Sjednica Skupštine SOGRS je održana 13.04.2018.godine u Tesliću sa sledećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa 14.redovnog zasjedanja Skupštine SOGRS; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2017.godinu; 3. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2017.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora; 4. Prijedlog Predsjedništva za imenovanje generalnog sekretara SOGRS; 5. Zaključci Skupštine opštine Istočna Ilidža; 6. Akcioni plan za 2018.godinu implementacije „Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021“; 7. Aktivnosti u vezi prireme Zakona o inspekcijama; 8. Razno.
Pored članova Skupštine, sjednici su prisustvovali Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave; Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite; Dimka Stančev Skejo, savjetnica za lokalnu upravu i socijalnu inkluziju i Alma Zukorlić, programski menadžer,  u ambasadi Švajcarske u BiH; Mario Vignjević, programski menadžer u ambasadi Švedske u BiH; predstavnici Privredne komora Republike Srpske i dr. gosti.
Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave, u svom obraćanju naglasila je odličnu saradnju sa SOGRS, napomenuvši da je Vlada Republike Srpske prihvatila inicijativu da se u budžetu obezbjede posebna sredstva za sufinansiranje projekata izrazito nerazvijenih opština. Zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa SOGRS naglasili su i predstavnici ambasada Švedske i Švajcarske.
Prije prelaska na dnevni red sjednice Skupštine, svečano su uručene Plakete Saveza opština i gradova Republike Srpske, za dosadašnju uspiješnu saradnju, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, Ambasadi Švedske i Ambasadi švajcarske.
 U toku utvrđivanja dnevnog reda Skupštine, predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave su predložili da se ne razmatra Akcioni plan za 2018.godinu implementacije „Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021“ jer je isti nedavno razmatran na sjednici Predsjedništva.
Na početku sjednice usvojen je Zapisnik sa 14.sjednice Skupštine SOGRS, održane 30.04.2017.godine u Bijeljini.
Uvodne napomene u vezi Izvještaja o radu SOGRS za 2017.godinu dali su Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, i Aco Pantić, generalni sekretar, koji su posebno naglasili sledeće: da je Savez pripremio komentar Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u opštinskim i gradskim upravama; obavljene su konsultacije sa jedinicama lokalne samouprave u vezi 35 zakona i propisa; izveden je veliki broj obuka, posebno sa novoizabranim zvaničnicima; redovno su pružane savjetodavne usluge lokalnim zajednicama; kao i da je bila dobra saradnja sa Vladom i Narodnom skupštinom RS i dr. republičkim institucijama i organizacijama. Predsjednik Saveza, Ljubiša Ćosić, je posebno naglasio da je veoma zadovoljan radom generalnog sekretara i Stručne službe Saveza. Na osnovu svega iznijetog, Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu SOGRS za 2017.godinu.
U ime Nadzornog odbora, uvodne napomene o Izvještaju o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2017.godinu dao je Darko Tomaš, član Odbora, koji je naglasio sledeće: finansijsko poslovanje Saveza u 2017.godini bilo je u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i procedurama; za period 01.01.2017.-31.12.2017.g. Savez je ostvario dobitak u iznosu od 2.906 KM; zahvaljujući dodatnom angažovanju Stručne službe Saveza najveći dio materijalnih troškova pokriven je učešćem na projektima sa međunarodim organizacijama. Kako nije bilo komentara, Skupština  je jednoglasno usvojila Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2017.godinu.
Predsjednik Saveza, Ljubiša Ćosić, informisao je Skupštinu, da je Aci Pantiću, generalnom sekretaru, istekao mandat, da je Predsjedništvo ocijenilo da je veoma zadovoljno njegovim radom, te predlažu Skupštini da se imenuje na novi mandat od četiri godine, što je Skupština jednoglasno usvojila.
Skupština SOGRS je upoznata sa zaključcima Skupštine opštine Istočna Ilidža, koje je obrazložio Zoran Avram, zamjenik načelnika, koje predstavljaju inicijativu za izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, s ciljem ravnomjernijeg odnosa u raspodjeli prihoda koji se dijele između budžeta Republike i budžeta lokalnih zajednica. Nakon diskusija u kojima je učestvovao veliki broj načelnika opština, Skupština je zaključila da se na bazi svih dosadašnjih inicijativa pripreme sveobuhvatne izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave, informisala je Skupštinu o pripremama za donošenje Zakona o inspekcijama, da će Ministarstvo pripremiti cjelovitu analizu funkcionisanja inspekcija u Republici Srpskoj, kao i da nije intencija gašenje inspekcija na lokalnom nivou nego unaprijeđenje njihovog rada.