Radna grupa za izradu Zakona o vodnim uslugama u Republici Srpskoj, koja je imenovana od strane  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, održala je svoj prvi sasatanak 14. i 16. decembra 2022.godine u Sarajevu. U sastavu radne grupe su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministartva finansija, JU „Vode Srpske“, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Udruženja „Vodovoi Republike Srpske“ i Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Programom unapređenja vodnih usluga u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.43/22), izrada Zakona o vodnim uslugama Republike Srpske je predviđena kao prioritetna aktivnost. Zakon treba na nov i održiv način pravno urediti pružanje vodnih usluga, odnosno propisati prava i obaveze jedinica lokalne samouprave i komunalnih preduzeća te njihove nadležnosti i odgovornosti u pružanju vodnih uslkuga, definisati tarifnu metodologiju , ugovore o pružanju vodnih usluga i drugo.