Sjednica Predsjedništva je održana 28.10.2019.godine u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika sa 65.sjednice Predsjedništva SOGRS; 2. Inicijative Ministarstva pravde Republike Srpske: a) Mišljenje Saveza na Inicijativa za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku, od strane Pravobranilaštva opštine Trnovo; b) Mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama; v) Dopis Ministarstva pravde za saradnju u vezi sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srpskoj: 2. Program Svjetske banke za modernizaciju sektora vodnih usluga u BiH; 3. Politika Saveza opština i gradova Republike Srpske za modernizaciju vodnih usluga u Republici Srpskoj; 4. Informacija o aktivnostima u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“; 5. Prezentacija „Emisija municipalnih obveznica u funkciji rasta i razvoja lokalnih zajednica“; 6. Prezentacija Platforme Saveza opština i gradova Republike Srpske u vezi izmjena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske; 7. Inicijativa grada Trebinje za izmjene Zakona o boravišnoj taksi; 8. Inicijativa opštine Novo Goražde za izmjene Zakona o koncesijama; 9. Informacija o aktivnostima u vezi obilježavanja „20 godina Saveza“ i 10. Razno
Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predsjednika Udruženja „Vodovodi RS“, UNDP, Fondacije „Zdravlje i srce“ kao i drugi gosti.
Predsjedništvo je saglasno sa stavom Ministarstva pravde da se ne prihvati inicijativa Pravobranilaštva federalne opštine Trnovo; da je potrebno izvršiti analizu o sporovima koje su vodile lokalne zajednice i Republika Srpska; te da će SOGRS pružiti tehničku podršku Ministarstvu pravde u aktivnostima oko realizaciji „mjere rada u javnom interesu“.
Predsjedništvo je podržalo Program Svjetske banke u BiH za modernizaciju vodnih usluga u BiH/RS, te smatra da bi SOGRS i Udruženje „Vodovodi RS“ kao ključni akteri navedenog programa trebali da potpišu memorandum o saradnji. Takođe, Predsjedništvo je razmatralo i usvojilo  Platformu SOGRS za modernizaciju vodnih usluga u RS.
Predsjedništvo je informisano od strane predstavnika UNDP o aktivnostima projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i podržalo najavu druge faze projekta.
U vezi prezentacije o emisiji municipalnih obveznica u funkciji rasta i razvoja lokalnih
zajednica, Predsjedništvo preporučuje jedinicama lokalne samouprave da razmotre i ovu mogućnost u cilju snižavanja troškova zaduživanja.
Predsjedništvo je usvojilo Platformu SOGRS u vezi izmjena Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, s ciljem konkretnih inicijativa za zastupanje interesa opština i gradova u vezi Zakona o budžetskom sistemu.
          Prihvaćene su i inicijative grada Trebinje za izmjene Zakona o boravišnoj taksi, kao i inicijativa opštine Novo Goražde o izmjeni Zakona o koncesijama.
          Prihvaćena je i informacija generalnog sekretara u vezi obilježavanja „20 godina Saveza“, sa Spiskom zvanica, Prijedlogom za priznanja i Protokolom događaja.