Putem elektronske platforme Zoom 21.marta 2023.god. održan je 2. sastanak Odbora za finansije i javnu imovinu Saveza opština i gradova Republike Srpske. Odbor je razmatrao aktuelna pitanja, koja će se naći na narednoj sjednici Predsjedništva saveza. Sjednici je ispred ministarstva finansija prisustvovala gospođa Jelena Popović, pomoćnik ministra za makroekonomsku analizu i politiku.

Naime, tokom januara i februara mjeseca na adrese jedinica lokalne samouprave stigli su uvećani računi za troškove električne energije za javnu rasvjetu, a u isto vrijeme primjetan je i pad prihoda u jedinicama lokalne samouprave po osnovu prihoda od indirektnih poreza. S tim u vezi savez se angažovao i prikupio i obradio informacije iz 34 jedinice lokalne samouprave. Sjednica Predsjedništva saveza zakazana je za 23.03.2023.godine na kojoj će se između ostalog naći i tačka dnevnog reda „Informacija o troškovima javne rasvjete i prihodima od indirektnih poreza za 2022.godinu i januar 2023.godine“. S tim u vezi Odbor je razmatrao pomenutu informaciju i i predložio Predsjedništvu Saveza opština i gradova Republike Srpske sljedeće zaključke:

Ø Da Predsjedništvo zatraži od Ministarstva finansija Republike Srpske da dostavi Savezu opština i gradova informaciju sa podacima i razlozima dosadašnjeg, kao i očekivanog smanjenja prihoda od indirektnih poreza do kraja 2023. godine, u dijelu koji se odnosi na pripadajući dio za jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) u RS.
Ø Da Predsjedništvo zatraži od Ministarstva finansija Republike Srpske da razmotri mogućnost da što prije JLS dostavi preliminarni revidirani Dokument okvirnog budžeta za period 2023-2025. g. , a prije zvaničnog usvajanja, kako bi JLS mogle pravovremeno započeti pripreme svojih rebalansa budžeta za 2023. g.
Ø Da Predsjedništvo zatraži od Ministarstva finansija Republike Srpske da se razmotre oblici dodatne pomoći JLS, kroz povećanje Program javnih investicija RS i/ili na drugi način, a s ciljem ublažavanja negativnih efekata inflacije i smanjenja prihoda na budžete JLS, sa posebnim akcentom na nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave.
Ø Da Stručna služba Saveza dostavi JLS informacije vezano za primjenu ESCO modela provođenja projekata energetske efikasnosti i da u narednom periodu organizuje prezentaciju pomenutog modela sa primjerima dobrih praksi iz jedinica lokalne samouprave u kojima su projekti po ovom principu do sada realizovani.
Ø Da se uputi dopis Vladi Republike Srpske i Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske sa informacijom o ukupnom porastu troškova po ovom osnovu u 2023. godini i prijedlogom da se eventualno povećanje cijena električne energije za javnu rasvjetu za JLS ubuduće uvodi postepeno, kako sa stanovišta rokova, tako i sa stanovišta nivoa povećanja cijena, a po uzoru na druge