Sjednica Skupštine SOGRS je održana 02.04.2015.godine u Tesliću, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika sa 11. Redovne sjednice skupštine; 2. Izvještaj o radu SOGRS između dvije Skupštine SOGRS; 3. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2014.godine, sa mišljenjem Nadžornog odbora; 4. Strateški plan SOGRS za period 2015.g.-2019.godine; 5. Zauzimanje stava SOGRS u vezi seta reformskih zakona Vlade Republike Srpske; 6. Inicijativa za osnivanje Fonda solidarnosti za pomoć članicama u okviru SOGRS; 7. Predstavljanje projekta Jačanje lokalne demokratije-LOD IV i LOD Metodologije; 8. Razno.
Sjednicom je predsjedavao g.Mićo Mićić, predsjedavajući Skupštine SOGRS.
U uvodnom dijelu Skupštine SOGRS usvojen je Izvod iz zapisnika sa XI redovnog zasjedanja Skupštine Saveza, koja je održana 28.februara 2013.g.u Bijeljini.
Izvještaj  o radu SOGRS između dvije skupštine, obrazložio je generalni sekretar Saveza, Aco Pantić, koji je posebno naglasio da je Savez izrastao u respektabilnu instituciju čiji se stavovi sve više uvažavaju; da su kapaciteti Stručne službe značajno ojačani uz podršku međunarodnih organizacija u BiH; te da je veoma značajna saradnja Saveza sa međunarodnim organizacijama.
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu Skupštine  između dva zasjedanja.
Izvještaj  o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2014.godinu, sa mišljenjem Nadžornog odbora, obrazložio je Savo Minić, predsjednik Nadžornog odbora SOGRS, koji je  konstatovano sledeće: da je Savez poslovao u skladu sa zakonom i da su realizovani zaključci i preporuke organa SOGRS u skladu sa Statutom i drugim aktima, što je potvrđeno i od strane nezavisne revizije; da je izvještaj urađen u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima; da je značajno unapređena transparentnost u radu Saveza; da je na negativan finansijski rezultat direktno je uticao nizak stepen naplate članarine zbog katastrofalnih poplava u 2014.godini; posebno je pohvalno da je Stručna služba  uspjela da 40% ukupnih troškova pokrije učešćem na međunarodnim projektima; da su režijski troškovi 70% pokriveni od strane projekata; te da su preliminarni rezultati popisa primjenjeni  na novi obračun članarina.
Skupština SOGRS je na osnovu svega iznijetog jednosglasno usvojila Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2014.godinu, sa mišljenjem Nadžornog odbora, u  okviru kojeg je razmatran i Izvještaj o naplati članarina SOGRS u 2014.godinu.
Skupština SOGRS je pokrenula i inicijativu da se u saradnji sa Ministarstvom finansija iznađe metodologija naplate članarine Savezu preko trezora, prilikom raspđele indirektnih poreza, s obzirom da takva praksa postoji u nekim asocijacijama lokalnih vlasti u regionu.
 U vezi „Strateškog plana SOGRS za period 2015.-2019.godine“, naglašeno je isti izrađen u okviru provođenja projekta „Strateški okvir za budući razvoj saveza opština i gradova u BiH“, koji je finansirala Švedska agencija za međunarodni razvoj-SIDA. U Strategiji je dat akcenat prvenstveno na programske oblasti, značajne za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, kao i na funkcije čijim će se efikasnim i adekvatnim korišćenjem ostvariti ciljevi definisani strateškim dokumentom. Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Stretaški plan.
Skupština SOGRS je informisana o setu reformskih zakona Vlade Republike Srpske: Nacrt zakona o porezu na nepokretnosti, Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na  dohodak, u vezi čega je Skupština pozvala jediniuce lokalne samouprave da se aktivno u ključe u javne rasprave o reformskim zakonimase, nakon čega će Stručna služba i Predsjedništvo sumirati sve prijedloge i zauzeti konačan stav.
S obzirom na veoma tešku finansijsku situaciju u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, Skupština SOGRS je usvojila Inicijativu za osnivanje Fonda solidarnosti unutar Saveza opština i gradova Republike Srpske. S tim u vezi Skupština SOGRS je zadužila Predsjedništvo da analizira Inicijativu i pripremi prijedlog Odluku o osnivanju, načinu finansiranja načinu raspođele sredstava, kao i o organima Fonda, te da se o tome raspravlja na narednoj Skupštini SOGRS.                                                                                   
Na Skupštini SOGRS prisutnima je predstavljen projekat „Jačanje lokalne demokratije-LOD IV”, koji se finansira iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije, kreiran sa ciljem jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave za javnu i transparentnu  raspođele sredstava iz lokalnih budžeta za organizacije civilnog društva. S tim u vezi, Skupština SOGRS je donijela zaključak kojim se preporučuje svim jedinicama lokalne samouprave korišćenje LOD metodologije, kako bi se poboljšala saradnja sa civilnim sektorom i osnažio kapacitet lokalnih zajednica za apliciranje prema budućim fondovima EU.