Sjednica Predsjedništva je održana 12.04.2018.godine u Tesliću, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika sa 62.sjednice Predsjedništva; 2. Prezentacija projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“; 3. Prezentacija „Web platforme za mjesne zajednice“ i dokumenta „Nova vizija mjesnih zajednica u BiH“; 4. Inicijativa Ministarstva ekonomskih odnosa i regionalne saradnje;  5. Izvještaj o radu SOGRS za 2017.godinu; 6. Izvještaj o materijalno-finansijskom stanju SOGRS za 2017.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora; 7. Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2017.godinu; 8. Finansijski plan SOGRS za 2018.godinu; 9. Akcioni plan za 2018.godinu za realizaciju „Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2017.-2021.godina“;             10. Plan rada SOGRS za 2018.godinu; 11. Prijedlog Predsjedništva za imenovanje Generalnog sekretara SOGRS; 12. Inicijativa za dopunu propisa u drumskom saobraćajaju; 13. Inicijativa opštine Han Pijesak za izmjene Zakona o šumama; 14. Utvrđivanje Dnevnog reda 15.Skupštine SOGRS; 15. Razno.
Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali: Slavica Lukić, pomoćnik ministra za resor lokalne samouprave; Slobodanka Dubravec, pomoćnik ministra ekonomskih odnosa i regionalne saradnje i Radmila Tomaš, načelnik Odjelenja; Danislav Drašković, glavni republički inspektor saobraćaja; Denisa Sarajlić, programski menadžer projekta „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“; Mario Vignjević, programski menacer švedske organizacije SIDA; Mersiha Ćurčić, projekt menadžer projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“.
 Na početku sjednice usvojen je Izvod iz Zapisnika sa 62.sjednice Predsjedništva.
 Predsjedništvo je informisano o projektu „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“, kojeg realizuju SOGRS i SGOFBiH u saradnji sa Švedskim savezom lokalnih vlasti i regiona – SALAR, uz finansijsku podršku Ambasade Švedske i Švajcarske.
Takođe, Predsjedništvo je informisano o „Web platformi za mjesne zajednice“ i dokumentu „Nova vizija mjesnih zajednica u BiH“, koji su izrađeni u okviru projekta koji implemetira UNDP u saradnju sa SOGRS.
Prihvaćena je inicijativa Ministarstva ekonomskih odnosa i regionalne saradnje za izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji i potrebi da se na jednoobrazan način definiše postupanje prilikom izdavanja odobrenja za rad u dane državnih praznika, privrednim subjektima koji moraju imati kontinuitet u radu i obaveze prema ino partnerima.
Predsjedništvo je jednosglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za 2017.godinu i konstatovalo da je Savez bio organizator ili imao učešće u oko 195 različitih događaja (javne rasprave, radionice, treninzi, konferencije i sl.), te da je na kvalitetan način zastupao interese jedinica lokalne samouprave.
  Predsjedništvo je usvojilo Izvještaj o materijalno-finansijskom stanju SOGRS za 2017.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora, kao i Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2017.godinu, konstatujući da su izvještaji urađeni na pregledan i transparentan način, posebno naglašavajući da je Stručna Služba imala proaktivan odnos prema međunarodnim organizacijama i da je najveći procenat materijalnih troškova pokriven učešćem na projektima. Takođe, usvojen je i Finansijski plan SOGRS za 2018.godinu i Plan rada SOGRS za 2018.godinu.
 S obzirom da je generalnom sekretaru SOGRS Aci Pantiću istekao mandat, Predsjedništvo je saglasno da se Skupštini SOGRS predloži da se imenuje na novim mandat generalnog sekretara, imajući u vidu da je veoma kvalitetno obavljao svoju funkciju u prethodnom periodu.
Prihvaćena je inicijativa opštine Han Pijesak za izmjenu člana 89. Zakona o šumama,                 s ciljem da se jedinicama lokalne samouprave omogući da naknade od prodaje drvnih sortimenata mogu koristiti i za druge namjene, osim onih propisanih zakonom. Takođe, podržana je i inicijativa za izmjene propisa u drumskom saobraćaju.
 Predsjedništvo je utvrdilo Dnevni red 15.Skupštine SOGRS, kao i prijedlog da se Plakete SOGRS za poseban doprinos razvoju lokalne samouprave dodjele: Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, Švedskoj agenciji za međunarodnu saradnju – SIDA i Švajcarskoj agenciia za saradnju SDC.
U okviru sjednice Predsjedništva firma „Romax trade“ iz Novog Sada, prezentirala je program „Smart LED rasvjeta, daljinsko upravljanje i kontrola javnom rasvjetom“.