Sjednica Predsjedništva je održana 14.12.2018.godine u Banja Luci, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika sa 63.sjednice; 2. Izvještaj o radu SOGRS za period 01.01.-30.11.2018. godine; 3. Prijedlozi i sugestije SOGRS na Nacrt Budžeta  Republike Srpske za 2019.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godinu; 4. Imenovanje delegacije SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana Republike Srpske; 5. Primjena Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; 6. Prezentacija o značaju uspostave Adresnog registra; 7. Informacija u vezi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju RSepublike Srpske; 8. Inicijativa za izmjene Porodičnog zakona Republike Srpske;      9. Prezentacija o Evropskom dobrovoljnom penzionom fondu; 10. Informacija o formiranju Mreže praktičara za lokalni razvoj; 11. Imenovanje delegacije SOGRS za posjetu srpskim opštinama na Kosovu i metohiji; 12. Razno.
Pored članova Predsjedništva, sjednici su prisustvovali predstavnici:  Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Poreske uprave RS, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Centra za socijalni rad Trebinje, Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda i Odbora za pomoć Srbina na Kosovu i Metohiji.   
Na početku sjednice Predsjedništvo je usvojilo Izvod iz Zapisnika sa 63. sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za period 01.01.-30.11.2018.godine, konastatujući da je u izvještajnom periodu realizovan veliki broj aktivnosti zahvaljujući velikom angažovanju generalnog sekretara i Stručne službe, te da je i pored nedovoljne naplate članarine održano nesmetano funkcionisanje Saveza.
Predsjedništvo je usvojilo Prijedloge i sugestije SOGRS na Nacrt Budžeta Republike Srpske za 2019.godine i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godine i isti će se uputiti Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srpske.
Pored toga, Predsjedništvo je zaključilo da je potrebno organizovati poseban sastanak sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, u vezi naplate, kontrole naplate i prinudne naplate poreza na nepokretnost. 
U delegaciju SOGRS za polaganje vijenaca povodom Dana Republike Srpske imenovani su: Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza, Igor Radojičić, gradonačelnik grada Banja Luka, Milenko Đaković, gradonačelnik grada Prijedor, Zoran Adžić, gradonačelnik grada Gradiška, Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši i Divna Aničić, načelnik opštine Mrkonjić Grad.
 U vezi primjene Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, Predsjedništvo je konstatovalo da je evidentno da su neke jedinice lokalne samouprave enormno povećale broj zaposlenih i da taj trend treba zaustaviti. Predsjedništvo je usvojilo zaključak da se pokrene inicijativu ka Vladi Republike Srpske za prolongiranje roka za primjenu kriterijuma za određivanje broja službenika u opštinskim i gradskim upravama. S tim u vezi, Predsjedništvo je pozvalo sve jedinice lokalne samouprave da do kraja januara 2019.godine dostave svoje prijedloge kriterijuma za određivanje broja službenika, kao i prijedloge za eventualne izmjene i dopune drugi odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, te da nakon toga Stručna služba pripremi sveobuhvatnu informaciju, koja će se ponovo raspravljati na sjednici Predsjedništva.
Nakon prezentacije „Adresnog registra u Republici Srpskoj“, Predsjedništvo je pozvalo sve jedinice lokalne samouprave da ažuriraju započete aktivnosti na uspostavi adresnog registra u svojim lokalnim zajednicama.
Predsjedništvo je podržalo aktivnosti Ministarstva za izbleglice i raseljena lica na donošenju Zakona o socijalnom stanovanju.
Predsjedništvo je podržalo inicijativu Centra za socijalni rad Trebinje za izmjene i dopune Porodičnog zakona Republike Srpske i ista će se uputiti Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.  
Predsjedništvo je informisano sa načinom rada i organizacijom Evropskog dobrovoljnog penzionog fonda, kao i o pogodnostima koje Fond nudi, o čemu će se informisati jedinice lokalne samouprave.
Podržane su aktivnosti na formiranju Mreže praktičara za lokalni razvoj, koje se realizuju u okviru prokjekta „Integrisani lokalni razvoj“, koji implemetira UNDP u saradnji sa Savezom.
U saradnji sa Odborom za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, delegacija SOGRS će posjetiti srpske opštine na sjeveru Kosova i Metohije.