U okviru 70.sjednice Predsjedništva saveza opština i gradova Republike Srpske, koja je održana 5.februara 2021.godine u Banja Luci potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Saveza opština i gradova Republike Srpske. Ispred Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Memorandum je potpisao Jovo Radukić, glavni revizor, a ispred saveza potpisnik je Aco Pantić, generalni sekretar.
Potpisnice Memoranduma su utvrdile značaj međusobne saradnje u oblasti saradnje i finansijskog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa svojim nadležnostima i dogovorile da se međusobna saradnja reguliše ovim Memorandumom.
Memorandum predstavlja polaznu osnovu za razvoj partnerstva zasnovanog na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju, nastao kao izraz potrebe da se utvrde okviri i vidovi buduće saradnje.
Cilj ovog Memoranduma o razumjevanju jeste da omogući bilateralnu saradnju potpisnica na unapređenju finansijskog upravljanja jedinica lokalne samouprave, kao i drugih institucije i subjekata u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i/ili od interesa za dobro funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.
Takođe, ciljevi saradnje definisani ovim Memorandumom, od značaja za Glavnu službu, jesu preventivno djelovanje u cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti i radnji u pogledu zakonitog i efikasnog finansijskog upravljanja.
Saradnja će se zasnivati na poštovanju partnerstva i uzajamnom prihvatanju prednosti i snaga svake od strana, organizacijske strukture i institucionalnih kapaciteta i politika djelovanja Potpisnica.
Jovo Radukić, glavni revizor na kraju je rekao da Memorandum predstavlja samo verifikaciju dobre dugogodišnje saradnje i uzajamnog uvažavanja kao partnera između Glavne službe i saveza.