SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta u poslovima urbanizma i prostornog uređenja, posebno u pogledu smanjivanja administrativnih procedura i transparentnosti u radu, uvođenje E-registra za izdavanje građevinskih i drugih dokumenata i slično. Takođe, u cilju unapređivanja lokalnih kapaciteta, za SOGRS je posebno važno uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistemanaprostoru Republike Srpske u svrhu planiranja, korišćenja zemljišta i zaštite prostora.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u usklađivanju zakonske regulative kojom se regulišu poslovi prostornog planiranja sa propisima u drugim oblastima i (zaštita prirode, vode, saobraćaja, uravnoteženi razvoj, zaštita životne sredine itd.) sa regulativom EU u toj oblasti, organizovanjem raznih skupova i razmjene dobrih praksi.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u jačanju kapaciteta u oblasti komunalne djelatnosti (uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta, proizvodnja i isporuka vode i toplote, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada, upravljanje poslovnim prostorima i garažama i drugo) i promovisaće saradnju jedinica lokalne samouprave i razmjenu iskustava i dobre prakse iz oblasti komunalnih djelatnosti.

Takođe, SOGRS će pružiti podršku i u oblasti unapređivanja, praćenja i planiranja aktivnosti u oblasti saobraćaja, posebno bezbjednosti saobraćaja, uvođenje mjera energetske efikasnosti u javnoj rasvjeti s ciljem smanjenja neracionalnih troškova javne rasvjete i slično.

SOGRS će pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave na unapređivanju pravnog okvira za efikasnije upravljanje i funkcionisanje javnih preduzeća, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na razvoj metodologija za cijene i tarife i kriterijume za kvalitet komunalnih usluga.