Пројекат ˝Унапређење управљања јавним финансијама у Босни и Херцеговини˝ (ПФД) упућује позив тренерима и консултантима из БиХ за подношење пријаве за учешће у програму тренинга тренера из области интерних финансијских контрола и примјене принципа ˝вриједност за новац˝ у јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у Босни и Херцеговини (БиХ).
 
Пројекат ˝Унапређење управљања јавним финанцијама у Босни и Херцеговини˝ (ПФД) се реализује уз подршку Владе Словачке (Министарство финансија Словачке), а имплементира га Развојни програм Уједињених нација (УНДП). Пројекат има за циљ  оснажити локалне самоуправе у управљању буџетским средствима кроз унапређење система интерних финансијских контрола, а са циљем повећања одговорности и транспарентности у финансијском управљању од стране локалних и кантоналних власти.
 
ПФД је, између осталог, у претходном периоду подржао израду анализе правног и регулаторног оквира за интерне финансијске контроле у БиХ те анализе стања система интерних финансијских контрола у 15 партнерских ЈЛС  и два кантона. На основу ових анализа идентифициране су потенцијалне слабости али и добре праксе у системима интерних финансијских контрола у партнерским ЈЛС и кантонима. Поред наведеног, ПФД је подржао израду програма тренинга тренера са циљем оспособљавања нове генерације тренера и консултаната који би пружали тренерске и консултантске услуге кантоналним органима управе те ЈЛС.  
 
Програм тренинга тренера из области интерних финансијских контрола и примјене принципа „вриједност за новац“ се организује као дводневни тренинг за двије групе учесника (10 - 15 учесника).
 
Тренерски тим чине г-ђа Весна Новаковић и г-дин Недим Чустовић који посједују вишегодишње искуство у области интерних контрола.
 
О терминима и локацији тренинга одабрани кандидати ће бити благовремено обавијештени.
 
Током тренинга учесници ће учествовати у интерактивним дискусијама, вјежбама, активној размјени искустава као и улазном и излазном тесту знања. За успјешно завршен тренинг учесници требају имати минимално 80% тачних одговора на излазном тесту. 
 
Успјешно завршен тренинг програм ће бити предуслов за пријављивање на јавне огласе за пружање тренерских услуга из области финансијског управљања и контроле те примјене принципа ˝вриједност за новац˝ у партнерским ЈЛС у БиХ, а које ће организовати ПФД директно, или у сарадњи са партнерским институцијама у БиХ. 
 
Предуслови за учешће у програму тренинга тренера: 
1. Минимално универзитетски степен образовања у области економије, јавне администрације, менаџмента, рачуноводства или другој релевантној области за финансијско управљање и контролу;
2. Минимално 3 године претходног искуства: у развоју капацитета и/или пружању техничке подршке корисницима из јавног сектора у БиХ у области Финанцијског управљања и контроле (ФУК), и/или директно учешће у изради стратешких докумената везаних за област интерних финансијских контрола. 
 
Начин подношења пријаве
Пријаве за учешће у програму тренинга тренера се подносе електронски, путем е-маила: tarik.velic@undp.org , а најкасније до 28.10.2022. године, до 12х. Уз пријаву се достављају и докази о испуњеним предусловима за учешће у програму тренинга тренера (копија дипломе о стеченом степену образовања те копије уговора и/или потврде о потребном искуству).  За учешће у програму тренинга тренера бити ће позвани најуспјешнији кандидати који испуњавају предуслове за учешће.