Skupština SOGRS je održana 08.04.2016.godine u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XII redovnog zasjedanja Skupštine SOGRS; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2015. godinu; 3. Izvještaj  o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2015. godinu sa mišljenjem Nadžornog odbora SOGRS; 4. Izvještaj Nadžornog odbora SOGRS o izvršavanju prava i obaveza svih organa SOGRS i realizaciji odluka, zaključaka i odredaba Statuta i drugih akata Saveza u 2015.godini; 5. Saglasnost Skupštine SOGRS za kreditno zaduženje za kupovinu prostora za SOGRS u Bijeljini; 6. Stav Skupštine SOGRS o nacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi i nacrtu Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Republike Srpske.
Skupštini SOGRS prisustvovali su, pored članova Skupštine, i sledeće zvanice:   Srebrenka Golić, potpredsjednica Vlade Republike Srpske  i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave; Džonatan Mur, šef Misije OEBS-a u BiH; Milanka Šopin, pomoćnik ministra; Snježana Kelečević, predsjednica Odbora za lokalnu samoupravu Narodne skupštine RS; Vesna Travljanin, direktor Saveza općina i gradova Federacije BiH,  te predstavnici ostalih međunarodnih organizacija.
U uvodnom dijelu Skupštine prisutnima su se obratili Srebrenka Golić, potpredsjednik Vlade Republike Srpske i Džonatan Mur, koji su istakli uspješnu saradnju sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i naglasili obaveze i aktivnosti koje gradovima i opštinama predstoje u narednom periodu. 
Na početku rada Skupštine SOGRS jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa XII redovnog zasjedanja Skupštine održanog u Tesliću, 02.04.2015.godine
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu SOGRS za 2015.godinu, i konstatovala sledeće: da je u izvještajnom periodu Savez učestvovao ili bio organizator preko 180 raznih događaja (radionica, treninga, javnih rasprava i sl.); da je Stručna služba je bila uključena u 13 projekata sa međunarodnim organizacijama; da je poslovna 2015.godina  završena pozitivno ostatkom prihoda; pohvaljen je rad generalnog sekretara i Stručne službe s obzirom da je 68% ukupnih materijalnih troškova rada Saveza je pokriveno učešćem Saveza na projektima međunarodnih i dr. organizacija.
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2015.godinu sa mišljenjem Nadžornog odbora SOGRS, koji je obrazložio Drago Bundalo, član Nadžornog odbora. Takođe, Skupština je zaključila da se svim gradovima/opštinama članovima dostavi zaključak u kojem se opštine i gradovi podsjećaju na obaveze redovnog plaćanja članarina i apeluje na sve članove da izmire svoja ranija dugovanja.
 Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj Nadžornog odbora SOGRS o
izvršavanju prava i obaveza svih organa SOGRS i realizaciji odluka, zaključaka i odredaba Statuta i  drugih akata Saveza u 2015.godinu, koji je obrazložio Drago Bundalo, član Nadžornog odbora.
   U vezi prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju za kupovinu prostora za SOGRS u Bijeljini, Mićo Mićić, predsjednik Saveza, upoznao je prisutne da je Savez još 2007.g. donio odluku o kupovini poslovnog prostora  za Savez u Bijeljini, ali ta odluka do sada nije realizovana jer nije bilo finansijskih sredstava. Skupština SOGRS je donijela odluku da je saglasna da Savez učestvuje u izgradnji objekta Centra za socijalni rad u Bijeljini udruživanjem vlastitih sredstava, radi obezbjeđenja  kancelarijskog prostora za Savez, te da se u tu svrhu podigne kredit u iznosu od 200.000.KM na period od 10 godina. Sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biće hipoteka na poslovni prostor u vlasništvu Saveza u Banja Luci, u ulici I Krajiškog korpusa, prvi sprat broj 4; ukupne površine 71,15 m. Zaduženi su predsjednik Saveza, Mićo Mićić, predsjednik Nadžornog odbora, Savo Minić, i generalni sekretar, Aco Pantić, da provedu sve potrebne aktivnosti na realizaciji Odluke.
 U vezi Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi i nacrta Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, kao i o najvažnijim primjedbama  koje su jedinice lokalne samouprave iznijele u toku javnih rasprava, uvodna obrazloženja dale su Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave, i Milanka Šopin, pomoćnik ministra.
Skupština SOGRS je zaključila da se svi komentari i primjedbe sa provedenih javnih rasprava o navedenim zakonima objedine, nakon čega će Predsjedništva SOGRS zauzeti konačan stav.