Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske održalo je danas (23.03.2023.g.) u Bijeljini svoju redovnu sjednicu, na koj je centralna tema bila  „Informacija o troškovima električne energije za javnu rasvjetu i prihodima od indirektnih poreza u jedinicama lokalne samouprave“.
 
Predsjedništvo je informisano od strane Ministarstva finansija da je početkom 2023.godine došlo do određenih odstupanja procjenjenih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju opštinama i gradovima u odnosu na prihode koje su planirani.
 
Osnovni razlozi koji su doveli do smanjenja prihoda Vlade Republike Srpske i lokalnih zajednica su:  ukupan procjenjeni gubitak prihoda zbog većeg izdvajanja prihoda od indirektnih poreza za finansiranje BiH institucija; jednokratni gubitak prihoda od akciza, do kojeg je  došlo je do usvajanja izmjena Zakona o akcizama u BiH i drugo privremeno poravnanje za 2022. godinu između korisnika indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa UIO.
 
Predsjedništvo je konstatovalo da je potrebno održati zajednički sastanak Predsjedništva Saveza sa predsjednikom Vlade i ministrom finansija, s ciljem iznalaženja mogućnosti da se lokalnim zajednicama nadoknade gubitci od indirektnih poreza (PDV). Takođe, Savez opština i gradova Republike Srpske je pripremio analitički dokument „Platforma za izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske“, s ciljem da se uspostavi ravnomjerniji odnos između prihoda koje se dijele između budžeta Vlade i opština i gradova.
 
Pored pada očekivanih prihoda od PDV, značajno opterećenje za lokalne budžete predstavljaju i povećani troškovi za električnu energiju za javnu rasvjetu.
 
Predsjedništvo je takođe razmatralo i pitanja primjene Zakona o zaštiti od požara, kao i potrebu utvrđivanja reprezentativnosti Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao zastupnika interesa lokalnih zajednica.
 
Predsjedništvo smatra da je nedopustivo da se posebni kolektivni ugovori za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave potpisuju bez Saveza opština i gradova Republike Srpske, u vezi čega je pokrenuta inicijativa za izmjenu Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave.
 
Predsjedništvo se usaglasilo da se naredna redovna Skupština  Saveza opština i gradova Republike Srpske održi u toku maja mjeseca