Jedinice lokalne samouprave su u obavezi da urade sistem internih kontrola (FUK) u skladu sa zakonskom regulativom koju čini:
-Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske , br:91/16), 
- Uputstvo o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole („Službeni Glasnik „br.99/17), Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 112/17) i 
- Priručnik za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
S obzirom na kompleksnost uvođenja sistema finansijskog upravaljanja i kontrole, Savez opština i gradova Republike Srpske je, u skladu sa gore navedenom regulativom, pripremio za opštine i gradove STANDARDNE MODELE ZA UREĐIVANjE FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA I KONTROLE.
Modeli su kreirani u „word“ i „Excel“ formatima, kako bi se isti mogli prilagođavati potrebama stvarnim potrebama opština i gradova u zavisnosti od veličine, stepena razvijenosti, budžeta, broja zaposlenih i drugih parametara.
Standardne modele finansijskog upravljanja i kontrole čine sljedeći dokumenti u „wordu“:
- Uloga i funkcija JLS
- Izjava o viziji JLS
- Izjava o misiji JLS
- Izjava o ciljevima JLS
- Odluka o imenovanju rukovodioca za FUK
- Odluka o imenovanju Radne grupe za FUK
- Plan rada za uvođenje FUK-a
- Lista poslovnih procesa
- Popis poslovnih procesa
- Registar rizika
- Strategija upravljanja rizicima
Procedure za finansijsko  upravljanje i kontrole koje sadrže: mapu poslovnog procesa, sadržaj procedure i dijagram toka za 15 procesa u jedinicama lokalne samouprave , a čine ih dokumenti u excel formatu su:
1. Planiranje budžeta i plan javnih nabavki
2. Upravljanje javnim nabavkama
3. Knjigovodstvo
4. Izrada finansijskih izvještaja
5. Upravljanje potraživanjima po osnovu prihoda
6. Lična primanja
7. Korištenje službenih vozila
8. Upravljanje rashodima reprezentacije
9. Upravljanje rashodima fiksnih i mobilnih telefona
10. Naknade za rad van radnog odnosa
11. Upravljanje procesom dodjele grantova
12. Upravljanje procesom dodjele tekućih pomoći
13. Blagajničko poslovanje
14. Prijem dokumentacije
15. Izrada dokumentacije
Svaki od 15 navedenih procesa ima jednu ili više procedura u okviru procesa u zavisnosti od složenosti samog procesa.
S obzirom da su neke jedinice lokalne samouprave namjeravale angažovati konsultantske komercijalne firme za uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole, što je zahtjevalo značajna finansijska sredstva, nadamo se da je Savez opština i gradova Republike Srpske izradom navedenih modela akata značajno pomogao opštinama i gradovima.
Savez opština i gradova Republike Srpske će u narednom periodu, u zavisnosti od epidemiološke situacije, organizovati događaje u cilju prezentacije modela akata i pružanja tehničke pomoći.
 Modeli akata su proslijeđeni svim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj elektronskim putem. Sve nejasnoće, ukoliko postoje, mogu se razjasniti slanjem pitanja na e-adresu Saveza: info@alvrs.com