне сарадње, утврђивање и представљање ставова по питањима која су од заједничког интереса, сарадња са органима и организацијама које се залажу за исте циљеве,
 • расправљање о актуелним питањима заштите, развоја и унапређивања локалне самоуправе,
 • унапређење и развој јавних служби у стамбено-комуналној области, урбанизму, здравству, социјалној заштити, образовању, култури, заштити животне средине и у другим областима друштвеног живота,
 • утврђивање програма рада и предузимање мјере за њихово остваривање,
 • давање иницијатива и приједлога за измјене или доношење прописа и мјера из надлежности Републике у области локалне самоуправе и другим областима од интереса за чланове Савеза,
 • давањем изјашњења на нацрте, односно приједлоге закона и других општих аката којима се уређује положај, права и обавезе јединица локалне самоуправе,
 • информисање о пракси у Републици и иностранству у областима од значаја за локалну самоуправу,
 • сарадња са међународним и националним организацијама локалних власти и са иностраним градовима и општинама,
 • узајамно помагање у извршавању улоге и задатака чланова Савеза.
 
Члан 11.
 
Ради остваривања циљева и задатака у оквиру своје дјелатности, Савез може обављати и:
 • издавачко-публицистичку дјелатност,
 • новинско-издавачку дјелатност,
 • графичку дјелатност,
 • услуге рекламе и економске пропаганде,
 • услуге обраде података,
 • пословне и администартивне услуге,
 • истраживачко-развојне услуге у комуналним и друштвеним дјелатностима,
 • економскo-финансијске, оргaнизационе и техничке услуге.
 
Члан 12
 
Савез може обављати привредне делатности (дјелатности којима се стиче добит) које су непосредно повезане са остваривањем основних статутарних циљева и активности (сродне привредне дјелатности) без обавезе формирања посебног правног лица.
Савез може основати посебно правно лице за обављање привредних деланости која нису непосредно повезана са остваривањем основних статутарних циљева и активности, у складу са законом.
 
Члан 13.
 
Савез у оквиру своје дјелатности може да врши јавна овлашћења када су му повјерена законом и међународним конвенцијама.
 
 1. ЧЛАНСТВО - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ПРЕСТАНАК
 
Члан 14.
 
Члан Савеза може бити свака општина и град у Републици Српској који прихвата циљеве и начела дјеловања Савеза, утврђена одлуком о оснивању Савеза, Споразумом о чланству у Савезу и овим статутом, када прихвати Споразум о чланству у Савезу и о томе обавијести Предсједништво Савеза.
Приједлог Споразума о чланству у Савезу утврђује Предсједништво Савеза, на приједлог генералног секретара Савеза.
Одлуку о прихватању Споразума о чланству у Савезу доноси скупштина општине, односно града, ако законом или статутом јединице локалне самоуправе није одређен други надлежни орган.
Предсједништво Савеза потврђује чланство Савеза и о томе без одлагања обавјештава општину, односно град који је прихватио Споразум.
 
Члан 15.
 
Члан Савеза има право да преко својих представника:
 • равноправно учествује са другим члановима у остваривању циљева Савеза;
 • са једнаким правом гласас учествује у одлучивању на Скупштини Савеза и другим органима и тијелима Савеза чији је члан;
 • бира и буде биран у органе и тијела Савеза,
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Савеза,
 • покреће расправу о свим питањима за која је заинтересован и да учествује у њиховом разматрању, као и доношењу и спровођењу закључака,
 • покреће иницијативе за доношење или измјене и допуне прописа којима се уређују поједина питања од заједничког интереса за чланове,
 • учествује у припремама, доношењу и остваривању програма рада,
 • друга права утврђена актима Савеза.
 
Члан 16.
Члан Савеза је дужан да:
 • активно доприноси остваривању циљева Савеза кроз учешће у раду органа Савеза и другим активностима које организује или у којима учествује Савез;
 • обезбиједи да његови представници учествују у раду, односно обављају послове у органима Савеза у које су изабрани или делегирани;
 • представља Савез у међународним институцијама, тијелима и конференцијама у које је изабран, односно делегиран;
 • редовно плаћа чланарину, у складу са одлуком Скупштине Савеза;
 • обавља и друге активности утврђене актима Савеза, односно које му повјере Скупштина и Предсједништво Савеза.
 
Члан 17.
 
