Odluka Fonda solidarnosti Republike Srpske da odobri sredstva u iznosu od 30.000.000KM za pokriće budžetskih gubitaka jedinica lokalne samouprave, koji su nastali kao posledica negativnih uticaja pandemije COVID-19 na lokalne finansije, rezultat je između ostalog i velikog zalaganja Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Savez je već u toku maja mjeseca ove godine prikupio podatke o kretanjima poreskih i neporeskih prihoda u jedinicama lokalne samouprave i pripremio analizu koja je pokazala značajne budžetske gubitke lokalnih zajednica, posebno indirektnih poreza u toku aprilu i maja mjeseca, što je posebno otežalo funkcionisanje nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.
Zastupajući ravnopravno interese svih jedinica lokalne samouprave, Savez je opština i gradova Republike Srpske je pokrenuo nekoliko inicijativa ka Vladi Republike Srpske sa ciljem da ona pomogne u saniranju budžetskih gubitka opština i gradova. S tim u vezi smo i putem javnih nastupa u elektronskim i štampanim medijima informisali javnost i zainteresovane strane o negativnim ekonomskim uticajima korona virusa na lokalne finansije.
Na sjednici Predsjedništva Saveza, koja je održana 18.juna 2020.godine, doneseno je nekoliko značajnih zaključaka koji su upućeni Vladi Republike Srpske: da se zatraži da Vlada Republike Srpske pomogne u saniranju budžetskih gubitka opština i gradova, na način da se sredstva raspodjele shodno koeficijentima za raspodjelu indirektnih poreza; da se javnim komunalnim preduzećima omogući prohodnost ka Kompenzacionom fondu i Garantnom fondu Republike Srpske i da se granica kreditnog zaduženja jedinica lokalne samouprave poveća sa 18% na 25% u odnosu na budžete opština i gradova.
                Zahvaljujući velikom razumjevanju Vlade Republike Srpske i Fonda Solidarnosti, odobrena su sredstva u iznosu od 30.000.000.KM za pokriće budžetskih gubitaka jedinica lokalne samouprave, nastalih kao posledica uticaja COVID-19.