Sjednica Predsjedništva je održana 22.09.2017.godine u gradu Trebinju, sa sledećim dnevnim redom:
1.Izvod iz Zapisnika sa 60.sjednice Predsjedništva 2. Izvještaj o radu SOGRS za period maj – avgust 2017.godine; 3. Informacija Ministarstva pravde o javnim raspravama o Nacrtu Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske i rješenja u Prijedlogu zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske; 4. Formiranje Savjeta za implementaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021.godine; 5. Informacija „Smještani kapaciteti pod upravom Ministarstva za izbjegla i raseljena lica-privođenje trajnoj namjeni, aktuelno stanje i problemi u vezi s tim“; 6. Informacija Republičke uprave civilne zaštite o Analizi organizacije i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj; 7. Prezentacija Republičke uprave za inspekcijske poslove „Dualni sistem inspekcija u Republici Srpskoj“; 8. Informacija Agencije za bezbjednost saobraćaja o Javnom pozivu za sufinasiranju projekata namjenjenih za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave u RS u 2018.godini; 9. Razno.
 Pored članova Predsjedništva, sjednici su prisustvovali: Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave, Slavica Lukić, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu; predstavnici Ministarstva pravde; Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Radovan Grajić i Drago Vuleta, pomoćnici ministra; Predrag Tomić, direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove, sa saradnicima; Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite, Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja, kao i načelnike ostalih hercegovačkih opština.
 Na početku sjednice Predsjedništvo je usvojilo Izvod iz Zapisnika sa 60.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za period maj-avgust 2017.godine, konstatujući da je u izvještajnom periodu Savez je bio organizator ili učesnik oko 40 raznih događaja (javne rasprave, treninzi, radionice, konferencije i slično). Simo Stakić, načelnik opštine Pelagićevo, iskoristio je priliku da se zahvali predsjedniku Saveza i generalnom sekretaru na aktivnostima u vezi rješavanja finansijskih problema funkcionisanja opština Pelagićevo i Donji Žabar.
U vezi o Nacrta Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske i rješenja u Prijedlogu zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, Predsjedništvo smatra da je potrebno organizovati sastanak  predstavnika gradova, koji u svom sastavu nemaju opštine, sa predstavnicima Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva pravde.
 Za članove Savjeta za implementaciju Strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017.-2021.godine, u ime Saveza opština i gradova Republike Srpske,  predloženi su Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši, i Snežana Ružičić, načelnik opštine Jezero.
Predsjedništvo je podržalo aktivnosti Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica za privođenje trajnoj namjeni svih smještajnih kapaciteta koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglih i raseljenih lica i saglasno je da se jedinice lokalne samouprave u kojima se nalaze smještajni kapaciteti uključe u ovu aktivnost. Takođe, Predsjedništvo je podržalo inicijativu za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju. Predsjedništvhvata prijedlog zaključaka Republičke uprave civilne zaštite, predloženih u vezi Informacije o Analizi organizacije i funkcionisanju sistema zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj, kako slijedi:
  1. Predsjedništvo daje punu podršku naporima i aktivnostima Republičke uprave civilne
zaštite Republike Srpske i Interesornoj radnoj grupi Vlade Republike Srpske na iznalaženju novog koncepta institucionalnog organizovanja, funkcionisanja i finansiranja Republičke uprave civilne zaštite i sistema zaštite i spasavanja/civilne zaštite Republike Srpske u cjelini.
  1. Predsjedništvo , polazeći od značaja problematike i pitanja koja se odnose na uspješno
funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja/civilne zaštite kao i od obaveze definisane članom 153. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, sugeriše nadležnim organima opština odnosno gradova da, do iznalaženja novog koncepta finansiranja, u potpunosti realizuju obaveze definisane navedenim članom.
3. Predsjedništvo sugeriše nadležnim organima opština odnosno gradova da preduzmu dodatne mjere i aktivnosti na: izradi planskih i organizacionih dokumenta iz oblasti zaštite i spasavanja/civilne zaštite, unapređenju međusektorske saradnje, koordinacije i saradnje svih aktera u provođenju mjera zaštite od elementarne nepogode i druge nesreće na području grada odnosno opštine, kao i da preispitaju, u skladu sa procjenom ugroženosti, dovoljnost specijalizovanih jedinica i da rade na jačanju i unapređenju pripravnosti, opremljenosti, obučenošći i uvježbanosti specijalizovanih timova za zaštitu i spasavanje tj. da ljudske i materijalno-tehničke kapacitete opštine odnosno grada usklade i kapicitiraju u skladu sa riziko profilom opštine odnosno grada.
4. Predsjedništvo sugeriše nadležnim organima opština odnosno gradova da potpišu sporazume o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite i spasavanja/civilne zaštite sa susjednim i drugim opštinama/gradovima i da usklade planove djelovanja u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće.
5. Predsjedništvo je saglasno da se u narednom periodu potpiše Memorandum o saradnji između Saveza opština i gradova Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite.
Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske traži od Vatrogasnog saveza Republike Srpske da se dostavi Informacija o utrošku finansijskih sredstava sa računa Vatrogasnog saveza, namjenjenih na realizaciju projekata tehničkog opremanja vatrogasnih jedinica u Republici Srpskoj u periodu 2013.- 2016.godina, s prijedlogom utroška sredstava za 2017.godinu.
          Predsjedništvo je informisano o „Dualnom sistemu inspekcija u Republici Srpskoj“ i podržava rad Republičke uprave za inspekcijske poslove, kroz jačanje funkcionalne povezanosti sa inspekcijama u jedinicama lokalne samouprave, s ciljem smanjenja neželjenih efekata dualnog sistema inspekcija.
          U vezi Javnog poziva za sufinasiranju projekata namjenjenih za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u jedinicama lokalne samouprave u RS u 2018.godini, Predsjedništvo je pozvalo jedinice lokalne samouprave da planiraju budžetska sredstva za sufinansiranje ovih projekata.