Redovno zasjedanje Skupštine SOGRS održano je 28.02.2013.godine, sa sledećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa X Redovnog zasjedanja skupštine Saveza; 2. Izvještaj Generalnog sekretara o radu Saveza između dvije skupštine; 3. Izvještaj  o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2012.godinu, sa mišljenjem Nadžornog odbora; 4. Prezentacija plana rada i aktivnosti Saveza u 2013.godini; 5. Prijedlog plana prihoda i rashoda Saveza za 2013.godinu; 6. Izmjene i dopune Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske; 7. Izvještaj o naplati članarina Saveza u 2012.godini; 9. Izbor članova predsjedništva, predsjednika i potpredsjednika Saveza; 10. Izbor Generalnog sekretara Saveza; 11. Imenovanje delegata u Skupštinu Nalas; 12. Prijedlog Strateškog plana razvoja Saveza 2011.-2015.godine; 12. Tekuća pitanja.
Skupštinom SOGRS je predsjedavao g.Slobodan Gavranović. 
U uvodnom dijelu Skupština SOGRS je jednoglasno je usvojen zapisnik sa X Redovnog zasjedanja Skupštine.
Izvještaj generalnog sekretara o radu Saveza između dvije skupštine, podnio je generalni sekretar Saveza, Brano Jovičić, nakon čega je Skupština SOGRS je jednosglasno usvojila izvještaj, s obzirom da nije bilo diskusija o izvještaju.
      Izvještaj  o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2012.godinu, sa mišljenjem Nadžornog odbora, obrazložio je Savo Minić, predsjednik Nadžornog odbora, koji je konastatovao da je materijalno-finansijsko poslovanje Saveza bilo u skladu sa zakonom, te da je  trošenje novčanih sredstava bilo potpuno transparentano i u skladu sa važećim propisima, koji regulišu tu oblast. Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila  Izvještaj  o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza za 2012.g. sa mišljenjem Nadžornog odbora, s obzirom da nije bilo diskusija.
             Plan rada i aktivnosti Saveza u 2013.godini, prezentirao je generalni sekretar Saveza, Brano Jovičić, koji je naglasio da će Savez u narednom periodu itenzivno raditi na projektu “Jačanje kapaciteta Saveza“, kao i na implementaciji Strateškog plana rada Saveza u periodu od 2012.-2015.godina po svim strateškim ciljevima. Naglašena je i dobra saradnja sa Vladom i ostalim republičkim institucijama, sa kojima je potpisan veliki broj memoranduma i sporazuma. 
Na osnovu svega iznijetog, Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Plan rada i aktivnosti Saveza u 2013.g., s obzirom da nije bilo diskusija.
      Prijedlog Plana prihoda i rashoda Saveza za 2013.godinu, obrazložio je Savo Minić,
predsjednik Nadžornog oidbora, koji je istakao da je plan prihoda i rashoda potpuno transarentno i realno postavljen i da je panirano povećanje prihoda, pa samim tim i rashoda. Planiran je prihod od 690.613 KM,  koji obuhvata sredstva od donatora (SDC, SIDA, GIZ, NALAS), Ministarstva uprave, te od naplate članarina. Istaknuto je da poseban problem u funkcionisanju Saveza predstavlja nedovoljna naplata članarine, te da Savez za sve ove godine svog postojanja nikada nije uspio da naplati više od 60% predviđenih članarina. 
 
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Plan prihoda i rashoda Saveza za 2013.godinu.
Izmjene i dopune Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske, obrazložio je generalni sekretar Saveza, Brano Jovičić. U toku rasprave nekoliko članova Skupštine je izrazilo rezervu o potrebi da se u sistematizaciji radnih mjesta planira i pozicija „zamjenika generalnog sekretara“, s obzirom da se radi o organizaciji koja ima osam zaposlenih radnika. Nakon diskusija, Skupština SOGRS je usvojila Izmjene i dopune Statuta, sa izmjenom da se zamjenik generalnog sekretara u slučaju potrebe bira iz reda zaposlenih u sekretarijatu Saveza.
U vezi Izvještaja o naplati članarina Saveza u 2012.godinu, konstatovano je da je to problem sa kojim se Savez konstantno susreće, što zbog ignorisanja Saveza, što zbog nemara pojedinih opština. Obzirom da su Sporazumima sa jedinicama lokalne samouprave regulisane obaveze plaćanja članarine, jedino što za sada Savez može da uradi o tom pitanju je da uputi dopis svim opštinama, da izmire svoje obaveze. Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Izvještaj o naplati članarina Saveza u 2012.godini, uz napomenu da se uputi dopis svim jedinicama lokalne samouprave da izmire svoje obaveze plaćanja članarine.
Prije osme tačke dnevnog reda napravljena je pauza, kako bi se Predsjedništvo još jednom sastalo i prodiskutovalo u vezi prijedloga za izbor članova Predsjedništva, predsjednika i potpredsjednika Saveza.                                                                                          
Skupština SOGRS je jednoglasno donijela odluku da su članovi Predsjedništva predstavnici sledećih gradova i opština: grad Bijeljina, grad Banja Luka, grad Prijedor, grad Istočno Sarajevo, grad Doboj, grad Trebinje, opština Višegrad, opština Foča, opština Mrkonjić Grad, opština Novi Grad, opština Berkovići, opština Laktaši, opština Šamac, opština Zvornik, opština Gradiška, opština Modriča, opština Bratunac, opština Istočna Ilidža i opština Srebrenica.
Skupština SOGRS je ovlastila Predsjedništvo Saveza da obavi razgovore sa načelnikom opštine Srebrenica, u vezi potrebe učestvovanja opštine Srebrenica u radu Predsjedništva. 
Na prijedlog Predsjedništva, Skupština SOGRS je jednoglasno predložila gospodina Miću Mićića, odnosno grad Bijeljinu, za predsjedavajuću članicu u narednom četvorogodišnjem mandatu.
Skupština SOGRS je jednoglasno za potpredsjednike Saveza opština i gradova Republike Srpske imenovala grad  Banja Luka, grad Prijedor i grad Istočno Sarajevo.
Za generalnog sekretara Saveza opština i gradova Republike Srpske jednoglasno je imenovan Aco Pantić iz Bijeljine. 
Skupština SOGRS je jednoglasno u Skupštinu Mreže asocijacija jugoistočne Evrope-NALAS imenovala sledeće delegate: Mićo Mićić, Predsjednik Saveza i Slobodan Gavranović, potpredsjednik Saveza.
Skupština SOGRS je jednoglasno usvojila Strateški plan razvoja Saveza opština i gradova Republike Srpske za period 2013-2015.g. 
Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, Mićo Mićić se na kraju rada Skupštine SOGRS zahvalio svima na prisustvu i radu i konstatovao da je XI redovna sjednica Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske završena.