Сједница Предсједништва је одржана 12.04.2018.године у Теслићу, са следећим дневним редом:
1. Извод из Записника са 62.сједнице Предсједништва; 2. Презентација пројекта „Јачање савеза општина и градова у БиХ“; 3. Презентација „Web платформе за мјесне заједнице“ и документа „Нова визија мјесних заједница у БиХ“; 4. Иницијатива Министарства економских односа и регионалне сарадње;  5. Извјештај о раду СОГРС за 2017.годину; 6. Извјештај о материјално-финансијском стању СОГРС за 2017.годину, са мишљењем Надзорног одбора; 7. Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2017.годину; 8. Финансијски план СОГРС за 2018.годину; 9. Акциони план за 2018.годину за реализацију „Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017.-2021.година“;             10. План рада СОГРС за 2018.годину; 11. Приједлог Предсједништва за именовање Генералног секретара СОГРС; 12. Иницијатива за допуну прописа у друмском саобраћајају; 13. Иницијатива општине Хан Пијесак за измјене Закона о шумама; 14. Утврђивање Дневног реда 15.Скупштине СОГРС; 15. Разно.
Поред чланова Предсједништва сједници су присуствовали: Славица Лукић, помоћник министра за ресор локалне самоуправе; Слободанка Дубравец, помоћник министра економских односа и регионалне сарадње и Радмила Томаш, начелник Одјелења; Данислав Драшковић, главни републички инспектор саобраћаја; Дениса Сарајлић, програмски менаџер пројекта „Јачање савеза општина и градова у БиХ“; Марио Вигњевић, програмски менацер шведске организације SIDA; Мерсиха Ћурчић, пројект менаџер пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“.
 На почетку сједнице усвојен је Извод из Записника са 62.сједнице Предсједништва.
 Предсједништво је информисано о пројекту „Јачање савеза општина и градова у БиХ“, којег реализују СОГРС и СГОФБиХ у сарадњи са Шведским савезом локалних власти и региона – САЛАР, уз финансијску подршку Амбасаде Шведске и Швајцарске.
Такође, Предсједништво је информисано о „Web платформи за мјесне заједнице“ и документу „Нова визија мјесних заједница у БиХ“, који су израђени у оквиру пројекта који имплеметира УНДП у сарадњу са СОГРС.
Прихваћена је иницијатива Министарства економских односа и регионалне сарадње за измјене и допуне Закона о експропријацији и потреби да се на једнообразан начин дефинише поступање приликом издавања одобрења за рад у дане државних празника, привредним субјектима који морају имати континуитет у раду и обавезе према ино партнерима.
Предсједништво је једносгласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за 2017.годину и констатовало да је Савез био организатор или имао учешће у око 195 различитих догађаја (јавне расправе, радионице, тренинзи, конференције и сл.), те да је на квалитетан начин заступао интересе јединица локалне самоуправе.
  Предсједништво је усвојило Извјештај о материјално-финансијском стању СОГРС за 2017.годину, са мишљењем Надзорног одбора, као и Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2017.годину, констатујући да су извјештаји урађени на прегледан и транспарентан начин, посебно наглашавајући да је Стручна Служба имала проактиван однос према међународним организацијама и да је највећи проценат материјалних трошкова покривен учешћем на пројектима. Такође, усвојен је и Финансијски план СОГРС за 2018.годину и План рада СОГРС за 2018.годину.
 С обзиром да је генералном секретару СОГРС Аци Пантићу истекао мандат, Предсједништво је сагласно да се Скупштини СОГРС предложи да се именује на новим мандат генералног секретара, имајући у виду да је веома квалитетно обављао своју функцију у претходном периоду.
Прихваћена је иницијатива општине Хан Пијесак за измјену члана 89. Закона о шумама,                 с циљем да се јединицама локалне самоуправе омогући да накнаде од продаје дрвних сортимената могу користити и за друге намјене, осим оних прописаних законом. Такође, подржана је и иницијатива за измјене прописа у друмском саобраћају.
 Предсједништво је утврдило Дневни ред 15.Скупштине СОГРС, као и приједлог да се Плакете СОГРС за посебан допринос развоју локалне самоуправе додјеле: Министарству управе и локалне самоуправе, Шведској агенцији за међународну сарадњу – СИДА и Швајцарској агенцииа за сарадњу СДЦ.
У оквиру сједнице Предсједништва фирма „Romax trade“ из Новог Сада, презентирала је програм „Smart LED расвјета, даљинско управљање и контрола јавном расвјетом“.