19. redovno zasjedanje Saveza opština i gradova Republike Srpske održano je 31.03.2022.godine u opštini Pale, na kojem su razmotreni i usvojeni: Zapisnik sa 18.Skupštine SOGRS; Izvještaj o radu SOGRS za 2021.godinu; Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2021.godinu; Prijedlog za izbor generalnog sekretara SOGRS; i Strateški plan SOGRS 2022-2026.godinu.
U radu Skupštine su učestvovali i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave (Slavica Lukić, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu, i milijana Dragojević, načelnica odjelenja u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave za nadzor nad radom organa jedinica lokačlne samouprave i normativne poslove, kao i  brojni gosti iz međunarodnih organizacija i udruženja građana: Steliana Nedera, rezidentni predstavnik Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH; nj.e. ambasador Miloš Prica;  Snježanu Kanostrevac-Cvijetić, višeg programskog oficira u Ambasadi Švajcarske u BiH, Vesnu Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH i Ljubiša Lalović, predsjednik UO „Vodovodi Republike Srpske“.
 
Skupština Saveza je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu SOGRS za 2021.godinu i konstatovala da su izvršene planirane aktivnosti i da su generalni sekretar i Stručna službe je Savez veoma kvalitetno obavljali svoj posao.
 
Skupština je takođe jednoglasno usvojila Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2021.godinu, u vezi čega je konstatovano  i konstatovala da je za period 01.01.2021. - 31.12.2021.godine ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 82.885KM. Zahvaljujući dodatnom naporu Stručne službe SOGRS najveći dio materijalnih troškova koji se odnose na plate zaposlenih, kao i troškovi kancelarija Saveza pokriven je angažmanom Saveza na projektima međunarodnih organizacija, i to u iznosu od 65%.
 
Skupština je donijela Odluku da se Aci Pantiću, generalnom sekretaru, produži mandat generalnog sekretara do 08.09.2022.godine, kada imenovani u skladu sa članom 175. stav 1 tačka 2 Zakona o radu Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016, 66/2018, 91/2021 i 119/2021) stiče uslov za odlazak u penziju. Imajući u vidu da generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske može biti imenovan na mandat i bez zasnivanja radnog odnosa u Savezu u skladu sa članom 43. stav 3 Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 26/2021), Skupština Saveza je saglasna da se mandat generalnog sekretara Aci Pantiću nastavi i nakon navedenog datuma.
 
U tematskom dijelu 19.Skupštine Saveza organizovana je prezentacija i panel na temu: “Upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave“ i prezentacija „Sistem objedinjene naplate u gradu Gradiška“.