Чланство у Савезу престаје:
 • oдлуком скупштине општине, односно скупштине града о иступању из Савеза, или
 • престанком постојања члана, или
 • престанком постојања Савеза, или
 • на други законом утврђени начин.
Чланство престаје даном достављања у Савез одлуке о иступању општине или града, односно даном престанка постојања члана.
Предсједништво Савеза констатује престанак чланства општине или града у Савезу.
 
Члан 18.
 
Чланове Савеза у Савезу представљају начелници општина, односно градоначелници.
У случају када је начелник општине, односно градоначелник оправдано спријечен да представља своју општину, односно град, дужан је да именују лице које ће га заступати.
 
 1. ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 19.
 
Савез има своје органе путем којих остварује циљеве и задатке утврђене одлуком о оснивању Савеза и овим статутом.
Органи Савеза су:
 1. Скупштина Савеза,
 2. Предсједништво Савеза и
 3. Надзорни одбор.
 
 1. Скупштина Савеза
Члан 20.
 
Скупштина Савеза је највиши орган кога чине представници свих чланова Савеза. Сваког члана Савеза представља један представник са правом гласа.
 
Члан 21.
Скупштина Савеза ради у сједницама које могу бити редовне или ванредне.
Скупштина се одржава по потреби у редовном засиједању, по правилу једном годишње а најмање једном у двије године.
Редовну сједницу Скупштине сазива Предсједништво Савеза по својој иницијативи или на образложени приједлог најмање једне четвртине чланова Савеза.
Ванредну сједницу Скупштине Савеза на образложени приједлог може сазвати Предсједништво Савеза по својој иницијативи или на приједлог најмање једне трећине чланова.
Образложене приједлоге из става 3. и 4. овог члана који морају садржавати питања која ће се разматрати на редовној, односно ванредној сједници Скупштине Савеза, разматра Предсједништво Савеза и одлучује о сазивању сједнице Скупштине Савеза.
Када је поднесен пуноважан приједлог за одржавање редовне или ванредне сједнице Скупштине Савеза, сједница се мора одржати у року од 60 дана од дана подношења приједлога.
 
Члан 22.
 
Сједницу Скупштине Савеза сазива Предсједништво Савеза, писаним позивом који садржи мјесто и вријеме одржавања сједнице са приједлогом дневног реда.
Уз позив за одржавање сједнице Скупштине Савеза прилажу се материјали који су припремљени за поједнине тачке дневног реда.
 
Члан 23.
 
Сједницу Скупштине Савеза на којој се врши избор чланова Предсједништва Савеза, предсједника Савеза и три потпредјседника Савеза сазива Предсједништво из
 
претходног сазива, а сједници до избора новог предсједника Савеза, предсједава претходни предсједник Савеза.
Након избора новог предсједника Савеза који преузима предсједавање сједници, Скупштина врши избор три потпредсједника Савеза.
 
Члан 24.
 
Предсједник Савеза, у својству предсједавајућег, предсједава сједници Скупштине, потписује акта која је усвојила Скупштина, представља Скупштину и обавља друге послове у складу са овим статутом, пословником Скупштине и другим актима које усваја Скупштина Савеза.
Потпредсједници Савеза, у међусобном договору и у складу са пословником и другим актима Скупштине, замјењују предсједавајућег Скупштине у случајевима његове одсутности и врше друге послове које им одреди Скупштина Савеза.
 
Члан 25.
 
Скупштина расправља и одлучује о питањима из дјелокруга Савеза, утврђена овим статутом а нарачито:
 • усваја Статут Савеза и његове измјене и допуна;
 • усваја пословник и друге опште акте утврђене овим статутом;
 • утврђује смјернице за рад Савеза;
 • усваја стратешке, програмске и друге документе Савеза;
 • разматра годишњи извјештај о раду Предсједништва, Надзорног одбора и генералног секретара Савеза;
 • разматра и усваја извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза;
 • утврђује начин финансирања Савеза и утврђује висину чланарине;
 • усваја изборна правила за избор органа Савеза;
 • врши избор и разрјешење Предсједништва Савеза;
 • врши избор и разрјешење предсједника и замјеника предсједника Савеза;
 • врши избор и разрјешење предсједника и чланова Надзорног одбора;
 • именује и разрјешава генералног секретара Савеза;
 • оснива стална и повремена радна тијела и друге облике дјеловања утврђује њихове послове и начин рада:
 • одлучује о удруживању Савеза у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству, у складу са законом и овим статутом;
 • оснива организације и правна лица од интереса за Савез и његове чланове, у складу са законом и овим статутом;
 • одлучује о статусним промјенама, о престанку постојања Савеза и о расподјели преостале имовине у случају престанка постојања Савеза;
 • одлучује о установљавању награда и признања Савеза;
 • врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим прописима.
 
