Предсједништво Савез општина и градова Републике Српске одржао је своју 74.сједницу Предсједништва дана 30.03.2022.године у општини Пале на којој су разматрани и усвојени следећи материјали: Извод из записника са 73.сједнице Предсједништва; Извјештај о раду СОГРС за 2021.годину; Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2021.годину; Извјештај о наплати чланарине СОГРС за 2021.годину; План рада СОГРС за 2022.годину; Финансијски план СОГРС за 2022.годину; Приједлог за обнову мандата генералног секретара СОГРС; Стратешки план СОГРС 2022-2026.година; Иницијатива града Добој за измјену Закона о задуживању, дугу и гаранцијама; Актуелна питања примјене Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе; Приједлог за именовање чланова Радне групе за израду Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2022-2028.година; Одлука о оснивању Одбора у Савезу општина и градова Републике Српске; Одлука о оснивању Мрежа у савезу општина и градова Републике Српске; Приједлог Дневног реда 19. Скупштине СОГРС; Иницијатива града Градишка за измјене Закона о просторном уређењу; Иницијатива општине Вукосавље за измјене и допуна Закона о предшколском образовању; Иницијатива Удружења органских произвођача и прерађивача у РС „БИОТОП“.
Предсједништво је једногласно усвојило Извјештај о раду СОГРС за 2021.годину и констатовало да је реализован велики број догађаја и похвалило рад Стручне службе и генералног секретара.
Извјештај о материјално-финансијском пословању СОГРС за 2021.годину је једногласно усвојен, уз констатацију Предсјендиштва да је још увијек недовољна наплата чланарине и да то онемогућава несметан рад Савеза.
Тачка дневног реда Приједлог за обнову мандата генералног секретара СОГРС је преименована у Приједлог за продужење мандата генералног секретара, у вези чега је Предсједништво усвојило закључак да се продужава мандат генералног секретара до испуњавања услова за стицање услова за пензију по основу година старости, са могућношћу продужења мандата.
У вези Иницијатива града Добој за измјену Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, чији је смисао измјена члана 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама на начин да се омогући да проценат задужења градова буде до 25% редовних прихода за претходну буџетску годину, Предсједништво је усвојило закључак да се прихвата наведена иницијатива с тим да се она односи, поред градова, и на друге јединице локалне самоуправе које имају могућност таквог задужења.
Предсједништво је констатовало да је примјена Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе изазвала бројне проблеме у општинама и градовима, у вези чега је покренуза иницијатива за измјене члана 7 Закона о службемницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, чији је смисао да потписник Колективног уговора, поред Министарства управе и лоаклне самоуправе и репрезентативног синдиката, буде и Савез општина и градова Републике Српске. 
 
Предсједништво је усвојило Иницијативу града Градишка за измјене Закона о просторном уређењу, с обзиром да постоје неусаглашености са чланом 10. Закона о статусу функционера у органима јединица локалне самоуправе.
Предсједништво је усвојило Иницијатива општине Вукосавље за измјене и допуна Закона о предшколском образовању, чији је смисао да у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама средства за расходе за лична примања која се односе на бруто плате запослених и бруто накнаде запослених у предшколским установама обезбјеђује Министарство, док средства за расходе по основу коришћења роба и услуга о остало у вези с тим, сноси јединица локалне самоуправе.