Tokom konferencije održane u Neumu 26. i 27. oktobra 2022. godine, predstavnici mjesnih zajednica (MZ) i jednica lokalne samouprava iz Bosne i Hercegovine (BiH), regije, Švajcarske i Švedske razmijenili su iskustva o ulozi, funkcijama i uslugama koje pružaju mjesne zajednice svojim građanima. Konferencija je okupila oko 270 ljudi, uključujući predstavnike 41 opštine/općine i grada u BiH.
 
Konferenciju je organizovao projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ (Projekat MZ), koji zajednički finansiraju Vlada Švajcarske i Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Švajcarska i Švedska su duboko posvećene demokratskom razvoju na svim nivoima društva i njihovi predstavnici su istakli da jedinice lokalne samouprave igraju važnu ulogu u uključivanju građana u proces donošenje odluka na lokalnom nivou.
 
Predstavnica UNDP-a je naglasila da MZ projekat doprinosi odgovarajućim i inkluzivnijim uslugama za građane, čineći rad mjesnih zajednica efikasnijim. Jake mjesne zajednice doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju učešća građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.
 
Projekat MZ je započeo 2016. godine kao inicijativa za oživljavanje mjesnih zajednica kao mehanizma za premošćivanje jaza između lokalnih zajednica i jedinica lokalne samouprave i poboljšanje kvaliteta života građana BiH. U toku je realizacija druge od tri planirane faze Projekta, koja je počela u martu 2020. godine, a završetak tekuće faze očekuje se u martu 2024. godine.
 
Kroz učešće građana u procesima donošenja odluka vezanih za lokalne prioritete, postignuti su impresivni rezultati od 2016. godine uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 
23.000 ljudi učestvovalo je na forumima građana koji su odlučivali o svojim prioritetima lokalnog razvoja.
Realizovan je ukupno 61 prioritetni projekat asfaltiranja, što je rezultiralo sa 17 kilometara novih ili renoviranih lokalnih puteva.
Rekonstruisano je 50 dječijih igrališta.
Zamijenjeno je i modernizovano 98 kilometara javne rasvjete.
Ukupno je renoviran ili izgrađen 31 sportski objekat za 123.374 korisnika.
Nova vizija razvoja mjesnih zajednica nastala je kao rezultat konsultativnog procesa u kojem je učestvovalo više od 2.500 ljudi. Funkcije MZ prilagođene su novom razvojnom vizijom u 41 opštini/općini i gradu kroz konsultativne procese u kojima je učestvovalo oko 2.900 ljudi, od kojih su 40% bile žene.
Tokom konferencije razgovaralo se o nizu tema među kojima su status i uloga jedinica lokalnih samouprava kroz regulatorni okvir, uključivanje lokalnih zajednica u procese planiranja lokalne samouprave, način finansiranja lokalnih zajednica i njihovi prioriteti, te privlačenje EU fondova za finansiranje prioriteta lokalnih zajednica.