Члан 26.
 
Скупштина Савеза може пуноважно одлучивати ако је на сједници присутна већина представника од укупног броја чланова Савеза.
Сваки члан Савеза има један глас при одлучивању у Скупштини.
Гласање на сједници Скупштине је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије. Одлуке се доносе већином гласова присутних овлашћених представника чланова
Савеза.
О статусним промјенама, усвајању статута и његовим измјенама и допунама, престанку рада Савеза и расподјели преостале имовине у случају престанка постојања Савеза, Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова пристуних представника чланова Савеза.
 
Члан 27.
 
У случају да сједници не присуствује довољан број представника чланова Савеза, сједница Скупштине ће се одложити и одредити нови термин и мјесто одржавања сједнице са истим предложеним дневним редом.
Мјесто и вријеме одржавања нове сједнице Скупштине Савеза, у случају из става 1. овог члана, одређује предсједник Савеза или замјеник предсједника Савеза ако замјењује одсустног предсједника у том својству.
 
 1. Предсједништво Савеза
Члан 28.
 
Предсједништво је извршни орган Савеза који се стара о постизању циљева Савеза утврђених овим статутом као и програмских опредјељења Савеза те обезбјеђује извршење одлука и закључака Скупштине Савеза.
Чланови Предсједништва имају једнака права, дужности и одговорности.
 
Члан 29.
 
Предсједништво Савеза има 19 чланова.
Из реда изабраних чланова Предсједништва Савеза, Скупштина бира предсједника Савеза који је истовремено и предсједник Предсједништва као и три потпредсједника Савеза који су истовремено и потпредсједници Предсједништва Савеза.
Генерални секретар Савеза је, по функцији, члан Предсједништва Савеза.
 
Члан 30.
 
Скупштина бира Предсједништво Савеза тако да се обезбиједи сразмјерна заступљеност чланова водећи рачуна о територијалној заступљености, степену развијености и величини подручја чланова Савеза, те имајући у виду и родну равноправност.
У истом мандату, мандат чланова Предсједништва, изузев генералног секретара Савеза, везан је за општину, односно град, без обзира на могуће персоналне промјене на
 
функцијама начелника општине, односно гранодначелника.
Мандат чланова Предсједништва Савеза траје четири године и могу бити поново бирани на исту или другу функцију у Предсједништву Савеза.
Предсједништво Савеза је за свој рад одговорно Скупштини Савеза.
 
Члан 31.
 
Предсједништво врши следеће послове:
 • управља радом Савеза између засиједања Скупштине и доноси потребне одлуке и друге акте ради остваривања циљева Савеза;
 • управља имовином Савеза у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине и одлучује о задужењу Савеза;
 • спроводи политику, одлуке и закључке Скупштине;
 • утврђује приједлог статута и приједлоге за измјене и допуне статута и других општих аката које доноси Скупштина;
 • доноси планове и програме рада Савеза на основу ставова и смјерница Скупштине;
 • прати и усмјерава редовно обављање послова и разматра извјештаје о раду и активностима Савеза између двије сједнице Предсједништва;
 • подноси Скупштини извјештај о свом раду и даје приједлоге смјерница за будући рад;
 • даје приједлоге и мишљења и покреће иницијативе у име Савеза и чланова Савеза пред органима Републике и другим организацијама и институцијама;
 • даје изјашњења на нацрте, односно приједлоге закона и других општих аката којима се уређује положај, права и обавезе јединица локалне самоуправе,
 • усваја финансијски план и разматра извјештај о материјално-финансијском пословању Савеза;
 • утврђује пријем у чланство, престанак и иступање из чланства;
 • припрема приједлоге дневног реда и материјале за одлучивање на сједницама Скупштине Савеза и одлучује о сазивању сједница Скупштине;
 • одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
 • врши интерни распоред посебних задужења појединим члановима Предсједништва;
 • оснива стална и повремена радна тијела и друге облике дјеловања Предсједништва, утврђује њихове послове и начин рада и именује њихове чланове;
 • одлучује о одржавању конференција, тематских и других ширих скупова Савеза;
 • образује стручну службу за обављање стручних, административних, организационих, техничких и других послова за потребе Савеза, у складу са овим статутом;
 • предлаже Скупштини избор Предсједништва, предсједника, замјеника предсједника Савеза и генералног секретара;
 • одлучује о додјељивању признања Савеза;
 • у случају објективне спријечености да врши функцију или престанка функције генералног секретара, одређује лице из реда запослених у стручној служби Савеза које ће обављати послове генералног секретара до његовог повратка на рад, односно до редовног избора;
 • доноси пословник о свом раду;
 • обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Скупштине.
 
