U okviru Projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u BiH (PIPLS), kojeg primarno finansira Švedska, a sufinansira i implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, 23. i 24. maja održani su okrugli stolovi na temu “Imovina jedinica lokalne samouprave (JLS) - prezentacija izrađenih opštih akata za upravljanje imovinom JLS”.
 
Na okruglim stolovima na Igmanu i u Banjoj  Luci prezentovani su Nacrt modela odluke o upravljanju, raspolaganju i sticanju nekretnina, te Nacrt modela pravilnika o evidenciji nekretnina kojima raspolažu JLS, a koji su izrađeni u okviru Projekta. Na okruglim stolovima učestvovali su predstavnici 17 gradova/opština, dva Saveza, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, koji su imali priliku da razmijene mišljenja o izrađenim nacrtima akata te diskutuju o izazovima u izradi, donošenju i primjeni akata o upravljanju imovinom JLS.
 
Konstruktivna diskusija učesnika i zaključci sa održanih okruglih stolova će dovesti do finalne izrade kvalitetnih općih akata koji će biti distribuirani svim JLS, sa konačnim ciljem uspostavljanja potpunog regulatornog okvira i odgovarajuće osnove za strateško upravljanje imovinom JLS, te identificiranja potrebe za izmjenama postojećih propisa, kako na nivou JLS tako i na entitetskom nivou sa ciljem unapređenja oblasti upravljanja imovinom JLS.
 
Cilj trogodišnjeg PIPLS projekta (2021.-2023.) je unapređenje pristupa ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu.