BROD-Na 67. sjednici Predsjedništva saveza opština i gradova Republike Srpske, koja je održana 25.12.2019.godine u opštini Brod, razmotrena su sledeća aktuelna pitanja: Informacija u vezi Budžeta Republike Srpske za 2020.godinu i Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020.-2022.godinu;Informacija Ministarstva uprave i lokalne samouprave o održanim javnim raspravama u vezi Nacrta Zakona o inspekcijama Republike Srpske;Dopis Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi izmjena i dopuna Zakona o šumama;Informacija Ministarstva za evropske integracije i regionalnu saradnju o dostupnim fondovima i programima EU u naredom periodu za jedinice lokalne samouprave;Inicijativa grada Trebinje i opštine Višegrad o oslobađanju poreza i doprinosa na stimulativne otpremnine u opštinskim/gradskim upravama; kao i veći broj inicijativa Sindikata i drugih organizacija i institucija.
Predsjedništvo Saveza je zaključilo da podržava opredjeljenja Vlade u pravcu reforme Inspektorata Republike Srpske, sa namjerom da se izbjegne dupliranje, odnosno preklapanje inspekcijskih kontrola, kroz usklađivanje planova rada i kordinaciju republičkih inspektora i inspektora u JLS. S tim u vezi, Predsjednuštvo je konstatovalao da Savez ne podržava aktivnosti koje vode ka smanjenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave u oblasti inspekcijskog nadzora.
U vezi inicijative JP „Šume Srpske“ da se „šumski kamionski putevi“ trebaju knjižiti na JP „Šume Srpske“, Predsjedništvo Saveza je donijelo jedinstven stav je da se „šumski manionski putevi“ trebaju knjižiti na jedinice lokalne samouprave.   
Takođe, Predsjedništvo Saveza produžilo je rok važenja „Strategije razvoja Saveza opština i gradova Republike Srpske za period 2015.-2019.godina“ do 31.12.2021.g.; prihvaćena su inicijative Trbinja i Višegrada za o oslobađanju poreza i doprinosa na stimulativne otpremnine u opštinskim/gradskim upravama; informisano je o „Strategiji protivminskog djelovanja BiH 2018.-2025.godina“; prihvaćene su i inicjative Sindikata u vezi rada državnim praznicima i nedjeljom kao i u vezi mogućnosti povećanja plata radnicima u opštinaskim/gradskim upravama; kao i drugo.