 
Члан 32.
 
Предсједништво сазива предсједник Предсједништва Савеза на основу указане потребе или на иницијативу једне трећине чланова Предсједништва.
Предсједништво Савеза може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује већина од укупног броја чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Предсједништва Савеза.
 
Члан 33.
 
Предсједништво Савеза може одржавати редовне, ванредне и тематске сједнице. Сједнице Предсједништва могу се одржати и електронским путем.
У случају одржавања сједнице електронским путем, одлуке, мишљења, приједлози и други акти се доносе појединачним изјашњавањем чланова Предсједништва електронским путем (е-мејл, видео-порука), а одлука или други акт је донесен гласовима већине који су се изјаснили, под условом да се изјаснила већина од укупног броја чланова Предсједништва.
У случају из става 3. овог члана, одлуке и други акти које је Предсједништво донијело електронским изјашњавањем, Предсједништво потврђује на првој редовној или ванредној сједници која буде одржана.
 
 1. Надзорни од6ор
Члан 34.
 
У циљу вршења контроле над радом органа и тијела Савеза и контроле материјално-финансијског пословања образује се Нaдзорни одбор.
Надзорни одбор има три члана од којих је један предсједник, а бирају се из реда чланова Савеза.
Предсједника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина Савеза на мандатни период од четири године и могу бити поново бирани.
 
Члан 35.
 
Надзорни одбор рaзматра и контролише:
 • примјену одредаба Статута Савеза и других општих аката;
 • извршавање права и обавеза свих органа Савеза;
 • материјално-финансијско    пословање   и    исправност   коришћења    материјално- финансијских средстава и имовине Савеза;
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду за период између двије сједнице Скупштине;
 • обавјештава Предсједништво о налазима који су произашли из надзора, у оквиру дјелокруга рада;
 • извршавање одлука, закључака и других аката органа Савеза;
 • врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама Скупштине Савеза.
 
Члан 36.
 
Надзорни одбор има право и дужност да о уоченим појавама и својим ставовима и закључцима обавјештава друге органе и чланове Савеза, као и надлежне органе ван Савеза.
Надзорни одбор даје препоруке за унапређење законитости рада и пословања Савеза.
 
Члан 37.
Надзорни одбор пуноважно одлучује aко је на сједници присутна већина чланова Одбора.
Одбор заузима ставове и доноси закључке већином гласова присутних чланова.
Надзорни одбор ради у сједницама које се одржавају према потреби, а најмање два пута годишње.
 
 1. ПРЕДСЈЕДНИК САВЕЗА
 
Члан 38.
 
Савез има предсједника и три потпредсједника Савеза.
Предсједника и потпредсједнике Савеза бира Скупштина из реда изабраних чланова Предсједништва Савеза, на период од четири године и могу бити поново бирани.
 
Члан 39.
 
Предсједник Савеза предсједава сједницама Скупштине и предсједник је Предсједништва Савеза.
Предсједник Савеза представља Савез и заступа његове ставове и иницијативе у земљи и иностранству.
Потпредсједници Савеза, у међусобном договору и у договору са предсједником Савеза, замјењују предсједника Савеза у случају његове одсутности или спријечености за вршење функције, обављају послове које им повјери предсједник и Предсједништво Савеза и врше друге послове утврђене овим статутом и другим актима Савеза.
 
 1. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР САВЕЗА
 
Члан 40.
Савез има генералног секретара којег именује Скупштина Савеза, на приједлог Предсједништва Савеза.
Мандат генералног секретара траје пет година, само након првог избора и може бити поново именован.
Наредни  мандати  генералног  секретара,  ако  се  бира   исто  лице,    трају четири године.
Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини и Предсједништву Савеза.
 
