Предсједништво Савеза општина и градова Репузблике Српске, на иницијативу министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, одржало је 09.09.2022.године у Бања Луци  хитну сједницу у циљу давање мишљења на Приједлог закона о измјенама и допунама закона о легализацији бесправо изграђених објеката-по хитном поступку. 
Приједлог измјена и допуна закона образложила је министар Сребренка Голић са сарадницима, након чега су представници јединица локалне самоуправе имали могућност да се укључе у расправу и затраже појашњења одређених одредби закона.
Предложеним измјенама објекти изграђени до краја 1991. године сматрају се легално изграђеним, о чему надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта, а на основу неких од доказа. Такође, легално изграђеним објектима сматрају се и индивидуални стамбени и индивидуални стамбено-пословни објекти чија је бруто грађевинска површина мања од 400m2, осим сложених објеката у смислу Закона о уређењу простора и грађењу и објеката из члана 9. овог закона, а који су изграђени до краја 2013. године и који се  налазе на дигиталном аерофотограметријском снимку територије Републике Српске израђеном 2013. године са којим располаже Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове или чије се постојање до краја 2013. године може доказати на основу других других.
Предсједништво Савеза је подржало и приједлог којим се власници објеката ослобађају се плаћања посебне накнаде за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско у складу са условима прописаним посебним прописима о пољопривредном земљишту. Поред тога, измјенама закона ј е предвиђено да је висина субвенције, која за породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде I и II категорије може износити и 100%, с тим да јединице локалне самоуправе могу дати субвенције у другим категоријама становништва.