Predsjedništvo Saveza opština i gradova Repuzblike Srpske, na inicijativu ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, održalo je 09.09.2022.godine u Banja Luci  hitnu sjednicu u cilju davanje mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravo izgrađenih objekata-po hitnom postupku. 
Prijedlog izmjena i dopuna zakona obrazložila je ministar Srebrenka Golić sa saradnicima, nakon čega su predstavnici jedinica lokalne samouprave imali mogućnost da se uključe u raspravu i zatraže pojašnjenja određenih odredbi zakona.
Predloženim izmjenama objekti izgrađeni do kraja 1991. godine smatraju se legalno izgrađenim, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta, a na osnovu nekih od dokaza. Takođe, legalno izgrađenim objektima smatraju se i individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti čija je bruto građevinska površina manja od 400m2, osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju i objekata iz člana 9. ovog zakona, a koji su izgrađeni do kraja 2013. godine i koji se  nalaze na digitalnom aerofotogrametrijskom snimku teritorije Republike Srpske izrađenom 2013. godine sa kojim raspolaže Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ili čije se postojanje do kraja 2013. godine može dokazati na osnovu drugih drugih.
Predsjedništvo Saveza je podržalo i prijedlog kojim se vlasnici objekata oslobađaju se plaćanja posebne naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u skladu sa uslovima propisanim posebnim propisima o poljoprivrednom zemljištu. Pored toga, izmjenama zakona j e predviđeno da je visina subvencije, koja za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide I i II kategorije može iznositi i 100%, s tim da jedinice lokalne samouprave mogu dati subvencije u drugim kategorijama stanovništva.