Sjednica Predsjedništva je održana 18.06.2020.godine u gradu Gradiška, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz zapisnika sa 68.sjednice Predsjedništva; 2. Inicijativa Ministarstva prosvjete i kulture u vezi predškolskog vaspitanja i obrazovanja; 3. Inicijativa Ministarstva privrede i preduzetništva u vezi Slobodnih proizvodnih prostora u Republici Srpskoj;                4. Ekonomski uticaj pandemije COVID-19 na budžete jedinica lokalne samouprave; 5. Izvještaj o radu SOGRS za period 01.01.-31.05.2020.godine; 6. Prijedlog Amblema SOGRS; 7. Nacrt Statuta SOGRS; 8. Inicijativa u vezi primjene odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave; 9. Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnost; 10. Inicijativa opštine Petrovo; 11. Razno.
 Pored članova Predsjedništva, sjednici su prisustvovali: Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave, Nikola Knežević, pomoćnik ministra i Brankica Trkulja, šef kabineta; Nataša Cvijanović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno školsko obrazovanje; Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad; Božana Šljivar, načelnik Odjelenja za finansije grada Banja Luka i Željka Jungić, direktor JKP „Čistoća i zelenilo“ opštine Čelinac.
Zbog spriječenosti Ljubiše Ćosića, predsjednika Saveza, da prisustvuje sjednici Predsjedništva, sjednicom je predsjedavao Aco Pantić, generalni sekretar.
Na početku sjednice Predsjedništva, usvojen je Izvod iz zapisnika sa 68.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je podržalo inicijativu Ministarstva prosvjete i kulture o potrebi da se predškolsko vaspitanje i obrazovanje učini pristupačnim što većem broju djece i preporučilo je jedinicama lokalne samouprave da, u  saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, razmotre mogućnost adaptacije i rekonstrukcije osnovnih škola, kako bi se iste prilagodile u prostor koji bi po standardima i normativima ispunjavao uslove za organizovanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Inicijativa Ministarstva privrede i preduzetništva u vezi Slobodnih proizvodnih
prostora u Republici Srpskoj nije razmatrana, zbog odsustva predlagača inicijative.
Predsjedništvo je usvojilo dokument „Analiza kretanja poreskih i neporeskih prihoda jedinica lokalne samouprave Republike Srpske i javnih komunalnih preduzeća – uticaj COVID-19“, u kojoj su analizirani podaci o gubitcima poreskih prihoda iz 36 lokalnih zajednica, kao i gubitci  prihoda iz 17 javnih komunalnih preduzeća. Takođe, konstatovano je da je Stručna služba Saveza pripremila prevod dvije veoma korisne ekonomske analiza: Dokument Svjetske banke „Finansije-Lokalne samouprave pod finansijskim pritiskom-rješenja u svijetlu COVID-19 i poslije“ i Ekonomska analiza „Ekonomski i socijalni uticaj COVID-19“, koji su proslijeđene svim lokalnim zajednicama. Božana Šljivar, načelnik Odjelenja za finansije grada Banja Luka, informisala je Predsjedništvo o analizi „Potencijalni uticaj pandemije COVID-19 na finansijsko stanje lokalnih zajednica u BiH – razvijanje alternativnih finansijskih scenarija za grad Banja Luku“.
 Na osnovu rasprave i diskusija, Predsjedništvo usvojilo sledeće zaključke: da su jedinice lokalne samouprave pretrpjele značajne budžetske gubitke poreskih i neporeskih prihoda, koji su nastali kao posledica negativnih uticaja pandemije COVID-19 na lokalne finansije; upućen je poziv Vladi Republike Srpske da pomogne jedinicama lokalne samouprave u prevazilaženju nepovoljne finansijske situacije i da se u određenoj mjeri pokriju budžetski gubitci opština i gradova po osnovu pada prihoda od indirektnih poreza; da su i javna komunalna preduzeća u nadležnosti jedinica lokalne samouprave pretrpjela značajne finansijske gubitke koji su nastali kao posledica negativnih uticaja pandemije COVID-19 i da treba omogućiti prohodnost javnim komunalnim preduzećima ka Kompenzacionom fondu i Garantnom fondu Republike Srpske; pokrenuta je i inicijativa da se granica kreditnog zaduženja jedinica lokalne samouprave poveća sa 18% na 25% u odnosu na budžete opština i gradova.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za period 01.01.- 31.05.2020.godinu, sa napomenom da je u izvještajnom periodu realizovano oko 80 različitih događaja (javne rasprave, radionice, treninzi, veliki broj on line sastanaka i drugo). Takođe, Predsjedništvo je usaglasilo prijedlog grafičkog rješenja novog Amblema SOGRS.
  Predsjedništvo je utvrdilo Nacrt Statuta SOGRS, o kojem će se organizovati javna rasprava do 29.06.2020.godine i isti će se dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave i postaviti na sajt Saveza.
           Predsjedavajući je informisao Predsjedništvo da je ministar uprave i lokalne samouprave, Lejla Rešić, održala sastanak sa delegacijom Saveza (Ljubiša Ćosić, Mladen Đurović i Aco Pantić), u vezi primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, o čemu će konačni stav donijeti  Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.
          Predsjedništvo je informisano o inicijativi opštine Novi Grad, za izmjenu Zakona o porezu na nepokrenost, kojom se predlaže da naplata, kontrola naplate i prinudna naplata poreza na nepokretnost pređe u nadležnost jedinica lokalne samouprave, u vezi čega je konstatovalo da o navedenoj inicijativi treba obaviti širu raspravu sa jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Podržana je inicijativa opštine Petrovo, da se nerazvijene opštine oslobode troškova u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe prava vlasništva i prava posjeda u korist Republike Srpske, prilikom postupka razvrstavanja lokalnih puteva u regionalne, i ista će se uputiti Ministarstvu saobraćaja i veza.
Predsjedništvo je utvrdilo prijedlog Dnevnog reda 17.Skupštine Saveza 1. Izvod iz Zapisnika sa 16.Skupštine Saveza; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2019.godinu; 3. Izvještaj o materijalno-finansijskom stanju SOGRS za 2019.godinu; i 4. Prijedlog Statuta SOGRS, sa napomenom da će se sjednica Skupštine održati elektronskim putem, ako epidemijska situacija bude nepovoljna.