Redovno 16.zasjedanje Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske održano je 19.04.2019.godine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom: 1. Aktuelna pitanja trezorskog poslavanja zdravstvenih ustanova; 2. Aktuelna pitanja demografije i populacione politike, omladinske politike i razvoja sporta; 3. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. redovnog zasjedanja Skupštine Saveza; 4. Izvještaj o radu SOGRS za 2018.g.; 5. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2018.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora SOGRS; 6. Odluka Skupštine Saveza u vezi protivljenja izgradnje deponije nuklearnog otpada u   Hrvatskoj, na granici sa Republikom Srpskom i BiH; 7. Transparentno upravljanje lokalnim finansijama: 7.1.Finansjijske revizije jedinica lokalne samouprave;          7.2. Revizija učinka javnih preduzeća i javnih ustanova u nadležnosti jedinica lokalne samouprave; 8.Razno
Pored članova Skupštine Saveza, sjednici su prisustvovali:Nedeljko Čubrilović, Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpsk; Srebrenka Golić, potpredsjednika  Vlade Republike Srpske i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Zora Vidović, ministar finansija; Alen Šerinić, ministar zdravlja i socijalne zaštite; Sonja Davidović, ministar porodice, omladine i sporta; Slavicu Lukić, pomoćnika ministra uprave i lokalne samouprave; predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH-UNDP.
Zasjedanje Skupštine Saveza organizovano je uz podršku projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska komisija u BiH, i projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“, koji finansira Vlada Švedske i Vlada Švajcarske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, u svom obraćanju posebno je istakao da je Parlament partner Savezu opština i gradova Republike Srpske u interesu građana i razvoja lokalnih zajednica, da je izuzetno važna uloga Saveza u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave, posebno u davanju mišljenja na propise iz nadležnosti lokalne samouprave.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske, Srebrenka Golić, rekla je da je Savez opština i gradova Srpske pouzdan, korektan partner svim institucijama, ali i je ujedno i korektiv institucijama Srpske, prvenstveno ministarstvima, naglasivši da se u Savezu nalaze predstavnici lokalnih zajednica, koji najbolje znaju probleme  građane i da svi zajedno u Republici trebaju jačati ovaj Savez.
 Ministar zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šerinić, informisao je prisutne u vezi sa aktuelnim pitanjima trezorskog poslovanja domova zdravlja, naglasivši da su Čelinac, Prnjavor i Banja Luka bili u pilot fazi prelaska na trezorsko poslovanje domova zdravlja, te da će Ministarstvo analizirati kratkoročna i dugoročna dugovanja domova zdravlja prema Poreskoj upravi RS i Fondu zdravstvenog osiguranja i predložiti modalitete za rješavanje ovih pitanja. Nakon rasprave u kojoj je učestvovapo više načelnika opština, Skupština Saveza je donijela zaključak kojim podržava aktivnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u vezi prelaska poslovanja domova zdravlja na trezore jedinica lokalne samouprave,        s napomenom da je potrebno iznaći modele za izmirenje neizmirenih finansijskih obaveza domova zdravlja.
Ministar porodice, omladine i sporta, Sonja Davidović, je naglasila da je  Vlada Republike Srpske izuzetno posvećena rješavanju pitanja demografije i populacione politike, naglasivši da je jednako važno da se i lokalne zajednice direktno uključe u ove probleme i da planiraju u svojim budžetima sredstva za populacionu politiku u skladu sa svojim potrebama, kako bismo što brže počeli dobijati konkretne rezultate. Nakon diskusija u kojima je učestvovao veliki broj načelnika opština i gradova, Skupština Saveza je zaključila da je potrebno u narednom periodu organizovati konferenciju o demokrafskoj situaciji i populacionoj politici.
U nastavku rada Skupštine Saveza,  Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, Mirko Ćurić, gradonačelnik grada Trebinje i Snežana Ružičić, načelnik opštine Jezero, su informisali prisutne o posjeti delegacije Saveza opština i gradova Republike Srpske opštinama na sjeveru Kosova i Metohije.
U radnom dijelu, Skupština Saveza je jednoglasno bez diskusija usvojila Izvod iz zapisnika sa 15. Skupštine Saveza, održane 13.aprila 2018.godine u Tesliću, kao i  Izvještaj o radu SOGRS za 2018.godinu.
Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2018.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora SOGRS, obrazložio je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, u ime Nadzornog odbora Saveza.  Naglasio je da je Nadzorni odbor Saveza, na sjednici održanoj 17.aprila 2019.godine u Banja Luci, razmatrao i usvojio Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2018.godinu, u vezi čega je konstatovano sledeće: da je Izvještaj urađen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i internim procedurama Saveza; da je naplata članarine Saveza 2018.godine iznosila 74,25 % što nije dovoljno za nesmetano funkcionisanje Saveza; da je zahvaljujući dodatnom naporu Stručne službe Saveza najveći dio materijalnih troškova koji se odnose na plate zaposlenih, kao i troškovi kancelarija (u Bijeljini, Banja Luci, Trebinju i Istočnom Sarajevu), pokriven je učešćem Saveza na projektima međunarodnih i drugih organizacija; te da je za period 01.01.- 31.12.2018.godine Savez pozitivno poslovao i ostvario dobitak u iznosu od 14.646 KM. Na osnovi iznijetog iznijetog, Skupština Saveza je jednoglasno usvojila Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2018.godinu.
Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad,upoznao je delegate Skupštine Saveza da je Republike Hrvatska u poslednje vrijeme intezivirala aktivnosti u vezi deponije nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, koja je samo sedam kilometara udaljena od opštine Novi Grad, te da građani smatraju da smatraju da BiH treba da pokrene međunarodnu arbitražu po ovom pitanju. S tim u vezi Skupština Saveza je usvojila Odluku kojom u potpunosti podržava aktivnosti opštine Novi Grad i institucija Republike Srpske u vezi protivljenja izgradnji deponije nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, u Republici Hrvatskoj, i zahtjeva od zajedničkih institucija na nivou BiH da se preduzmu adekvatne mjere uključujući i međunarodnu arbitražu po ovom pitanju.
U tematskom dijelu Skupštine Saveza, prisutnima se obratio Samir Omerefendić, rukovodilac projekta UNDP „Regionalni program jačanja demokratije na Zapadnom Balkanu“, koji je informisao prisutne o ciljevima i aktivnostima projekta,
kao i o saradnji sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Ljiljana Forcan, rukovodilac Sektora finansijske revizije, i Milovan Bojić, rukovodilac Sektora revizije učinka, su u svojim prezentacijama posebno istakli  da u jedinice lokalne samouprave kasne sa donošenjem akcionih planova za otklanjanje nedostataka, da se samo 1/3 preporuka revizije izvrši, sugerišući da se na sajtu Revizije posebno pogledaju izvještaje revizije učinka koje se odnose na ostvarivanje prava u socijanoj zaštiti i osnovnim školama, i td.
Na osnovu iznijetog Skupština Saveza je usvojila Odluku kojom preporučuje jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama u njihovoj nadležnosti da u cilju jačanja finansijskog upravljanja inteziviraju aktivnosti na provođenju preporuka Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.