Члан 41.
 
Генерални секретар заступа Савез као правно лице у правном промету, без ограничења.
Генерални секретар, у име и за рачун Савеза, закључује уговоре са другим правним субјектима, налогодавац је за располагање новчаним средствима Савеза, одлучује о употреби материјалних средстава за извршавање послова и задатака и врши друге послове у складу са законом, овим статутом, одлукама и другим актима Скупштине и Предсједништва Савеза.
Генерални секретар представља и заступа Савез у односима са партнерским и другим организацијама и институцијама.
 
Члан 42.
 
Генерални секретар Савеза има посебна овлашћења и одговорности, а нарочито да:
 • се стара да цјелокупна дјелатност и активности Савеза буду у складу са законом, овим статутом и другим актима Савеза;
 • организује и руководи радом Стручне службе,
 • непосредно и путем Стручне службе Савеза обезбјеђује извршење одлука, закључака и других аката органа Савеза;
 • подноси Скупштини Савеза финансијски извјештај и извјештај о свом раду и раду Савеза;
 • доноси опште акте и одлуке потребне за функционисање Савеза као правног субјекта, у складу са законом и овим статутом и стара се о законитости рада Савеза;
 • доноси неопходне проведбене акте у циљу реализације активности из партнерских пројеката;
 • обавља друге послове утврђене овим статутом и актима Скупштине и Предсједништва Савеза.
 
Члан 43.
 
Генерални секретар функцију обавља професионално и у радном је односу у Савезу.
Радно-правни статус и права из радног односа генералног секретара уређују се уговором о раду на одређено вријеме који закључују генерални секретар и Предсједништво Савеза.
Изузетно, из нарочито оправданих разлога, Предсједништво може одобрити да генерални секретар функцију обавља без заснивања радног односа у Савезу, а висина накнада за рад и друга права и обавезе уредиће се посебним уговором, у складу са законом.
 
 1. ОБЛИЦИ ДЈЕЛОВАЊА САВЕЗА
 
 1. Од6ори и друга радна тијела у Савезу
Члан 44.
 
Одбори су стална радна тијела Савеза за разматрање одређених питања из појединих области друштвеног живота који су од посебног значаја за општине и градове, односно за функционисање и развој локалне самоуправе.
 
Члан 45.
 
Предсједништво Савеза доноси одлуку којим се утврђује врста и назив одбора, састав односно број чланова и дјелокруг рада.
Предсједништво именује чланове одбора на период од четири године, водећи рачуна о равномјерној заступљености општина и градова у њиховом саставу, као и о стручној квалификованости члана и његово познавање материје и дјелатности за коју се одбор оснива.
 
Члан 46.
 
Одбори разматрају питања у областима за које су основани и своја мишљења, закључке и приједлоге подносе Предсједништву, Скупштини и члановима Савеза, као и заинтересованим органима и организацијама.
 
Члан 47.
Скупштина Савеза може посебним актима образовати своја радна тијела ради детаљнијег разматрања или проучавања одређених питања из дјелокруга рада Скупштине. Радна тијела из става 1. овог члана Скупштини Савеза подносе своје извјештаје,
мишљења и приједлоге.
Предсједништво и одбори могу, ради детаљнијег разматрања појединих питања, да образују комисије, радне групе, тимове и друга привремена и повремена радна тијела.
 
 1. Мреже у Савезу
Члан 48.
 
Мреже су облици дјеловања Савеза које се организују ради размјене искустава, знања, усаглашавања и координирања активности од заједничког интереса за све или за више чланова Савеза.
Мреже разматрају питања од интереса за своје чланове и своја мишљења, закључке и приједлоге могу подносити Предсједништву Савеза, као и заинтересованим органима и организацијама.
Одлуку о оснивању мреже доноси Предсједништво, на приједлог заинтересованих општина и градова или појединих заједница, организација и органа, а могу настати и као резултат реализације одређеног пројекта у коме је Савез равноправан партнер.
Актом о оснивању мреже одређује се, у начелу циљеви мреже, организација и
 
начин рада, а остала питања могу се ближе уредити Пословником мреже.
Мреже могу, по потреби, формирати комисије и друге облике дјеловања, што се утврђује Пословником мреже.
 
 1. ИЗБОР, ИМЕНОВАЊЕ И РАЗРЈЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА САВЕЗА
 
Члан 49.
 
