Proces evropskih integracija u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i status potencijalnog kandidata podrazumijeva složenost i aktivno učešće svih relevantnih nivoa vlasti unutar jedne države, njihovu međusobnu saradnju i partnerstvo. Svjesni obaveza Bosne i Hercegovine u predstojećem procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i činjenice da se više od 60% EU legislative sprovodi na regionalnom i lokalnom nivou, od strateškog je značaja za jedinice lokalne samouprave da se na što bolji i kvalitetniji način pripreme za ove procese.

U vezi s tim, SOGRS će aktivno raditi na aktivnostima podizanja svijesti zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i građana o procesu pridruživanja, kao i svim predstojećim obavezama za jedinice lokalne samouprave.

Lokalne vlasti moraju povećati kvalitet usluga građanima radi postizanja održivog društveno-ekonomskog razvoja. Zato je neophodno iskoristiti mogućnosti koje pruža učešće u EU programima i fondovima. Imajući u vidu značaj uvažavanja razvojnih prioriteta lokalnih vlasti pri programiranju EU sredstava, SOGRS će u saradnji sa SGOFBiH aktivno zastupati snažnije uključivanje oba saveza i lokalnih vlasti u proces programiranja EU sredstava. Takođe, SOGRS će aktivno raditi na unapređivanju kapaciteta lokalnih vlasti za efikasno korišćenje fondova i učešće u programima EU relevantnim za lokalne samouprave.

Takođe, lokalne vlasti moraju da reformišu svoju administraciju da bi mogle da primijene EU standarde koji su implementirani u zakone i druge propise koji transponuju pravne tekovine EU. U tom smislu, SOGRS će pružati podršku pripremama lokalnih vlasti za obaveze koje ih čekaju na putu evropskih integracija kroz izgradnju i jačanje kapaciteta za primjenu propisa usklađenih sa propisima EU.

Imajući u vidu činjenicu da je oblast međunarodne saradnje bitna za jedinice lokalne samouprave, SOGRS će nastaviti da pruža podršku članicama u oblasti međunarodne saradnje i ostvarivaće kontinuiranu saradnju sa međunarodnim organizacijama, posebno u diseminaciji dobrih praksi i informacija o mogućnostima saradnje u regionu i na teritoriji Evropske unije.

SOGRS će posebno aktivno sarađivati sa međunarodnim i EU organizacijama (kao što su: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, Komitet regiona Evropske unije, Savez regiona i opština Evrope – CEMR, i druge organizacije koje okupljaju predstavnike lokalnih vlasti), mrežama lokalnih vlasti na regionalnom nivou (NALAS) i sa asocijacijama lokalnih vlasti u drugim zemljama, posebno iz najbližeg okruženja.

SOGRS će nastojati da obezbijedi širenje dobrih praksi i informisanje jedinica lokalne samouprave o mogućnostima saradnje sa jedinicama lokalne samouprave iz regiona i zemalja Evropske unije i dati podršku većoj saradnji članstva sa relevantnim međunarodnim i EU organizacijama i jedinicama lokalne samouprave iz drugih zemalja (posebno kroz prekograničnu saradnju i bratimljenja).