Otvorenost i transparentnost u kreiranju i implementaciji politika ključni su elementi za dobro upravljanje na lokalnom nivou. Kroz različite mehanizme, transparentnost i odgovornost pomažu da se stvore neophodni uslovi kako bi lokalne vlasti bile odgovorne ka svojim građanima i kako bi građani razumjeli i procijenili odluke koje vlasti donose u njihovo ime i na taj način osigurali svoje učešće u procesu donošenja odluka.
U Bijeljini, u Etno selu Stanišići u periodu od 19 - 20.jula 2022.godine održan je Drugi sastanak Platforme za razmjenu u organizaciji Savjeta Evrope u BiH sa ciljem razvijanja kapaciteta predstavnika/ca 23 lokalne vlasti u oblastima podsticanja otvorene, transparentne i inkluzivne lokalne samouprave.
Sastanak je bio prilika (grado)načelnicima, predsjednicima lokalnih vijeća/skupština i predstavnicima lokalne administracije da unaprijede svoje znanje o principima i standardima otvorene vlasti i proaktivne transparentnosti kao međusektorskih faktora za poboljšano kreiranje politika. Na ovom sastanku učesnici/e su upoznati sa dobrim lokalnim i evropskim praksama u postupcima javnih nabavki, antikorupcijskim mehanizmima, značaju otvorenih podataka i njegovanju inkluzivnosti kao preduslova za veće povjerenje građana te bolji kvalitet odluka.
Učesnici/e su takođe kroz rad u grupama dali svoje prijedloge o mogućim pravcima djelovanja koji bi poboljšali otvorenost i transparentnost u njihovim zajednicama.
Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025.