U cilju izrade nove Strategije razvoja Saveza opština i gradova Republike Srpske za period  2022-2026 u utorak 02. marta 2022 u Banji Vrućici održana je radionica Fokus grupe. Fokus grupu čini deset članova, praktičara, predstavnika članica, opština i gradova, sa iskustvom u radu sa Savezom opština i gradova.
Cilj sastanka je predstavljanje Nacrta Strategije razvoja Saveza opština i gradova Republike Srpske 2022-2026 i njegovo dalje poboljšanje identifikacijom relavantnih mjera i aktivnosti.
Opšti je zaključak da je Strateški dokument već sada kvalitetan i jednostavan za primjenu i da oslikava SOGRS i ono što SOGRS upravo radi. Naveo je D. Mišić predstavnik opštine Teslić.
D. Vujić, predstavnik Grada Bijeljina, je naveo da se izradom ovog dokumenta vodilo računa o obezbjeđenju mehanizama implementacije Strateškog plana što predviđa formiranje Tima za praćenje implementacije, izradu godišnjeg Akcionog plana za implementaciju, šestomjesečni monitoring ostvarenja Akcionog plana, godišnje izvještavanje o implementaciji i obezbjeđenje finansijskih sredstava.
B. Krsmanović, predstavnica Opštine Sokolac, je navela potrebu da se SOGRS uključi u rješavanje sistemskih pitanja lokalne samouprave zbog čestih prblema u funkcionisanju lokalnih samouprava i kao primjer navela probleme u vezi sa privremenim finansiranjem JLS. Takođe je navela problem tumačenja određenih zakonskih rješenja i statova.
Na kraju sastanku predstavnici stručne službe su se zahvalili pristunima na dolasku i doprinosu u radu na poboljšanju kvaliteta ovog dokumenta.