Изборе и именовања у органе и облике дјеловања Савеза врше Скупштина и Предсједништво Савеза, у складу са овим статутом и другим актима ових органа.
Изабрана лица у органима Савеза функције и дужности извршавају без накнаде.
 
Члан 50.
 
Чланови Предсједништва, предсједник Савеза и његов замјеник, предсједник и чланови Надзорног одбора и генерални секретар Савеза могу бити  разријешени дужности:
 • на лични захтјев;
 • подношењем оставке;
 • ако у дужем временском периоду не врше повјерену дужност у органу у који су изабрани;
 • ако повјерену дужност врше на начин супротан закону, овом статуту и интересима Савеза;
 • истеком мандата на који је изабран, односно именован;
 • у случају смрти.
Чланови радних и других тијела Савеза могу бити разријешени дужности на лични захтјев или уколико у дужем временском периоду не врше повјерену дужност.
Приједлог за разрјешење чланова органа Савеза и чланова радних и других тијела Савеза могу дати чланови тих органа или тијела или најмање пет чланова Савеза путем својих овлашћених представника.
 
 1. СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА
 
Члан 51.
 
За обављање стручних, административних, организационих, техничких и других послова за потребе Савеза, образује се Стручна служба Савеза, као посебна организациона јединица.
Стручна служба нарочито обавља послове извршавања Статута, одлука, закључака и других аката органа Савеза и његових облика дјеловања; обезбеђује извршење програма и планова рада и других задатака које Стручној служби повјере органи Савеза; припрема информације, анализе, извјештаје; врши стручну обраду и припрема нацрте општих и других аката Савеза за потребе његових органа; обрађује и припрема иницијативе и приједлоге за доношење и измјене и допуне закона и других прописа; припрема иницијативе и приједлоге за покретање разних активности из дјелатности Савеза; непосредно учествује у организовању догађаја и активности Савеза; осигурава реализацију пројеката са партнерским организацијама; успоставља и води одговарајуће
 
евиденције о актима и активностима органа Савеза и материјално-финансијском пословању Савеза и врши и друге послове из дјелатности Савеза, у складу са законом, овим статутом и актима органа Савеза.
Стручна служба Савеза образује се одлуком Предсједништва Савеза.
 
Члан 52.
 
Генерални секретар руководи радом Стручне службе Савеза.
У вршењу послова руковођења Стручном службом Савеза, генерални секретар у име послодавца одлучује о запошљавању, закључивању уговора о раду са запосленим, остваривању њихових права, обавеза и одговорности из радног односа, издаје радне задатке и надзире рад запослених, доноси опште акте којима се уређују радни односи запослених и врши друге послове у складу са прописима из области радних односа и актима Савеза.
Генерални секретар доноси општи акт којим се уређује канцеларијско пословање Стручне службе Савеза, као и друге опште акте потребне за извршавање закона и других прописа и одлука органа Савеза.
Генерални секретар је одговоран за законитост рада Стручне службе Савеза.
 
Члан 53.
 
Организација и рад Стручне службе Савеза, организационе цјелине и радна мјеста уређују се посебним општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста који доноси генерални секретaр уз претходну сагласност Предсједништва Савеза.
Пријем у радни однос нових запослених генерални секретар може вршити, у правилу, само на упражњена радна мјеста утврђена општим актом из става 1. овог члана.
Изузетно од става 2. овог члана у Савезу се могу запослити и лица на одређено вријеме за рад на пројектима, до завршетка пројекта, у складу са законом.
 
Члан 54.
 
Обављање појединих стручних послова за потребе Савеза, које не може извршити Стручна служба Савеза, може се повјерити одговарајућим научним институцијама, стручним организацијама или лицима са експертским, односно специјализованим знањима.
Одлуку о повјеравању обављања послова из става 1. овог члана доноси генерални секретар, у складу са законом и актима органа Савеза, а међусобни односи уређују се уговором.
 
 1. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА
 
Члан 55.
 
Ради остваривања заједничких потреба и интереса у Савезу се доносе програми и планови рада.
Дјеловање и садржај програма и планова рада Савеза одражавају циљеве Савеза,
 
интересе чланица Савеза и интерес јавности посебно у области локалне самоуправе, цивилног друштва, људских права и слобода и другим областима из дјелатности Савеза.
Савез доноси стратешки план развоја Савеза, на период од најмање пет година.
 
Члан 56.
 
