Sjednica Predsjedništva je održana 30.03.2017.godine u Bijeljini, sa sledećim dnevnim redom:             
1. Izvod iz Zapisnika sa 58.sjednice Predsjedništva; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2016.godinu; 3. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2016.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora; 4. Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2016.godinu; Finansijski plan SOGRS za 2017.godinu; 6. Utvrđivanje Dnevnog reda XIV redovnog zasjedanja Skupštine; 7. Razno.
Na početku sjednice Predsjedništvo je  usvojilo Izvod iz Zapisnika sa 58.sjednice Predsjedništva.
Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu SOGRS za 2016.godinu, koji je podnio generalni sekretar, Aco Pantić, uz konstataciju da je u izvještajnom periodu realizovan veliki broj različitih događaja, te da su kvalitetno zastupani interese jedinica lokalne samouprave, kao i da je bila odličnu saradnju sa međunarodnim i drugim organizacijama. 
Predsjedništvo je usvojilo Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS za 2016.godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora, Izvještaj o naplati članarine SOGRS za 2016.godinu, koji su razmatrani zajedno pod jednom tačkom, u vezi čega je konstatovano sledeće: da je Nadzorni odbor dao pozitivno mišljenje o navedenim izvještajima; da je finansijsko poslovanje Saveza bilo u skladu sa zakonskim propisima i računovodstvenim standardima; da je za pohvalu proaktivan odnos Stručne službe prema međunarodnim organizacijama, obzirom da se kroz saradnju na projektima pokriva najveći dio materijalnih troškova u Savezu; te da se apeluje na članice da redovnije plaćaju članarinu, kako bi se omogućilo nesmetano funkcionisanje Saveza.
    Predsjedništvo je usvojilo Finansijski plan SOGRS za 2017.godinu, naglasivši da je isti planiran na osnovu izvršenja budžeta u 2016.godini i realnih projekcija na bazi potpisanih ugovora o realizaciji projekata sa međunarodnim organizacijama.
Predsjedništvo je utvrdilo Dnevni red XIV redovnog zasjedanja Skupštine: 1. Izvod iz zapisnika sa XIII Skupštine; 2. Izvještaj o radu SOGRS za 2016.godinu; 3 .Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SOGRS u 2016.godini; 4. Izbor organa SOGRS: 4.1. Izbor članova Predsjedništva SOGRS; 4.2. Izbor Predsjednika SOGRS; 4.3. Izbor članova Nadzornog odbora SOGRS; 5. Prezentacija projekta: “Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda”;          6. Tekuća pitanja.
Predsjedništvo je usalasilo prijedlog novog saziva članova Predsjedništva, koji je predložio je Luka Petrović, gradonačelnik grada Trebinje, u koji ulaze: Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Zvornik, Doboj i Istočno Sarajevo; Višegrad, Mrkonjić Grad, Laktaši, Gradiška, Šamac, Srebrenica i Istočna Ilidža, Pale i Brod (umjesto ranije Foča i Modriča), Istočno Novo Sarajevo (umjesto ranije Novi Grad), Pelagićevo i Ljubinje (u ime nerazvijenih opština). 
Na prijedlog Luke Petrovića, gradonačelnika grada Trebinje, Predsjedništvo se usaglasilo da se na Skupštini predloži da funkcija predsjednika Saveza u narednom mandate vrši opština Istočno Novo Sarajevo, dok su za funkcije potpredsjednike Saveza predloženi: grad Bijeljina, grad Prijedor i opština Višegrad. Prihvaćen je i prijedlog da se za članove Nadzornog odbora predlože: opština Teslić (predsjednik), opština Prnjavor i opština Novi Grad (članovi).