Sjednica Predsjedništva je održana 18.04.2019.godine u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika 64.sjednice Predsjedništva; 2. Inicijativa Ministarstvu finansija u vezi pripreme Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske; 3. Prijedlog kriterijuma za određivanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave; 4. Inicijative Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske; 5. Inicijative Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju; 6. Inicijative Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 7. Inicijative Republičke uprave civilne zaštite; 9. Izvještaj o radu OGRS 2018.godinu; 10. Dokument „Mapa puta uključivanja SOGRS u procesu EU integracija“; 11. Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2018.godinu; 12. Izvještaj o naplati članarina SOGRS za 2018.godinu;  13. Finansijski plan SOGRS za 2019.godinu; 14. Plan rada SOGRS za 2019.godinu; 15. Prijedlog za imenovanje Odbora za obilježavanje „20.godina postojanja SOGRS“; 16. Prijedlog za produženje projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“; 17. Utvrđivanje Dnevnog reda 16. Skupštine SOGRS; 18. Razno.
          Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali: Slavica Lukić, pomoćnik ministra za resor lokalne samouprave; Dragan Jeftić, pomoćnik ministra za građevinarstvo, Svjetlana Topić i Marko Galić, stručni saradnici iz MPUGE; Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite, Dragan Kos, pomoćnik direktora; Željko Jakovljević, načelnik Jedinice opšte policije MUP; Denisa Sarajlić, projekt menadžer projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“.
          Na početku sjednice, Predsjedništvo je usvojilo Izvod iz Zapisnika 64. sjednice Predsjedništva.
          U Radnu grupu Ministarstva finansija za izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, predloženi su: Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, Divna Aničić, načelnik opštine Mrkonjić Grad i Božana Šljivar, načelnik Odjelenja za finansije grada Banja Luka.
          Predsjedništvo je saglasno da se važnost Odluke o kriterijumima za određivanje stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave produži do kraja 2020.godine, kao i da se u međuvremenu predloži novi model kriterijuma za određivanje stepena razvijenosti, te da se njegova primjena testira na uzorku od 3 – 5 lokalnih zajednica.
          S obzirom da se formiranje Foruma za bezbjednost u jedinicama lokalne samouprave pokazalo kao dobra praksa, Predsjedništvo je pozvalo jedinice lokalne samouprave da inteziviraju aktivnosti na formiranju Foruma za bezbjednost, kao i da da utvrde modalitete pružanja pomoći i podrške policiji Republike Srpske u pogledu bezbjednosnih izazova uzrokovanih migrantskom krizom.
          Predsjedništvo je informisano o aktivnostima na izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju i preporučuje da se prilikom utvrđivanja koeficijenata izgrađenosti vodi računa o specifičnostima svake lokalne zajednice. Takođe, Predsjedništvo je pozvale sve jedinice lokalne samouprave da se aktivno uključe  u javne rasprave  uvezi izrade plana upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.   
          Predsjedništvo je konstatovalo da je potrebno ponovo podsjetiti jedinice lokalne samouprave na obaveze koje su propisane u članu 17. Zakona o veterinarstvu Republike Srpske, u pogledu obezbjeđivanja neškodljivog uklanjanja životinjskog otpada, leševa i nusproizvoda životinjskog porijekla. Takođe, Predsjedništvo poziva jedinice lokalne samouprave da se detaljno upoznaju sa svojim nadležnostima i obavezama u pogledu vodosnabdjevanja i kanalisanja naselja.
           Predsjedništvo je pozvalo jedinice lokalne samouprave na aktivniju i kontinuiranu saradnju sa ministarstvom privrede i preduzetništva, u smislu ažuriranja podataka o Slobodnim proizvodnim prostorima Republike Srpske.
            Polazeći od značaja smanjenja rizika  od katastrofa, Predsjedništvo je prihvatilo inicijativu Republičke uprave civilne zaštite o potrebi da jedinice lokalne samouprave rade na stvaranju materijalnih i kadrovskih pretpostavki za uspostavljanje 
            Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS 2018.godinu i  uputiće ga na usvajanje Skupštini Saveza, uz konstataciju je Savez u izvještajnom periodu bio uključen u preko 190 različitih događaja, da je ostvarena odlična saradnja sa republičkim institucijama i organizacijama, kao i međunarodnim organizacijama u BiH, te da je SOGRS veoma kvalitetno zastupao interese jedinica lokalne samouprave.
U sklopu ove tačke dnevnog reda, usvojena je i „Mapa puta uključivanja SOGRS u proces evropskih integracija“.
          Predsjedništvo je Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2018.godinu i uputiće ga Skupštini Saveza na usvajanje. Konstatovano je da je izvještaj urađen prema međunarodnim računovodstvenim standardima i internim procedurama saveza, te da je Savez poslovao pozitivno i da je ostvario dobitak u iznosu od 14.646,00 KM.
Predsjedništvo je usvojilo Izvještaj o naplati članarina SOGRS za 2018.godinu, te konstatovalo da je naplata članarine od 74,25%  još uvijek nedovoljna za nesmetano funkcionisanje Saveza.  Samo zahvaljujući proaktivnom odnosu Stručne službe prema međunarodnim organizacijama, najveći procenat materijalnih troškova Saveza pokriven učešćem na projektima.
Pred toga, Predsjedništvo je usvojilo Finansijski plan SOGRS za 2019.godinu i Plan rada SOGRS za 2019.godinu.
U Odbor za obilježavanje „20 godina osnivanja SOGRS“ imenovani su: Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, Igor Radojičić, gradonačelnik grada Banja Luka; Mićo Mićić, gradonačelnik grada Bijeljina; Milenko Đaković, gradonačelnik grada Prijedor; Mladen Đurović, načelnik opštine Višegrad; Divna Aničić, načelnik opštine Mrkonjić Grad i predstavnik Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
Predsjedništvo je konstatovalo da je projekat „Program jačanja demokratije na zapadnom Balkanu“, u koji su bile uključene brojne jedinice lokalne samouprave, postigao veoma dobre rezultate i da su saglasni da se projekat treba nastaviti i u narednoj fazi.
Predsjedništvo je usvojilo Dnevni red za održavanje 16. Skupštine Saveza:       1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15.Skpštine Saveza; 2. Izvještaj o radu SOGRS u 2018.godini; 3. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS u 2018.godini; 4. Odluka u vezi protivljenja izgradnji deponije nuklearnog otpada u Hrvatskoj, na granici sa Republikom Srpskom i BiH. U radnom dijelu Skupštine razmotriće se:  „Aktuelna pitanja trezorskog poslavanja zdravstvenih ustanova“ i „Aktuelna pitanja demografije i populacione politike, omladinske politike i razvoja sporta“.                  
U tematskom dijelu rada Skupštine razmatraće se: „Finansjijske revizije jedinica lokalne samouprave“ i „Revizija učinka javnih preduzeća“.