Програм рада Савеза доноси се, по правилу, за једногодишњи период, пред почетак текуће године.
Програмом рада се утврђују послови и задаци који су од заједничког интереса за чланове Савеза и о којима ће се расправљати и одлучивати током текуће године.
У поступку израде програма рада, Предсједништво сарађује са члановима и другим заинтересованим органима и организацијама.
Програм рада Савеза доноси Предсједништво Савеза на приједлог генералног секретара и исти се доставља члановима Савеза и објављује на званичној интернет презентацији Савеза.
 
Члан 57.
 
Програме рада Савеза чланови остварују кроз следеће облике дјеловања:
 • засиједања Скупштине, сједнице Предсједништва и сталних или повремених радних тијела (одбори, мреже, комисије, радне групе и др.),
 • савјетовања и друге скупове од интереса за све или за дио чланова Савеза,
 • сарадњу са надлежним органима, стручним организацијама општина и градова, Републике, као и друштвеним организацијама и удружењима грађана,
 • сарадњу са општинама и градовима у иностранству и одговарајућим националним и међународним организацијама општина и градова (локалне власти) нa питањима од заједничког интереса и обостране користи,
 • сарадњу са међународним и другим организацијама и асоцијацијама, као партнерима, у реализацији пројектних и других активности којима се остварују циљеви Савеза;
 • организовање различитих облика непосредне стручне помоћи општинама и градовима стручним савјетима, експертизама, помоћи у изради локалних прописа, истраживања, израду софтвера и установљавање информационих система и на друге начине,
 • издавачко-публицистичку дјелатност.
Планови рада се усклађују са плановима општина и градова, Републике и других органа, организација и асоцијација, када је у питању јавни интерес.
 
 1. СРЕДСТВА САВЕЗА
Члан 58.
 
Имовину Савеза чине непокретности, права на материјалним добрима, новчаним и неновчаним средствима која осигуравају остваривање циљева рада Савеза.
Средства за финансирање послова Савеза обезбеђују се у висини која је потребна за вршење дјелатности предвиђених овим статутом, програмом и плановима рада Савеза.
 
Извори финaнсирања дјелатности Савеза чине чланарина, финансијска средства из буџетских дотација, субвенције, партиципације и уговори са физичким и правним лицима, приходи од камата, приход од продатих часописа и публикација, приход од консалтинг услуга и других стручних услуга из области локалне самоуправе, котизација за семинаре и друге облике образовања, приходи од капитала, средства спонзора, поклони и прилози појединих организација и институција, средства остварена кроз разне облике пословно- техничке сарадњу, закупнина, средства из пројеката које реализује Савез са партнерским и другим организацијама и остали приходи остварени законитим коришћењем имовине и средстава Савеза.
 
Члан 59.
 
Сваки члан Савеза дужан је да редовно плаћа годишњу чланaрину.
Одлуку о начину утврђивања висине чланарине доноси Скупштина на приједлог Предсједништва Савеза.
 
Члан 60.
 
Органи Савеза дужни су да управљају имовином Савеза са пажњом доброг домаћина.
У управљању имовином чланови органа Савеза не могу гласати у стварима у којима њихови имовински интереси, интереси његовог брачног друга или сродника до трећег степена, могу бити у супротности са интересима Савеза.
Правни послови у које ступа Савез, закључују се по тржишној вриједности, односно под условима који су најповољнији по Савез, у складу са законом, овим статутом и актима органа Савеза.
 
Члан 61.
Савез организује и води пословне књиге и саставља финансијске извјештаје, у складу са законом и другим прописима.
Материјално-финансијско пословање и вођење пословних књига Савеза оргaнизује се у Стручној служби Савеза и врши се по важећим прописима.
 
Члан 62.
 
Финансирање Савеза врши се путем годишњег финансијског плана који садржи предрачун прихода и расхода.
План финансирања Савеза усваја Предсједништво Савеза на приједлог генералног секретара.
Генерални  секретар је  наредбодaвац за  извршење финансијског  плана Савеза   и одговоран је за његово извршење.
 
 1. ОДНОСИ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И АСОЦИЈАЦИЈАМА
Члан 63.
У остваривању својих циљева и задатака Савез остварује сарадњу са органима и организацијама Републике Српске и Босне и Херцеговине, стручним, научним и другим организацијама и институцијама.
У остваривању својих задатака и програма рада, Савез посебно остварује сарадњу са Народном Скупштином, Владом, министарствима и другим органима управе и управним организацијама Републике Српске.
 
