Implementacija projekta „Dalja podrška upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“, finansiranog sa strane EU, započela je u 1. julu 2020. godine i trajaće do 31. decembra 2022. godine. Projekat realizuje međunarodni konzorcijum koji predvodi DAI/Human Dinamics, glavni korisnik projekta su: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za finansije Brčko distrikta. Opšti cilj projekta je poboljšati upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda i unapredjenjem procesa planiranja budžeta.

Stručni tim projekta je pripremljen Početni izvještaj projekta, na bazi provedenih Situacione analize i funkcionalni pregledi / analize kapaciteta za programsko budžetiranje i strateško / srednjoročnog procesa planiranja budžeta na svim nivoima vlasti u BiH. Tokom početne faze projekta Stručni tim je izvršio mapiranje ključnih aktera u sektoru upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini. Ključni akteri su ministarstva finansija svih nivoa vlasti u BiH, direktni akteri budžetskih korisnika, ostali akteri su sve relevantne institucije iz oblasti javnih finansija, skupštine, organizacije civilnog društva, akademske zajednice, neprofitna udruženja, stručne akademske zajednice, građani i druge organizacije.

U toku trajanja projekta planirano je niz aktivnosti s ciljem da se doprinese ostvarenju planiranih rezultata projekta kroz dvije komponente:
 Komponenta 1: Unaprijeđen proces programskog budžetiranja i usklađivanje sa procesom srednjoročnog planiranja politike na svim nivoima vlasti u BiH
 Komponenta 2: Kapaciteti ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta neprihvaćeni na svim nivoima vlasti u BiH

U pogledu unapredjenja planiranja budžeta, projekat će pružiti podršku vlastima u BiH na: pripremi nacrta izmjena i dopunskih relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa; izradi ili poboljšanju metodologije za okvirni sistem planiranja javne politike; ažuriranje priručnika za srednjoročno planiranje; podršci u izradi akcionih planova za srednjoročne planove rada budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti (pilot faza); priprema metodologije za mjerenje uspješnosti na svim nivoima vlasti i drugim aktivnostima relevantnim za potpuno uvođenje programskog budžetiranja u BiH.

U toku dosadašnje implementacije projekta pripremljena je Analiza nedostataka u zakonskim i podzakonskim propisima, a u vezi sa programskim budžetiranjem za svaki nivo vlasti u BiH i u svim fazama budžetskog ciklusa. Ovaj dokument upoređuje ispunjavanje principa najbolje prakse OECD-a za programsko budžetiranje na svim nivoima vlasti u BiH i predstavlja dobre prakse programskog budžetiranja u odabranim zemljama EU, OECD i zapadnog Balkana (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Slovačka, Austrija i Holandija). Analiza završava konkretnim preporukama kako se može poboljšati okvir programskog budžetiranja u vezi sa srednjoročnim planiranjem budžeta za svaki nivo vlasti.

Preporuke Analize nedostataka u zakonskim i podzakonskim propisima su ključne za aktivnosti koje su u toku, odnosno za pripremu nacrta izmjene i dopune zakonskih i pozakonskih propisa za svaki nivo vlasti u BiH.

Unaprijeđenje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta na svim nivoima vlasti u BiH planirano je postizanje kroz aktivnosti: priprema analize potreba za obukom za sve obuke; održavanju obuke o strateškom / srednjoročnom planiranju i njegovoj vezi sa programskim budžetiranjem; održavanju obuke o konceptima i metodologiji programskog budžetiranja; praćenje uspeha obučenih edukatora; te studijskog putovanja za predstavnike korisnika projekta.

Prvi dio obuke uključiće više nivoa vlasti, dok će drugi dio obuke o konceptima budžetiranja i metodološkim programima, uz primjenu Priručnika za programsko budžetiranje, uključiti i 32 odabrane jedinice lokalne samouprave u RS.

Projektni tim i konzorcijum koji sprovodi projekat stoje na stanovištu da ovaj projekat može biti uspešan samo ako su njegovi rezultati postignuti na održiv način koji će podržati korisnike i sve interesne grupe u njihovom svakodnevnom radu. Glavni preduslov održivosti projektnih rezultata posvećen je korisnicima, saradnji interesnih grupa i saradnicima osoblja na svim nivoima vlasti u BiH.

Saradnja sa Ministarstvom finansija RS, kao ključnim akterom, ostvarena je od početka i na visokom nivou. Važno je napomenuti da Projekat očekuje dobru saradnju sa Savezom opštinom i gradovima RS, kao neprofitnim udruženjem iz javnog interesa koje zastupaju interese lokalnog nivoa vlasti, a koje je već ranije pokrenulo inicijativu za uvođenje programskog budžetiranja. Savez je u svom dokumentu Prijedlozi i sugestije Saveza opštine i gradova RS na programu ekonomskih reformi Vlade RS za period 2020.-2022.godine inicirao uvodjenje programskog budžetiranja u RS