Sjednica Predsjedništva je održana 26.06.2017.godine u gradu Istočno Sarajevo, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izvod iz Zapisnika sa 59.sjednice Predsjedništva; 2. Izvještaj o radu SOGRS za period januar – april 2017.godine;  3.Prijedlog Poslovnika o radu Predsjedništva; 4. Prijedlog člana Odbora za lokalnu samoupravu NSRS; 5. Informacija o aktivnostima na pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima; 6. Informacija o izradi novog Zakona o pravobranilaštvu RS; 7. Prijedlog o otvaranju Kancelarije SOGRS u gradu Istočno Sarajevo; 8. Prijedlog članova Radne grupe za pripremu Analizu o raspodjeli prihoda od PDV; 9. Informacija o formiranju Mreže stručnjaka SOGRS; 10. Prijedlog za dodjelu neraspoređenih 420 KM sa računa za poaplave; 11. Razno
  Pored članova Predsjedništva, sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministartsva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva pravde i drugi gosti. 
Na početku sjednice usvojen je Izvod iz zapisnika sa 59.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je jednosglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za period januar – april 2017.godine, kao i Poslovnik o radu Predsjedništva.
Za člana Odbora za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske, u ime SOGRS,  imenovan je Ranko Karapetrović, načelnik opštine Laktaši, obzirom da je ranijem članu Odbora, Savi Miniću, prestao mandate radi prelaska na dužnost.
Predsjedništvo je informisano o aktivnostima resornog ministarstva na pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, u vezi čega će se obaviti konsultacije sa jedinicama lokalne samouprave.
Predsjedništvo je informisano o aktivnostima Ministarstva pravde na pripremi novog Zakona o pravobranilaštvu RS, koji je potrebno usaglasiti sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, prema kojem će  gradovi dobili nadležnost zastupanja pred sudovima.
Predsjedništvo je donijelo zaključak otvaranju Kancelarije SOGRS u gradu Istočno Sarajevo.
U sastav Radne grupe za pripremu Analizu o raspodjeli prihoda od PDV imenovani su načelnici odjelenja za finansije, iz opština i gradova koji čine sastav Predsjedništva. 
Predsjedništvo je zadužilo Stručnu službu Saveza da provede sve potrebne aktivnosti na formiranju Mreža stručnjaka iz jedinica lokalne samouprave.
Predsjedništvo je saglasno sa inicijativom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da opština Prnjavor i opština Čelinac budu “pilot opštine” za uvođenje domova zdravlja u trezorski način poslovanja. Nakon završetka “pilot faze”, Predsjedništvo će ponovo zauzeti stavu vezi prelaska domova zdravlja na trezore jedinica lokalne samouprave. Stručna služba Saveza će pružiti tehničku podršku Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u pripremi potrebnih modela internih akata lokalnih.
Pod tačkom razno, Predsjedništvo je prihvatilo inicijativu opštine Lopare da se Fondu solidarnosti predloži da se kao štete od poplava uvrste klizišta, koja su u Loparama nanjela veliku štetu.
Firma “Projekt” ad Banja Luka, izvršila je prezentaciju sistema za integralno prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, na bazi “plavo – zelenih” rješenja.