Члан 64.
 
Савез може бити члан одговарајућих међународних организација, односно асоцијација општина и градова - локалних власти, у складу са законом.
Савез остварује сарадњу са међународним и другим организацијама, на партнерској основи, у реализацији пројеката и других активности којима се постижу циљеви Савеза и остварују интереси чланова Савеза.
 
 1. ЈАВНОСТ РАДА
Члан 65.
 
Рад Савеза је јаван.
Савез је дужан до обезбиједи јавност свога рада како би његови чланови били стално и благовремено информисани о његовом раду, о донијетим одлукама и другим актима, као и да би се члановима омогућио увид у остваривање циљева и задатака.
За информисање чланова и шире друштвене јавности, Савез поред средстава јавног информисања, сопствене званичне интернет странице и друштвених мрежа користи и своја гласила.
Одлуку о издавању сопствених гласила доноси Предсједништво Савеза.
 
Члан 66.
 
Дјелатност Савеза на међусобном информисању чланова, размјени искустава и разматрању стручних и практичних питања теорије и праксе локалне самоуправе, обавља се преко информативних билтена и других сталних или повремених публикација.
 
Члан 67.
У Савезу могу постојати тајни и повјерљиви подаци и информације.
Сматрају се тајном и не могу се непозваним лицима саопштавати и објављивати подаци од значаја за одбрану и безбједност, подаци чија је тајност одређена законом, као и други подаци који су општим актима Савеза предвиђени као тајни или повјерљиви, на начин и у складу са законом.
О заштити тајних и повјерљивих података стара се генерални секретар Савеза.
 
 1. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 68.
 
Савез може престати са радом у случајевима утврђеним законом.
Одлуку о престанку рада Савеза у случају припајања, раздвајања или трнасформације Савеза као и престанка дјеловања Савеза, у случајевима утврђеним законом, доноси Скупштина на приједлог Предсједништва Савеза, у складу са законом и овим статутом.
 
Члан 69.
 
У случају да Савез престаје са радом, његова преостала имовина и средства ће се пренијети на другу исту или сличну организацију или удружење од јавног интереса.
Уколико не постоји организација или удружење из става 1. овог члана, преостала имовина Савеза ће се пренијети на чланице Савеза.
Одлуку о расподјели преостале имовине у складу са ставом 1. и 2. овог члана доноси Скупштина Савеза.
 
 1. ПОСТУПАК ЗА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА САВЕЗА
 
Члан 70.
 
Иницијативу за измјену или допуну статута Савеза покреће Предсједништво Савеза.
Образложену иницијативу из става 1. овог члана Предсједништву може поднијети и десет чланова Савеза.
Поступак за доношење новог или измјене и допуне важећег статута спроводи Предсједништво Савеза.
 
Члан 71.
 
Нацрт промјене статута Предсједништво Савеза доставља на претходну јавну расправу члановима Савеза ради давања приједлога, мишљења и сугестија.
Јавна расправа може трајати најдуже 30 дана, о чему одлучује Предсједништво Савеза.
Сваки члан може у остављеном року јавне расправе доставити своје мишљење и приједлоге.
Предсједништво може одлучити и да се, поред прибављања мишљења чланова на начин предвиђен у ставу 2. и 3. овог члана, организује и усмена јавна расправа на коју ће се позвати заинтересовани чланови Савеза.
По завршетку јавне расправе Предсједништво утврђује приједлог промјене Статута.
Статут, односно његове измјене и допуне ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
 
 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
 
Одредбе овог статута које се односе на избор и састав Предсједништва Савеза, односно предсједника и потпредсједника Савеза примјењиваће се од наредног избора ових органа Савеза, по истеку текућег мандата.
 
Члан 73.
 
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Савеза општина и градова Републике Српске усвојен на оснивачкој Скупштини Савеза одржаној 23. октобра 1998. године, као и његове измјене и допуне усвојене на петој сједници Скупштине одржаној 29. септембра 2005. године, на седмој сједници одржаној 03. априла 2007. године, на деветој сједници одржаној 27. марта 2009. године, на 10. сједници одржаној 28. априла 2010. године и на 11. сједници одржаној 28. фебруара 2013. године.
 
Члан 74.
 
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
СКУПШТИНА САВЕЗА ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум,