Сједница Скупштине СОГРС је одржана 02.04.2015.године у Теслићу, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника са 11. Редовне сједнице скупштине; 2. Извјештај о раду СОГРС између двије Скупштине СОГРС; 3. Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2014.године, са мишљењем Наџорног одбора; 4. Стратешки план СОГРС за период 2015.г.-2019.године; 5. Заузимање става СОГРС у вези сета реформских закона Владе Републике Српске; 6. Иницијатива за оснивање Фонда солидарности за помоћ чланицама у оквиру СОГРС; 7. Представљање пројекта Јачање локалне демократије-ЛОД ИВ и ЛОД Методологије; 8. Разно.
Сједницом је предсједавао г.Мићо Мићић, предсједавајући Скупштине СОГРС.
У уводном дијелу Скупштине СОГРС усвојен је Извод из записника са XИ редовног засједања Скупштине Савеза, која је одржана 28.фебруара 2013.г.у Бијељини.
Извјештај  о раду СОГРС између двије скупштине, образложио је генерални секретар Савеза, Ацо Пантић, који је посебно нагласио да је Савез израстао у респектабилну институцију чији се ставови све више уважавају; да су капацитети Стручне службе значајно ојачани уз подршку међународних организација у БиХ; те да је веома значајна сарадња Савеза са међународним организацијама.
Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Извјештај о раду Скупштине  између два засједања.
Извјештај  о материјално-финансијском пословању Савеза за 2014.годину, са мишљењем Наџорног одбора, образложио је Саво Минић, предсједник Наџорног одбора СОГРС, који је  констатовано следеће: да је Савез пословао у складу са законом и да су реализовани закључци и препоруке органа СОГРС у складу са Статутом и другим актима, што је потврђено и од стране независне ревизије; да је извјештај урађен у складу са позитивним законским прописима и међународним рачуноводственим стандардима; да је значајно унапређена транспарентност у раду Савеза; да је на негативан финансијски резултат директно је утицао низак степен наплате чланарине због катастрофалних поплава у 2014.години; посебно је похвално да је Стручна служба  успјела да 40% укупних трошкова покрије учешћем на међународним пројектима; да су режијски трошкови 70% покривени од стране пројеката; те да су прелиминарни резултати пописа примјењени  на нови обрачун чланарина.
Скупштина СОГРС је на основу свега изнијетог једносгласно усвојила Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2014.годину, са мишљењем Наџорног одбора, у  оквиру којег је разматран и Извјештај о наплати чланарина СОГРС у 2014.годину.
Скупштина СОГРС је покренула и иницијативу да се у сарадњи са Министарством финансија изнађе методологија наплате чланарине Савезу преко трезора, приликом распђеле индиректних пореза, с обзиром да таква пракса постоји у неким асоцијацијама локалних власти у региону.
 У вези „Стратешког плана СОГРС за период 2015.-2019.године“, наглашено је исти израђен у оквиру провођења пројекта „Стратешки оквир за будући развој савеза општина и градова у БиХ“, који је финансирала Шведска агенција за међународни развој-СИДА. У Стратегији је дат акценат првенствено на програмске области, значајне за функционисање јединица локалне самоуправе, као и на функције чијим ће се ефикасним и адекватним коришћењем остварити циљеви дефинисани стратешким документом. Скупштина СОГРС је једногласно усвојила Стреташки план.
Скупштина СОГРС је информисана о сету реформских закона Владе Републике Српске: Нацрт закона о порезу на непокретности, Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о порезу на  доходак, у вези чега је Скупштина позвала јединиуце локалне самоуправе да се активно у кључе у јавне расправе о реформским законимасе, након чега ће Стручна служба и Предсједништво сумирати све приједлоге и заузети коначан став.
С обзиром на веома тешку финансијску ситуацију у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, Скупштина СОГРС је усвојила Иницијативу за оснивање Фонда солидарности унутар Савеза општина и градова Републике Српске. С тим у вези Скупштина СОГРС је задужила Предсједништво да анализира Иницијативу и припреми приједлог Одлуку о оснивању, начину финансирања начину распођеле средстава, као и о органима Фонда, те да се о томе расправља на наредној Скупштини СОГРС.                                                                                   
На Скупштини СОГРС присутнима је представљен пројекат „Јачање локалне демократије-ЛОД ИВ”, који се финансира из средстава Инструмента за предприступну помоћ Европске уније, креиран са циљем јачања капацитета јединица локалне самоуправе за јавну и транспарентну  распођеле средстава из локалних буџета за организације цивилног друштва. С тим у вези, Скупштина СОГРС је донијела закључак којим се препоручује свим јединицама локалне самоуправе коришћење ЛОД методологије, како би се побољшала сарадња са цивилним сектором и оснажио капацитет локалних заједница за аплицирање према будућим фондовима ЕУ.