Кључни циљ Савеза општина и градова Републике Српске је стабилност система финансирања локалне самоуправе и раст прихода јединица локалне самоуправе кроз заступање интереса и ставова чланица у дефинисању даље децентрализације надлежности и финансирања. Зато ће за савез приоритет бити сарадња локалног и виших нивоа власти у изради прописа у области финансирања локалне самоуправе, као и јачање међусобне сарадње градова и општина.
Ефикасније и транспарентније управљање локалним буџетима  успостављањем систем програмског буџетирања кроз вишегодишње планирање, реализацију, праћење и евалуацију програмске активности, као и координирајуће и партнерско дјеловање институција на хоризонталном и вертикалном нивоу.
Савез ће настојати да пружи подршку даљем трансферу надлежности администрирања над изворним приходима и унапређење начина прикупљање властитих прихода јединица локалне самоуправе са циљем раста удјела изворних прихода у укупним приходима. Такође, локални органи власти треба да самостално и одговорно управљају властитим приходима и имовином. Зато ће савез заступати неопходне измјене и допуне закона и преношење на јединице локалне самоуправе надлежности администрирања, односно прикупљања пореза на непокретност, као изворног прихода општина и градова, а у складу са добрим искуствима у примјени таквог рјешења у земљама у окружењу.
Развој модела расподјеле директних и индиректиних прихода треба да буде усклађен са моделом функционалне децентрализације. Савез ће заступати став да се успостави адекватан систем расподјеле средстава и стратешког планирања што треба да тежи уравнотежењем прихода  омогућујући развој  јединица локалне самоуправе, а посебно оних које се спорије развијају, уводећи рјешења која ће их стимулисати са циљем подизања нивоа развијености.  Успостављање таквих механизама обезбиједиће алокацију средстава која ће омогућити финансирање свих основних функција из надлежности јединица локалне самоуправе, али и њихов развој.