Jединице локалне самоуправе су у обавези да ураде систем интерних контрола (ФУК) у складу са законском регулативом коју чини:
-Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске , бр:91/16), 
- Упутство о начину и поступку успостављања и спровођења система финансијског управљања и контроле („Службени Гласник „бр.99/17), Правилник о садржају извјештаја и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле („Службени Гласник Републике Српске“, број 112/17) и 
- Приручник за успостављање и развој финансијског управљања и контроле.
С обзиром на комплексност увођења система финансијског управаљања и контроле, Савез општина и градова Републике Српске је, у складу са горе наведеном регулативом, припремио за општине и градове СТАНДАРДНЕ МОДЕЛЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ.
Модели су креирани у „wорд“ и „Еxцел“ форматима, како би се исти могли прилагођавати потребама стварним потребама општина и градова у зависности од величине, степена развијености, буџета, броја запослених и других параметара.
Стандардне моделе финансијског управљања и контроле чине сљедећи документи у „wорду“:
- Улога и функција ЈЛС
- Изјава о визији ЈЛС
- Изјава о мисији ЈЛС
- Изјава о циљевима ЈЛС
- Одлука о именовању руководиоца за ФУК
- Одлука о именовању Радне групе за ФУК
- План рада за увођење ФУК-а
- Листа пословних процеса
- Попис пословних процеса
- Регистар ризика
- Стратегија управљања ризицима
Процедуре за финансијско  управљање и контроле које садрже: мапу пословног процеса, садржај процедуре и дијаграм тока за 15 процеса у јединицама локалне самоуправе , а чине их документи у еxцел формату су:
1. Планирање буџета и план јавних набавки
2. Управљање јавним набавкама
3. Књиговодство
4. Израда финансијских извјештаја
5. Управљање потраживањима по основу прихода
6. Лична примања
7. Кориштење службених возила
8. Управљање расходима репрезентације
9. Управљање расходима фиксних и мобилних телефона
10. Накнаде за рад ван радног односа
11. Управљање процесом додјеле грантова
12. Управљање процесом додјеле текућих помоћи
13. Благајничко пословање
14. Пријем документације
15. Израда документације
Сваки од 15 наведених процеса има једну или више процедура у оквиру процеса у зависности од сложености самог процеса.
С обзиром да су неке јединице локалне самоуправе намјеравале ангажовати консултантске комерцијалне фирме за успоставу система финансијског управљања и контроле, што је захтјевало значајна финансијска средства, надамо се да је Савез општина и градова Републике Српске израдом наведених модела аката значајно помогао општинама и градовима.
Савез општина и градова Републике Српске ће у наредном периоду, у зависности од епидемиолошке ситуације, организовати догађаје у циљу презентације модела аката и пружања техничке помоћи.
 Модели аката су прослијеђени свим јединицама локалне самоуправе у Републици Српској електронским путем. Све нејасноће, уколико постоје, могу се разјаснити слањем питања на е-адресу Савеза: info@alvrs.com