Имплементација пројекта „Даља подршка управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“, финансираног са стране ЕУ, започела је у 1. јулу 2020. године и трајаће до 31. децембра 2022. године. Пројекат реализује међународни конзорцијум који предводи DAI/Human Dinamics, главни корисник пројекта су: Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство финансија Федерације БиХ, Министарство финансија Републике Српске и Дирекција за финансије Брчко дистрикта. Општи циљ пројекта је побољшати управљање јавним финансијама у БиХ повећањем ефикасности расхода и унапредјењем процеса планирања буџета.

Стручни тим пројекта је припремљен Почетни извјештај пројекта, на бази проведених Ситуационе анализе и функционални прегледи / анализе капацитета за програмско буџетирање и стратешко / средњорочног процеса планирања буџета на свим нивоима власти у БиХ. Током почетне фазе пројекта Стручни тим је извршио мапирање кључних актера у сектору управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини. Кључни актери су министарства финансија свих нивоа власти у БиХ, директни актери буџетских корисника, остали актери су све релевантне институције из области јавних финансија, скупштине, организације цивилног друштва, академске заједнице, непрофитна удружења, стручне академске заједнице, грађани и друге организације.

У току трајања пројекта планирано је низ активности с циљем да се допринесе остварењу планираних резултата пројекта кроз двије компоненте:
 Компонента 1: Унапријеђен процес програмског буџетирања и усклађивање са процесом средњорочног планирања политике на свим нивоима власти у БиХ
 Компонента 2: Капацитети људских ресурса за планирање програмског буџета неприхваћени на свим нивоима власти у БиХ

У погледу унапредјења планирања буџета, пројекат ће пружити подршку властима у БиХ на: припреми нацрта измјена и допунских релевантних законских и подзаконских прописа; изради или побољшању методологије за оквирни систем планирања јавне политике; ажурирање приручника за средњорочно планирање; подршци у изради акционих планова за средњорочне планове рада буџетских корисника на свим нивоима власти (пилот фаза); припрема методологије за мјерење успјешности на свим нивоима власти и другим активностима релевантним за потпуно увођење програмског буџетирања у БиХ.

У току досадашње имплементације пројекта припремљена је Анализа недостатака у законским и подзаконским прописима, а у вези са програмским буџетирањем за сваки ниво власти у БиХ и у свим фазама буџетског циклуса. Овај документ упоређује испуњавање принципа најбоље праксе ОЕCD-а за програмско буџетирање на свим нивоима власти у БиХ и представља добре праксе програмског буџетирања у одабраним земљама ЕУ, ОЕCD и западног Балкана (Хрватска, Србија, Словенија, Словачка, Аустрија и Холандија). Анализа завршава конкретним препорукама како се може побољшати оквир програмског буџетирања у вези са средњорочним планирањем буџета за сваки ниво власти.

Препоруке Анализе недостатака у законским и подзаконским прописима су кључне за активности које су у току, односно за припрему нацрта измјене и допуне законских и позаконских прописа за сваки ниво власти у БиХ.

Унапријеђење капацитета људских ресурса за планирање програмског буџета на свим нивоима власти у БиХ планирано је постизање кроз активности: припрема анализе потреба за обуком за све обуке; одржавању обуке о стратешком / средњорочном планирању и његовој вези са програмским буџетирањем; одржавању обуке о концептима и методологији програмског буџетирања; праћење успеха обучених едукатора; те студијског путовања за представнике корисника пројекта.

Први дио обуке укључиће више нивоа власти, док ће други дио обуке о концептима буџетирања и методолошким програмима, уз примјену Приручника за програмско буџетирање, укључити и 32 одабране јединице локалне самоуправе у РС.

Пројектни тим и конзорцијум који спроводи пројекат стоје на становишту да овај пројекат може бити успешан само ако су његови резултати постигнути на одржив начин који ће подржати кориснике и све интересне групе у њиховом свакодневном раду. Главни предуслов одрживости пројектних резултата посвећен је корисницима, сарадњи интересних група и сарадницима особља на свим нивоима власти у БиХ.

Сарадња са Министарством финансија РС, као кључним актером, остварена је од почетка и на високом нивоу. Важно је напоменути да Пројекат очекује добру сарадњу са Савезом општином и градовима РС, као непрофитним удружењем из јавног интереса које заступају интересе локалног нивоа власти, а које је већ раније покренуло иницијативу за увођење програмског буџетирања. Савез је у свом документу Приједлози и сугестије Савеза општине и градова РС на програму економских реформи Владе РС за период 2020.-2022.године иницирао уводјење програмског буџетирања у РС