U toku 2023. godine došlo je do određenih odstupanja procjenjenih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu:JLS) u odnosu na prihode koje su planirani prilikom izrade Informacije o usklađivanju Dokumenta okvirnog Budžeta RS za period 2023-2025 godina sa politikama Vlade RS. Uzimajući u obzir trendove kretanja kao i izmjene određenih politika, svjesni smo potrebe da se izrade nove procjene prihoda od indirektnih poreza za JLS što je prije moguće. Tokom sastanka Odbora za finansije i imovinu Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji je održan 21.03.2023. godine, dogovoreno je da se sačeka više informacija kada je u pitanju trend kretanja prihoda od indirektnih poreza u 2023.godini, kao i dodatne informacije u vezi kretanja inflacije i drugih parametara koji utiču na prihode od indirektnih poreza, kako bi Ministarstvo finansija izradilo preliminarnu procjenu prihoda od indirektnih poreza za jedinice lokalne samouprave, a dogovoreni rok za izradu procjene je kraj aprila 2023.godine.
Ukazujemo na promjene koje će uticati na kretanje prihoda od indirektnih poreza:
  • Ukupan procjenjeni gubitak prihoda zbog većeg izdvajanja prihoda od indirektnih poreza za finansiranje BiH institucija (dodatnih 155 miliona KM) u 2023. godini iznosi 52,4 miliona KM za cijelu Republiku Srpsku, a od toga gubitak prihoda Budžeta Republike Srpske je procjenjen na oko 37,6 miliona KM, dok je gubitak JLS 12,7 miliona KM i JP ''Putevi RS'' za 2,1 miliona KM.
  • Nakon usvajanja budžeta za 2023.godinu došlo je do usvajanja izmjena Zakona o akcizama u BiH koje se odnose na akcize na duvanske prerađevine. Tačnije, izmjene se odnose na rokove obračuna obaveze za akcize i rokove plaćanja akciza. Izmjene Zakona imaju značajne negativne posljedice na dinamiku uplate akciza na uvezene duvanske prerađevine. Primjenjujući važeće odredbe Zakona između momenta preuzimanja akciznih markica i plaćanja akciza od strane uvoznika i momenta uvoza obilježenih duvanskih prerađevina protekne najmanje dva mjeseca.
Pomjeranje momenta plaćanja akciza na uvozne duvanske prerađevine na momenat plaćanja uvoznih dažbina proizvodi „prazan“ interval u dinamici naplate akciza na duvanske prerađevine od najmanje dva mjeseca od momenta primjene izmjena Zakona, što će prouzrokovati veliki jednokratni gubitak prihoda od akciza od najmanje 100 miliona KM (neto prihodi na nivou BiH). Gubitak za Republiku Srpsku po ovom osnovu iznosiće oko 34,2 miliona KM, što znači da će budžet Republike Srpske za 2023. godine biti u gubitku 24,6 miliona KM, JLS za 8,2 miliona KM i JP ''Putevi RS'' za 1,4 miliona KM.
  • Drugo privremeno poravnanje za 2022. godinu računa se na osnovu podataka o krajnjoj potrošnji na dan 31.01.2023. godine i izvršava se odmah po usvajanju odluke od strane UO UIO. Iznos drugog privremenog poravnanja između korisnika indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa UIO za 2022. godinu je oko 28,8 miliona KM na štetu Republike Srpske. To znači da će doći do gubitka prihoda od indirektnih poreza u budžetu Republike Srpske za oko 20,7 miliona KM, dok je gubitak JLS za 6,9 miliona KM i Puteva RS za 1,2 miliona KM.
Što se tiče mjesečnih procjena prihoda treba uzeti u obzir da će se drugo privremeno poravnanje za 2022.godinu izmiriti u tri jednake mjesečne rate i to mart, april i maj (oko desetog u mjesecu). Takođe, očekuje se usvajanje Budžeta zajedničkih institucija u toku aprila što će dovesti do jednokratnog retroaktivnog povlačenja sredstava za sva uvećanja koja se odnose na prvi kvartal, a što će se odraziti na značajan pad prihoda u datom mjesecu. Kada je u pitanju Zakon o akcizama, efekat se očekuje u martu i aprilu.  Na osnovu izvršenja za prva dva mjeseca i plana za ostatak 2023.godine, napominjemo da su značajniji iznosi servisa duga u januaru, julu, avgustu i oktobru.
Izvor: Ministarstvo finansija