O projektu

 Cilj projekta: Ukupan cilj projekta je poboljšati kvalitet života građana BiH, kroz jačanje lokalne infrastrukture i usluga te povećanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.
Projekt je osmišljen s ciljem da podstiče veći angažman građana u opštinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, te u provođenju lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica (MZ) smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.
U odnosu na cilj projekta, tri projektna rezultata su utvrđena kako slijedi:
Rezultat 1: Građani i vlasti predani su realizaciji zajednički dogovorene, a nove inkluzivne i rodno osjetljive vizije MZ u BiH kao temelja za participativniju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH.
Rezultat 2: Proaktivne, ojačane i uzajamno povezane MZ doprinose odgovornosti lokalne samouprave prema građanima i boljem pružanju usluga.
Rezultat 3: Novi regulatorni okvir za funkcionalne MZ koji su izradile vlasti omogućava inkluzivniju, rodno osjetljiviju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH.

Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (MZ) -II faza
27.09.2021. godine u Sarajevu je potpisan Ugovor između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Saveza opština i gradova Republike Srpske o provođenju aktivnosti na Projektu "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" II faza, koji će trajati 27 mjeseci. Ovaj projekat finansiraju Vlade Švajcarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija.
Savez opština i gradova Republike Srpskeje uključen u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ od samog početka. Predstavnici Saveza aktivno su učestvovali u svim relevantnim aktivnostima koje je implementirao projektni tim, te su pružili podršku aktivnim učešćem u Projektnom odboru. Osim toga, Savez je kontinuirano izvještavao svoje upravljačke strukture u vezi sa aktivnostima projekta i promovisao, kroz Predsjedništvo, ključne rezultate i uspješne primjere projekta, dajući tako platformu projektnom timu za obraćanje i članovima Saveza.  
Kroz provođenje I faze, u partnerstvu sa UNDP MZ projektom, Savez je uspostavio JLS mrežu praktičara za MZ i podržao horizontalnu integraciju ideja i dobrih praksi koje su razvijene i provedene kroz projekat, te kontinuirano pružao relevantne informacije svim članovima u vezi sa aktivnostima MZ projekta. Osim toga, Savez je organizovao niz događaja za sve članice u svrhu promocije metodologije MZ kao alata za jačanje saradnje između JLS i MZ (građana) kroz modele mogućeg regulatornog okvira i akata. 
U saradnji sa projektnim timom UNDP MZ i drugim partnerima na projektu, Savez će se u narednom periodu fokusirati na: 

  • Promociju digitalne platforme za MZ - Kontinuirana promocija digitalne platforme MZ (www.mjesnazajednica.ba) je ključna za upoznavanje što većeg broja JLS sa dobrim praksama i modelima rada MZ, a u skladu sa novom vizijom i iskustvima iz prve faze projekta. Promocija će se ostvarivati  kroz različite komunikacione kanale Saveza (web stranica, Mrežu praktičara za rad sa MZ, tijela i organe Saveza, medije, društvene mreže, itd.).
  • Osiguranje ograničene tehničke pomoći jednom broju jedinica lokalne samouprave da organiziraju javne konsultacije za utvrđivanje nove vizije MZ  i da prilagode svoj regulatorni okvir u svrhu osnaživanja MZ i realizacije nove vizije. Pružanjem tehničke pomoći Savez će osigurati širenje dobrih praksi i alata metodologije i nove vizije MZ na zainteresovane JLS, te će time doprinijeti horizontalnom širenju metodološkog pristupa i harmonizaciji funkcionisanja mjesnih zajednica u Republici Srpskoj. 
  • Učešće u procesima zagovaranja regulatornog okvira sa višim nivoima vlasti u skladu sa usaglašenim stavom članica Saveza

Ukupni cilj projekta 
Doprinijeti kvalitetnijem životu građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene, rodno odgovorne MZ koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu i služe kao generator demokratskih promjena u društvu.
Specifični ciljevi projekta 
1.  Promovisana digitalna platforma za MZ sa primjerima dobre prakse i iskustava;
2.  Osigurana ograničena tehnička pomoć za jedan broj jedinica lokalne samouprave kako bi provele javne konsultacije za utvrđivanje nove vizije i prilagodile svoj regulatorni okvir u svrhu osnaživanja MZ i realizacije nove vizije; 
3.Viši nivoi vlasti pokrenuli pripremu regulatornog okvira i javnih politike u oblasti lokalne samouprave kako bi osigurali institucionalnu stabilnost za MZ.

Aktuelnosti
 
U sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini"- II faza , kojeg zajednički finansiraju Vlada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Vlada Švedske , a implementira UNDP Bosna i Hercegovina, Savez opština i gradova Republike Srpske je odabrao opštine i gradove koji su iskazali interes za učešće na projektnim aktivnostima u svrhu unaprijeđenja pozicije i rada mjesnih zajednica.
Nakon uspješno  provedenog javnog poziva za učešće, odabrano je jedanaest jedinica lokalne samouprave, i to:
 
Grad Zvornik
Grad Derventa;
Opština Novi Grad;
Opština Srebrenica;
Opština Bileća;
Opština Gacko;
Opština Han Pijesak;
Opština Vukosavlje;
Opština Brod;
Opština Pelagićevo;
Opština Srbac.
Odabrane opštine i gradovi će u narednom periodu, zajedno sa Savezom opština i gradova Republike Srpske uz podršku projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", provoditi aktivnosti na poboljšanju rada partnerskih opština i gradova sa svojim mjesnim zajednicama, te ponuditi ograničenu tehničku pomoć.
Ta pomoć podrazumijeva organizovanje konsultacija za utvrđivanje nove vizije mjesnih zajednica kao i mogućnost prilagođavanja lokalnog regulatornog okvira u svrhu osnaživanja mjesnih zajednica.
 Pružanjem tehničke pomoći Savez opština i gradova Republike Srpske će osigurati prenos dobrih praksi i alata metodologije i nove vizije mjesnih zajednica na zainteresovane opštine i gradove, te će time doprinijeti horizontalnom širenju metodološkog pristupa i harmonizaciji funkcionisanja mjesnih zajednica.
Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" se provodi u 41 opštine/opštine i grada i 199 mjesnih zajednica do 2024. godine, s ciljem poboljšanja kvalitete života i većeg angažmana 400.000 građana u procesima donošenja odluka, te povećanja rodne ravnopravnosti kroz sistemske promjene, kao i ciljane intervencije na lokalnom nivou.

Zaključci sa sastanka Mreže koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama,
održanog 24.maja 2022.godine

Obuka na temu:“ Metodologija mjesnih zajednica/ lokalizacija vizije MZ“, 13.10.2022.Bijeljina
Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH „ 13. oktobra 2022 godine u Bijeljini organizovali su obuku na temu:“ metodologija mjesnih zajednica/ lokalizacija vizije MZ“.
Obuka je organizovana sa ciljem da se osoblje koje radi sa mjesnim zajednicama osposobi za primjenu metodološkog okvira  i podršku lokalizaciji vizije mjesnih zajednica.
Obuka je bila fokusirana na:
•           pregled zakonskog okvira, analiza i preporuka iz  prve faze projekta “ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, opšte i specifične uloge i odgovornosti, posebno one u vezi za funkcionisanjem mjesnih zajednica,
•           pregled metodološkog pristupa mjesnih zajednica koji je primijenjen na 24 JLS i 136 mjesne zajednice u prvoj fazi projekta“ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“
•           dobre prakse iz prve faze projekta i prednosti metodološkog pristupa projekta “ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kao i novi modeli vizije mjesnih zajednica, te preporučeni proces za lokalizaciju vizije mjesnih zajednica
Na obuci su prisustvovali predstavnici iz slijedećih jedinica lokalne samouprave:Zvornik, Derventa, Srbac, Vukosavlje, Srebrenica, Novi Grad, Lukavac, Han Pijesak, Pelagićevo,
Projekat  „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH „ provodi UNDP i savezi opština/općina i gradova Republike Srpske i Federacije Bih uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske i Švedske.
Predstavljena pltaforma mjesnih zajednica Mrežama koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama iz opština i gradova Republike Srpske i Federacije BiH
Mreža koordnitora/ica za rad sa mjesnim zajednicama je održana u Bijeljini 15.12.2022. godine, a tema sastanka Mreže je nova Platforma mjesnazajednica.ba. Na ovom skupu su učestvovale i partnerske jedinice lokalne samouprave uključene u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.
Predstavnici opština/općina i gradova Republike Srpske I Federacije Bosne i Hercegovine su imali priliku da se upoznaju sa novom Platformom i njenim benefitima kroz unos podataka/informacija u istu.
Platforma je namjenjena nekadašnjim i sadašnjim članovima i predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, sekretarima mjesnih zajednica, predstavnicima opštinskih i gradskih uprava koji aktivno rade na pitanjima mjesnih zajednica, te aktivistima i volonterima koji doprinose boljem funkcionisanju mjesnih zajednica za opštu dobrobit društva i lokalne zajednice.
Platforma mjesnazajednica.ba je mjesto gdje se dijele pozitivne prakse i iskustva u radu, traže savjeti ili preporuke, realizuju edukacije. Na ovoj platformi se dijele informacije o aktuelnostima na polju rada i funkcionisanja mjesnih zajednica.
Ova aktivnost se sprovodi u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH “ kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi UNDP Bosna i Hercegovina. Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine su partneri na ovom projektu.

 

Obuka za facilitatore Foruma mjesnih zajednica
U okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini-faza 2" kojeg implementira UNDP, a finansiraju Vlada Švajcarske i Švedske,5.aprila u Sarajevu održana je obuka za koordinatore partnerskih jedinica lokalne samouprave na temu facilitacije foruma građana u mjesnim zajednicama. 
Obuka je zajednički organizovana od strane Savez opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH.


 
 

Status projekta
 U toku

Početak projekta
 

Kraj projekta
 

Geografska rasprostranjenost
 

Kontakt osoba za projekte
 Sanja Krunić

Partneri
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta, entitetski savezi opština/općina i gradova.

Donatori
 Vlada Švajcarske i Vlada Švedske

 

Dokumenti-I faza projekta

 

 

 

Video