Savez opština i gradova Republike Srpske #sogrs i Savez općina i gradova Federacije BiH #sogfbih, bili su organizatori obuke za  službenike i službenice za odnose s javnošću u jedinicama lokalne samouprave na temu  "Rodni aspekti javnog informisanja" #gender. Obuka je održana na Trebeviću, dana 14.aprila 2022.godine.
Polaznice(i) obuke su stekli znanje o najrasprostranjenijim oblicima rodnih stereotipa u medijskim sadržajima i načinu na koji mogu da doprinesu suzbijanju rodnih stereotipa kroz poslove javnog informisanja. Neke od tema o kojima se takođe razgovaralo  tokom obuke ticale su se različitih načina uključivanja rodnog aspekta u objavljivanje informacija od strane lokalne samouprave, zatim predstavljanja aktivnosti JLS u oblasti ravnopravnosti polova na službenim web-stranicama, te generalno razumijevanje rodnih obrazaca u pristupu informacijama, uključujući višestruko marginalizovane grupe.