U organizaciji UNFPA, Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, u saradnji sa Ambasadom Republike Češke u BiH održana je, 10.novembra 2022.godine u Sarajevu, konferencija pod nazivom „Efektivne demografske promjene na pružanju javnih usluga – slučaj Bosne i Hercegovine“.
Konferencija je okupila predstavnike vlasti, akademske zajednice, civilnog društva, privatnog sektora, Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih multilateralnih institucija koje deluju u BiH, kako bi razgovarali o ažuriranim demografskim projekcijama za zemlju, kao i o efektima demografskih promjena na javnom pružanju/finansiranju usluga. u sektoru obrazovanja, zdravstva i penzijskog osiguranja, a u svjetlu nedavno sprovedene demografsko-ekonomske analize i izvještaja koji su predstavljeni na konferenciji.
Autori izvještaja su zaključili da će „demografske promjene imati dalekosežne posljedice u BiH koje će uticati na svaki aspekt društvenog života. Kako bi se osigurala održivost celokupnog sistema javnih usluga, vlade moraju raditi na jačanju ljudskog kapitala kroz razvoj savremenih vještina kod dece, ulaganje u istraživanje i razvoj te unapređenja usluga preventivne zdravstvene zaštite. Osim toga, na tržištu rada je potrebno utvrditi odgovarajuće mjere kojima će se aktivirati više od pola miliona stanovnika koji trenutno ne traže posao niti se školuju. S obzirom na to da žene predstavljaju većinu neaktivnog stanovništva, takvim mjerama je neophodno uzeti u obzir njihove potrebe koje se kreću od usluga brige o deci i njege odraslih do neformalnih programa za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju žena koje omogućavaju odgovarajuću ravnotežu između poslovnog i privatnog/porodičnog života. Konačno, potrebno je provesti reformski sistem kako bi se smanjilo porezno opterećenje poslodavaca i povećale plaće i nadnice radnika u cilju omogućavanja formalnog zapošljavanja i smanjenja sivog tržišta.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici Saveza opština i gradova Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.