Zdravstvena i socijalna zaštita
SOGRS će pružiti podršku svojim članicama u primjeni propisanih standarda i posebno u razmjeni informacija, dobre prakse i inovativnih mjera u oblasti socijalne zaštite. S tim u vezi posebna pažnja će se posvetiti metodologiji za preispitivanja prava korisnika socijalne zaštite (smještaj u ustanovi i prava na novčanu zaštitu, učešće srodnika u izdržavanju korisnika socijalne zaštite, pravo na dnevno zbrinjavanje i sl.). Takođe, za SOGRS je posebno važno i poboljšanje statusa socijalno ugroženih kategorija stanovništva, poboljšanje kvaliteta porodičnog funkcionisanja sa akcentom na posebno ranjive prioritetne grupe građana, jačanje kapaciteta pružalaca usluga socijalne zaštite, kroz razvoj programa u okviru raznih modela dnevnog zbrinjavanja. Konačno, SOGRS će se zalagati za uvezivanje svih činilaca socijalne zaštite u Republici Srpskoj i multisektorski pristup ovim pitanjima, posebno u oblasti javno-privatnog partnerstva, kao i razvoj informacionih tehnologija u sistemu socijalne zaštite.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređivanju mjera socijalne zaštite radi ostvarivanja mjera i aktivnosti za ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

SOGRS će pružiti podršku svojim članicama u primjeni propisanih standarda i u razmjeni informacija, dobre prakse i inovativnih mjera u oblasti socijalne zaštite.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u unapređivanju i praćenju rada zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite; porodične medicine; i u obezbjeđenju uslova za multisektorsku saradnju, shodno važećim pripisima.


Obrazovanje

SOGRS će zastupati interese lokalnih vlasti u oblasti unapređivanja predškolskog vaspitanja i osnovnog obrazovanja. SOGRS će posebnu pažnju posvetiti podršci lokalnim vlastima u unapređivanju i optimalizaciji mreže osnovnih škola, kao i predškolskih ustanova, te veći uticaj lokalnih vlasti na politiku upisa i definisanje obrazovnih profila srednjih škola s ciljem većeg uticaja jedinica lokalne samouprave na upisnu politiku škola i definisanje obrazovnih profila, u skladu sa potrebama rada na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, njege i zaštite djece predškolskog uzrasta, radi obezbjeđivanja jednakih uslova i prilika u ostvarivanja prava djece na vaspitanje i obrazovanje, zavisno od programa, potreba i interesa djece predškolskog uzrasta. Posebna pažnja biće usmjerena podršci institucijama koje vode brigu o djeci sa poteškoćama u razvoju, djeci bez roditeljskog staranja i djeci žrtvama nasilja.

Kultura i sport

SOGRS će podržavati razvoj institucionalnog i regulatornog okvira u oblasti kulture na lokalnom nivou. SOGRS će podržavati strateški pristup uređivanju lokalne kulturne politike i razvoju alata za njeno efikasno vođenje.

SOGRS će se zalagati za izradu kulturne strategije zasnovane na dokazima, čiji bi cilj bio podizanje kvaliteta upravljanja kulturom, sprovođenje lokalne kulturne vitalnosti i kulturnih aktivnosti na jasan i održiv način, kao i pokretanje ekonomskih potencijala.

SOGRS će podržavati razvoj i zaštitu kulturnog nasljeđa, da bi kulturno nasljeđe učinio privlačnim i pristupačnim za sve kategorije i uzraste. SOGRS će raspoloživim sredstvima nastojati da pruži podršku lokalnim vlastima u razmjeni znanja i informacija o najboljim modelima rada ustanova kulture.

SOGRS će promovisati međunarodnu, posebno prekograničnu saradnju jedinica lokalne samouprave u oblasti kulture, ali i potencijalnog lokalnog ekonomskog razvoja.

SOGRS će nastojati da pruži podršku svojim članicama da nadležnostima u oblasti lokalnog sporta pristupe na strateški način i da definišu ključne pravce njegovog razvoja na osnovu jasnih i pouzdanih mjerila i potreba. SOGRS će posebnu pažnju posvetiti zagoravanju pred svojim članicama radi njihove snažne podrške razvoju školskog sporta i širenju dostupnosti sporta kroz razvoj kapaciteta za rekreativni sport i investiranje u sportsku infrastrukturu koja odgovora licima sa posebnim potrebama.