У оквиру 70.сједнице Предсједништва савеза општина и градова Републике Српске, која је одржана 5.фебруара 2021.године у Бања Луци потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Савеза општина и градова Републике Српске. Испред Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске Меморандум је потписао Јово Радукић, главни ревизор, а испред савеза потписник је Ацо Пантић, генерални секретар.
Потписнице Меморандума су утврдиле значај међусобне сарадње у области сарадње и финансијског управљања у јединицама локалне самоуправе у складу са својим надлежностима и договориле да се међусобна сарадња регулише овим Меморандумом.
Меморандум представља полазну основу за развој партнерства заснованог на равноправности и узајамном поштовању, настао као израз потребе да се утврде оквири и видови будуће сарадње.
Циљ овог Меморандума о разумјевању јесте да омогући билатералну сарадњу потписница на унапређењу финансијског управљања јединица локалне самоуправе, као и других институције и субјеката у надлежности јединица локалне самоуправе и/или од интереса за добро функционисање јединица локалне самоуправе.
Такође, циљеви сарадње дефинисани овим Меморандумом, од значаја за Главну службу, јесу превентивно дјеловање у циљу правовременог предузимања активности и радњи у погледу законитог и ефикасног финансијског управљања.
Сарадња ће се заснивати на поштовању партнерства и узајамном прихватању предности и снага сваке од страна, организацијске структуре и институционалних капацитета и политика дјеловања Потписница.
Јово Радукић, главни ревизор на крају је рекао да Меморандум представља само верификацију добре дугогодишње сарадње и узајамног уважавања као партнера између Главне службе и савеза.